Vinst i Södra Rosendal

Nu är Uppsala kommuns markanvisningstävling för Södra Rosendal avgjord. Tävlingen med sammanlagt tio deltagare vanns av Utopia Arkitekter som tillsammans med sin uppdragsgivare ByggVesta tagit fram ett förslag för cirka 130 hyresrätter. Ur tävlingsjuryns motivering: ”Det vinnande förslaget från ByggVesta, framtaget i samarbete med Utopia Arkitekter, för en diskussion om arki­tektur, stadsbyggnad och boende, och översätter detta idéinnehåll till en fysisk utformning med en särpräglad karaktär och god genomförbarhet”.

Södra Rosendal: Utopia Arkitekter

Vårt koncept Vi vill med Södra Rosendal skapa ett område som präglas av de positiva värden man förknippar med en trivsam småstad. En komplett ”stadsdel i miniatyr” där byggnadernas utformning och deras förhållande till utemiljön och omgivning gör steget från den egna bostaden till ”utomhus” kort. Där området tack vare både sin utformning och människorna som bor där inger en känsla av delaktighet, engagemang och ansvar. Vår stadsplan och bebyggelsetyp är utformad för att ”bygga in” naturliga möten med grannar och kringboende i olika livssituationer i syfte att främja trivsel, trygghet, umgänge och skapa en stark community-känsla. Gemensamhetsutrymmen så väl inom- som utomhus ska på ett självklart sätt kännas relevanta, attraktiva och tillgängliga för alla och på lika villkor.

Södra Rosendal har som område stora tillgångar i form av grön- och rekreationsområden, ofta synliga direkt från köks- eller vardagsrumsfönstret. Runt knuten väntar naturupplevelse, motion, lek och andra former av social utevistelse. Med vårt förslag vill vi skapa en allestädes närvarande känsla av närhet och möjlighet till umgänge, naturupplevelser och rekreation. Vår stadsplan och vår arkitektoniska utformning av området ska inte bara ge stöd åt utan också formmässigt kommunicera en tydlig och stark bild av alla de positiva värden som området har att erbjuda i form av boendekvalitet, välbefinnande och social dynamik.

Bakgrund och utgångspunkter

Ur tävlingsunderlaget: ”Det nya kvarteret ska väcka nyfikenhet, på bostaden, på kvarteret, på Rosendal och på staden Uppsala.” Den övergripande målsättningen för arbete med det här förslaget har varit att producera ett intresseväckande kvarter som på bästa möjliga sätt tar till vara på platsens förutsättningar samtidigt som det svarar upp mot en rad tydliga utmaningar. Listan över vad som väcker nyfikenhet för och skapar trivsel i ett område kan så klart göras väldigt lång. I Södra Rosendal har vi värderat följande faktorer högst:
• En särpräglad, annorlunda och lustfylld arkitektur
• En intressant, oförutsägbar och väl fungerande stadsplan
• En blandning av bostadstyper som ger en social mix i området
• Innovativa och handgripliga lösningar för hög boendekvalitet och en enkel vardag
• Trivsamma välplanerade utemiljöer som underlättar så väl umgänge som att ta den närliggande naturen i anspråk
• Maximera det naturnära lägets möjligheter till en vardag med ett naturligt inslag av uteliv, motion, odling och lek
Ur tävlingsunderlaget: ”Vilka utmaningar ser du med en tomt i Södra Rosendal?” Tävlingsunderlaget listar ett antal utmaningar. Vi har kompletterat dessa med frågeställningar som vi anser är de mest relevanta för respektive ämnesområde. Några av dem är hur vi:
• Undviker att skapa en isolerad och anonym bostadsenklav
• Skapar bra för förutsättningar för att erbjuda närhet till service och handel
• Stävjar ett allt för starkt bilberoende

• Gör området lättillgängligt, trivsamt och attraktivt från start
• Skapar en identitet för området som ger en tydlig känsla av samhörighet med Uppsala
Ur tävlingsunderlaget: ”Vilka möjligheter ser du att utveckla hyresrätten som boendeform?”Hyresrätten är en mycket attraktiv boendeform och vi ser i dag en starkare efterfrågan än på mycket länge från allt fler målgrupper. Detta i sig ger stor potential. Hyresrätten dras dessvärre fortfarande med ett antal fördomar kring aspekter som standard, anonymitet, likriktning, lågt engagemang hos de boende och begränsade möjligheterna att påverka sitt boende och sitt närområde. I Södra Rosendal, precis som i våra andra projekt, motbevisar ByggVesta dessa fördomar bland annat genom att åstadkomma lösningar inriktade på att skapa:
• Prisvärda bostäder som ett resultat av kostnadseffektiv produktion utan avkall på kvalitet
• Nya former för att öka engagemang och trivsel
• Hög servicegrad i förvaltning och skötsel
• Miljövänliga lösningar och god boendeekonomi
• Ett personligt och varierat utbud av bostäder och lokaler
• Attraktiva mötesplatser och möjligheter till aktiviteter inom området, både utom- och inomhus
• Nya former av bostadstyper som är efterfrågade, till exempel moderna kollektivboende
•  Gröna kontrakt, man betalar bara för den värmen och vatten man själv förbrukar

Rätt arkitektoniskt grepp stärker banden till staden

Ur tävlingsunderlaget: ”Ok, här har byggts mycket bra arkitektur på sista tiden, men är inte 00- och 10-talets bidrag till bostadsbeståndet lite enahanda?” Vi instämmer i konstaterande att 00- och 10-talets bostadsarkitektur har varit något enahanda. Som ett av de första projekten att uppföras i området kommer vårt kvarter att sätta sin prägel inte bara på omgivningen utan också på folks uppfattning om den nya stadsdelen som helhet. Ett unikt, tilltalande formspråk tillsammans med genomgående hög kvalitet i uppförandet är därför helt avgörande i syfte att etablera rätt bild. Vårt förslag innebär ett tydligt stilmässigt brott mot rådande trend på mer än ett sätt. Södra Rosendal blir ett tydligt tillskott i ett utbud som i liknande nyuppförda områden i dag många gånger präglas i princip uteslutande av ljusputsad, anonym nyfunkis i en större skala.

Större byggnader upplevs ofta som kolossartade och ogästvänliga då de ställs mot omgivningar med ingen eller mer småskalig bebyggelse. Vi hanterar detta genom att skapa ett nytt arkitektoniskt uttryck som i form och skala är bättre lämpad för platsen. En större formmässig brokighet i volym och byggnadshöjd tillsammans med en mer lekfull inbördes placering av byggnaderna skapar känslan av en naturlig förlängning av stadens utsträckning snarare än karaktären av ett typiskt nyproducerat ”ytterområde”. Vår struktur bygger på ett antal typer av mindre huskroppar i olika materialmässigt utförande som kan kombineras på en mängd olika sätt, där byggnader kan sitta ihop eller stå fritt, i likhet med den stil som så tydligt sätter sin prägel på delar av Uppsalas gamla stadskärna. Det ger Södra Rosendals en tydligare känsla av samhörighet med Uppsala som stad, både känslomässigt och fysiskt.

Signaturbyggnad – eller något helt annat?

Vyn från Vådsätravägen ska visa upp Södra Rosendal från sin bästa sida och väcka nyfikenhet på området som helhet. De byggnader som vetter mot Vådsätravägen utformas inte som en drastiskt avvikande signaturbyggnad utan blir tvärtom en mycket tydlig representant för hel områdets arkitektoniska karaktär.

Den relativt slutna längan med byggnader mot Vådsätravägen blir ett vackert blickfång samtidigt som den skapar en bullerfri och trivsam miljö på områdets innergårdar. Tre mindre öppningar mot vägen ger också den förbipasserande ett visuellt smakprov på hur vår originella stadsplan och småskaliga arkitektoniska uttryck som så tydligt fått sätta sin prägel på hela området.

Hur skapar vi hög boendekvalitet inom ekonomiskt begränsade ramar?

Med dagens rationella byggteknik är risken för monotoni och anonymitet en central utmaning i den arkitektoniska utformningen. God projektekonomi handlar i stor utsträckning om att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rationellt byggande utan att göra avkall på arkitektonisk kvalitet och variation i byggnadernas utformning. Vårt förslag bygger på beprövade och kostnadseffektiva byggtekniska lösningar som ger vackra och yteffektiva bostäder som garanterar ett prisvärt boende. Vår formmässiga variation sker inom ramar som ger området en

sammanhållande prägel. Vi kan åstadkomma detta på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt genom att jobba med ett begränsat antal ”byggklossar” som vi kan kombinera på ett stort antal sätt utan att det resulterar i en känsla av upprepning. Takformerna blir ett återkommande sammanhållande formgrepp samtidigt som de håller nere produktionskostnaderna. Den sammantagna bilden blir en tydlig variation utan att området för den skull bli allt för spretigt tack vare en tydlig sammanhållande linje som ger harmoni och lugn.

Boendekvalitet och social miljö

 

Situationsplan

Boende inflytande /social miljö Vi ser även en utmaning men framförallt stor potential när det gäller att förse våra hyresgäster med möjligheter till gemenskap, delaktighet, boendeinflytande, och att konkret kunna påverka sitt boende och  sin närmiljö. I Södra Rosendal föreslår vi följande konkreta åtgärder för att skapa ett socialt boende med höga arkitektoniska kvaliteter:
Stadsplan och byggnader Vi har satt ett stort värde på arkitektonisk variation inom kvarteret och mellan de enskilda byggnaderna. Byggnadshöjder och volymer varieras och gatunivån är levande. Byggnaderna inom kvarteret skall upplevas som fastighetsindelade eller vara fristående med en lekfull och vacker form. Småskalighet och en formmässig brokighet ger en igenkänningsfaktor som skapar en ökad trygghetskänsla. Byggnadernas placering och siktlinjer genom området ger goda ljusförhållanden på gårdar och uteplatser och underlättar orientering inom området.Området består av en inre ”bygata” samt ett antal gröna gårdar kopplade till bostäderna. Bygatan är hårdgjord och körbar och möjliggör så väl transporter till gårdshusen som lek och andra utomhusaktiviteter. En trivsam miljö förvandlar gatan från en renodlad transportväg till ett utrymme för möten och umgänge med grannar och familj. Två torg planeras inom området i anslutning till kvarterets gemensamma funktioner.
Utemiljöer Utemiljöerna inne bland husen får karaktären av en rad trivsamma intima gårdar. Alla bostäder i området har tillgång till en grön utemiljö. Gårdsytorna mellan husen är omhändertagen och omsorgsfull planerad med gräsmattor, rabatter, odlingslotter, växthus och lekplatser. Trygghetskänslan inom området är viktigt och vi ser till att samtliga utemiljöer har god belysning.

Levande bottenvåningar Områden med sämre förutsättningar för uthyrning av verksamhetslokaler får ofta problem med monotona fasader och slutna bottenvåningar. I vårt förslag ger vi bostäderna på nedre botten privata entréer i de lägen där det inte är lämpligt att förlägga kommersiella lokaler, i syfte att skapa liv och variation. Det ger samtidigt dessa bostäder en extra boendekvalitet genom direkt tillgång till så väl privata uteplatser som gemensamma utomhusytor. Levande bottenvåningar minimerar antalet sämre upplysta och ”öde” platser vilket bidrar till en ökad trygghetskänsla.
Lokal fastighetsskötare Ett sätt att öka möjligheterna för de boende att kunna påverka sitt boende och sitt område är en fastighetskötare men ett lokalt platskontor. Det skapar en tydlig direktlänk mellan hyresvärden och de boende vilket ger goda förutsättningar för ett ökat boendeinflytande i vardagen. En närvarande och synlig fastighetskötare är ett viktigt inslag i vår förvaltningsmodell och blir dessutom en viktig kommunikationsväg mellan förvaltaren och de boende.
Boendeförening För att skapa ett större engagemang och gemenskap bland de boende för områdets trivsel, utveckling och skötsel ombesörjer ByggVesta att det inom området skapas en lokal boendeförening.
Gemensamhetslokal I området placeras en gemensamhetslokal som kan användas för möten, kurser, fester och andra aktiviteter. Lokal kan disponeras fritt av alla boende och bidrar starkt till att skapa bättre förutsättningar för alla former av umgänge i större grupper. Gemensamhetslokalen placeras i direkt anslutning till fastighetsskötarens kontor.

Stadsdelens utmaningar

 

Dilemmat att vara först på plats – avstånd, kommunikation, utbud och service Vid en exploatering av ett område som Södra Rosendal finns två övergripande utmaningar. Den ena är, precis som tävlingsprogrammet konstaterar, frågan hur man skapar bästa möjliga förutsättningar för ett fungerande område som först på plats? Den andra frågan som är mer specifik för Södra Rosendal handlar om hur man hanterar det relativt stora avståndet till service och handel. Med vårt förslag försöker vi bemöta dessa utmaningar bland annat genom följande åtgärder:
Aktivitetsyta/park Vi föreslår att markområdet i nordväst om Kåbo 57:1 i anslutning till tennishallen/banorna får en anlagd grönyta som kan rymma exempelvis lekplats, boulebana, marknadplats, en damm (isbana vintertid), skatepark med mera. Allaktivitetsytan/parken blir en mångsidig attraktion och en stor tillgång för så väl boende i det nya kvarteret som kringboende i andra områden, inte minst under byggfasen.
Goda kommunikationer Fungerande gångstråk, cykelbanor och busshållplatser bör upprättas redan i projektets inledning i syfte att göra

området lättillgängligt för de boende och besökande men också mer attraktivt för etablering av service, handel och andra kommersiella verksamheter.
Logistikcentral För att underlätta en bekväm vardag trots större avstånd till service och handel skapar vi en logistikcentral som fungerar som en in- och utlämningsplats för leveranser, vilket kommer att underlätta bland annat en vardaglig användningen av e-handel och hemleveranser.
Lånecyklar (lådcyklar), cykelrum och cykelverkstad Inom området erbjuder ByggVesta ett antal lånecyklar (lådcyklar) till de boende. Vi skapar också bra och lättillgängliga cykelrum med möjlighet till att meka själv. Sammantaget ger dessa insatser tillsammans med väl utbyggda cykelbanor det lätt för de boende att välja cykeln för både längre och kortare transporter.
Verksamhetslokaler Ett större antal kommersiella lokaler i byggnadernas bottenvåningar ger förutsättningar för området att rymma exempelvis närbutiker, kontor, gym och en förskola av ”ur och skur”-typ.

Ett varierat bostadsbestånd

 

Ett varierat bostadsbestånd skapar levande, intressanta och trivsamma områden. Södra Rosendal är ett område för människor i en rad olika typer av livssituationer. Vår uppbrutna struktur med olika typer av ”husmoduler” erbjuder möjlighet att kombinera olika typer av bostadstyper och lokaler i direkt anslutning till eller nära intill varandra. Vårt förslag kan rymma följande bostadstyper:
• Traditionella lägenheter – ett varierat utbud från 2 rok till 5 rok
• Student- och forskarbostäder
• Ungdomsbostäder – små prisvärda lägenheter riktade mot unga

• Kollektivbostäder – moderna lägenheter anpassade för kollektivboende med kontrakt uppdelade per rum. En prisvärd och efterfrågad boendeform med lägenheter som kan delas av 2-3 personer
• Kommunala service- och specialbostäder
De olika typerna av bostäder och lokaler blandas upp i området i syfte att skapa både en formmässig och ”social” brokighet som ger området en mindre homogen och mer naturlig mix av olika typer av boende. Mötet mellan människor i olika typer av livssituationer tillför en tydlig social kvalitet till området.

Södra Rosendal

 

Vy längs Vådsätravägen.