Academica

Stockholmsbyggmästarna har av exploateringsnämnden tilldelats en tidig markreservation för cirka 300 bostäder i området öster om Valhallavägen mellan Roslagstull och KTH. Beslutet som fattades 120524 innebär att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att starta upp ett programarbete med målsättningen att markanvisa under hösten 2012. Under programskedet kommer möjligheten till annan bebyggelse och övrig utveckling av området att studeras. Ett 20-tal byggherrar har inkommit med ansökningar om markanvisning inom området. En av dem är Stockholmbyggmästarna som i samarbete med Utopia Arkitekter har tagit fram ett förslag kallat Academica. Här presenterar vi Stockholmsbyggmästarnas och Utopias förslag i sin helhet. Observera att Exploateringsnämndens beslut 120524 inte gäller detta förslag, vare sig i delar eller som helhet.

Municipality Stockholm
Location
Client Stockholmsbyggmästarna
Type Stadsplanevision
Year 2011
1-2388x1688
Vy över Academica, från Roslagstull mot Valhallavägens östra sida.

Platsen

2-2388x1592
”Mark med sådant attraktivt läge bör nyttjas på ett bättre sätt än till markparkering.” – Stockholms stads exploateringskontor.

Stockholm: En attraktiv kunskapsregion?

3-2388x1688
Stockholm ska vara en kunskaps- och vetenskapsregion i världsklass, men bostadsbristen utgör ett allt större hot mot den visionen.

Före

4-2388x1399
Området ligger mellan stenstaden, Nationalstadsparken och Vetenskapsstaden. Nationalstadsparkens lagskydd begränsar i dag möjligheterna till utbyggnad inom Vetenskapsstaden.

Efter

5-2388x1688
Academica bildar en del av Vetenskapsstaden och blir ett välbehövt bostads- och servicekomplement till området.
8-2388x1688
Academica bildar en länk mellan områdena på båda sidor om Valhallavägen samtidigt som området får en egen och unik karaktär.

Variation, dynamik, mångfald

9-2388x1534
Academica möjliggör en dynamisk och varierad stadsbyggnadsstruktur i linje med stadens önskemål om mångfald.

Valhallavägen

13-2388x1688
Skalan och strukturen med gatubyggnader i mindre kvarter med passager mellan liknar klassiska stockholmsmotiv som Skeppsbron i Gamla Stan.

Gränder och gårdshus

14-2388x1688
De inre gårdshusen och gränderna ger goda möjligheter att etablera caféer, restauranger, affärer och andra verksamheter i tystare lägen en bit ifrån trafiken på Valhallavägen.
15-6-2388x1688
Parkstråket bildar ett grönt och lättillgängligt gång- och cykelstråk från staden till Nationalstadsparken.
16-2388x1688
En ekodukt över Roslagstull ökar tillgängligheten till Nationalstadsparken och skapar en tydlig entré för parken.

Innehåll

17-2388x1688
Engelska skolan som i förslaget rivs ersätts med nya lokaler och en ny skolgård.

Forum Academica

18-1800x2545
Forum Academica är ett nationellt centrum för allt som har med studier, forskning och kunskapssamhälle att göra. Vy från Roslagstull. (Volymskiss: Utopia / 3D-House)

Kulturbyggnad och nytt torg

19-2388x1688
Nobelplatsen ger Valhallavägen ett välbehövligt torgutrymme. Idag finns inget väl fungerade torg eller plats inom området. Byggnaden i fonden föreslås inrymma kulturfunktioner.

Academica

20-2388x1688
Academica fungerar som ett nav i vetenskapsstaden omgivet av Universitetet, KTH och Karolinska med inriktning på student- och forskarbostäder, forskning, utbildning och företagande.