Vision Rankhus

Efter ett parallellt uppdrag har Utopia Arkitekter fått fortsatt förtroende från HSB att vidareutveckla ett större naturområde, Rankhusområdet, i Upplands-Bro kommun. Det parallella uppdraget handlade om att ta fram en stadsbyggnadsidé och vision för området. Rankhusområdet omfattar cirka 450 hektar och sträcker sig längs med Mälaren norr om Kungsängens centrum och E18.

Municipality Upplands-Bro
Location Rankhus
Client HSB
Type Stadsbyggnad, stadsutveckling, visionsarbete
Year 2011
Visionrankhus5
Vision Rankhus: Scenic Route

Vår vision

Visionrankhus8
Området innehåller en organisk stadsbyggnadsstruktur och en varierad bebyggelse.

Profil

Visionrankhus9
Rankhusområdet får en tydlig aktivitetsprofil med fokus på rekreation och friluftsliv.

Scenic route

Visionrankhus10
Scenic route förhåller sig till topografins utblickar, dalgångar och branter. Vägens maximala lutning är 1:20 och längden är 8,1 km. Scenic route tillgodoser inte bara kommunens önskemål om en ökad tillgänglighet till vattnet utan ger även Upplands-Bro ett unikt landmärke.

Bebyggelse

Visionrankhus
Bebyggelsens placering anpassas till terrängen och vägar dras fram där de gör minst ingrepp i naturen.

En organisk struktur

Visionrankhus4
Genom en ”organisk” stadsbyggnadsstruktur tas den kuperade terrängen och vackra naturen till vara så att en stadsdel med variation, upplevelserikedom och naturnära boende skapas. Befintlig vegetation sparas i kvarteren.

Kollektivtrafik

Visionrankhus13
Linbanan ”Kungsäggen” kopplar Rankhus med Kungsängens centrum.

Sportstråket

Visionrankhus2
På sportstråkets elljus-slinga kan man ta sig runt hela området utan att korsa några bilvägar.

Natur

Visionrankhus3
Sammanhängande grönstråk avsätts för att binda ihop Gröna Dalen och Mälaren. Detta gynnar biologisk mångfald och ger goda rekreationsmöjligheter.

Gröna Dalen

Visionrankhus16
Rankhusområdet från Gröna Dalen.