Vad vi gör

I sina bästa stunder innebär jobbet som arkitekt att man får bidra till att skapa ett lite bättre samhälle. Utopia startades med den enkla tanken om att maximera antalet såna stunder.

Grunden för vårt arbete är en banalt enkel sanning. Att god arkitektur så gott som undantagslöst är en långsiktigt bra investering. Ett enda högkvalitativt hus kan lyfta ett helt område och i vissa fall en hel stad. En dålig byggnad smälter i bästa fall obemärkt in mot sin omgivning. I värsta fall riskerar den att rasera stora befintliga värden och starkt begränsa möjligheterna till en positiv framtida utveckling.

Samma sak är det med stadsplanering. En illa genomförd stadsplan kan aldrig utveckla ett områdets fulla potential och ge den utväxling som är möjlig om jobbet görs bra. En bristfällig plan kan inte heller kompenseras med god arkitektur. Det spelar ingen roll hur påkostade husen man väljer att bygga är. Den goda planen, i det stora och det lilla, är fundamentet för de stadsmiljöer vi skapar. Hur mycket omsorg och tankemöda vi väljer att lägga på dem är helt avgörande för vilka och hur stora värden vi kan skapa.

Med god investering så syftar vi inte bara på estetiska kvaliteter för köpare och hyresgäster eller högre ekonomisk avkastning för byggherren. Båda sakerna är så klart viktiga, men det är en allt för snäv syn på vad god arkitektur kan och bör åstadkomma. Det är där man landar när man reducera arkitektur till att vara en handelsvara bland andra i en transaktion. Sett ur ett bredare, djupare och längre perspektiv så är högkvalitativ arkitektur en god investering även på många andra sätt. Den kan bidra till att skapa de positiva värden vi vill ska prägla det samhälle vi lever i.

Kvalitet är så klart ett vitt begrepp. Exakt hur man definierar det är föremål för en ständigt pågående diskussion både inom och utanför arkitektbranschen. Men metadiskussionerna bryr vi oss inte så värst mycket om. Vi fokuserar i stället på det vi av erfarenhet vet är viktigt och som tydligt bidrar till att skapa positiva värden. När det gäller hus så är smarta planlösningar, goda material, optimerad platsanpassning, hållbarhet, formmässig variation, originalitet och skönhet alla kvalitetsaspekter som var och en på sitt sätt bidrar till att skapa stora beständiga värden.

Originalitet, innovation och modernitet är sällan självskrivna i uppdragsspecifikationen, men vi värderar dem alla väldigt högt. Inte som självändamål utan för att de är utomordentliga utgångspunkter i strävan mot ständigt bättre lösningar.

Arkitektonisk kvalitet är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller att maximera värdet av det man bygger. Och det gäller inte bara utformningen av enskilda hus. Detsamma gäller inredning, landskap och stadsplanering.

Vi vet att arkitektur ger enorma möjligheter att utveckla värden som kan påverka våra liv i positiv riktning. Möjligheter som allt som oftast inte tas om hand. Utopias affärsidé är en direkt konsekvens av det. Vi vill genom högkvalitativ arkitektur och goda planer skapa största möjliga positiva värde i de projekt vi är delaktiga i. Värden som går långt bortom de kortsiktigt ekonomiska och ytligt kosmetiska.