Nya längor på Kasernhöjden

På uppdrag av Albér fastigheter har Utopia Arkitekter tagit fram ett förslag i tre delar för hur det tidigare militärområdet Kasernhöjden kan utvecklas och integreras med det centrala Karlstad. Från att ha varit en sluten enklav har Kasernhöjden successivt nu öppnats upp för det civila samhället. I denna transformation finns stora möjligheter att förädla och bygga vidare på områdets kulturhistoria i både arkitektur som varumärke. Här presenterar vi projektets första del - Bergskammen.

Kommun Karlstad Kommun
Plats Kasernhöjden
Kund Albér Fastigheter
Typ Bostäder
År 2018
Utopia_kasernh%c3%b6jden_fall-01
De nya bostadslängorna i en vyn från Infanterigatan.

På uppdrag av Albér fastigheter har Utopia Arkitekter tagit fram ett förslag i tre delar för hur Kasernhöjden kan utvecklas och förädlas.

Projektets tre delar består av:

1. Bergskammen
Kasernhöjden ska förtätas och förstärkas som grannskap och bostadsområde. Bergskammen ska som ett led i detta visa på hur nya moderna bostadstillägg kan skapas med hänsyn taget till områdets unika militära historia.

2. Norra Torget
Norra Torget ska utvecklas till ett ombonat "vardagsrum" för Kasernhöjden som stadsdel och Karlstad som helhet. I samband med detta är ambitionen att utveckla ett nytt landmärke som genom sin gestaltning sätter Norra Torget och Kasernhöjden på kartan.

3. Kontorsvillorna
Kasernhöjden ska erbjuda unika arbetsplatser som stärker Kasernhöjden som stadsdel och destination. I förbindelse med E18 föreslås en kontorsetablering i en miljö unik för Karlstad.

Platsen idag

Platsen_idag-01
Kasernhöjden ligger cirka en kilometer från centrum och skapar en naturlig brygga mellan I2-skogen och staden.

Kasernhöjden ligger cirka en kilometer från centrala Karlstad. Sedan Värmlands regemente flyttade ut från Kasernhöjden i början av 2000-talet har området successivt utvecklats från regemente till bostadsområde i en unik kulturhistorisk miljö. Området avgränsas idag av E18, som kopplar samman Karlstad med Stockholm och Oslo, i söder och I2-skogen med stora rekreationsområden i norr.

Läget ger goda förutsättningar för en urban men samtidigt grön livsstil. Med endast fem minuter till skogen och tio minuter till centrum finns möjligheter för ett boende där barnen kan leka fritt, där bilen kan förbli stående och där rörelse och rekreation aldrig är långt borta.

Knyta ihop och binda samman

Kasernh%c3%b6jden_koncept-17
Tydliga framsidor och entréer.

Kasernhöjden är idag en sluten enklav utan tydliga entréer eller framsidor. Kaserngården som en gång i tiden var en baksida mot de gamla Kasernbyggnaderna är idag områdes framsida. Vi vill i projektet bejaka och förstärka Kasernhöjden som en grön plats med en unik historia. För att åstadkomma det krävs att vi skapar tydliga nya framsidor och entréer som hjälper till att binda samman området hela vägen från norr till söder.

Utmaningar

Utmaningar-08

Genomgående för alla tre delar av projektet är att de syftar till att bygga vidare på den rika militära historia som finns på Kasernhöjden. Detta sker inte genom pastischer utan snarare genom en modern tolkning som skapar en ny årsring drygt 100 år efter områdets etablering. Som grund för detta presenteras en analys baserad på workshops, platsbesök och studier av Kasernhöjden idag.

I detta arbeta har vi identifierat tre tydliga utmaningar:

1. Var uppehåller man sig kvällstid?
Hur ser livet mellan husen ut? Idag saknas tydliga målpunkter och mötesplatser. Var hänger de studerande eller de boende efter skol- och arbetstid? Hur får vi övriga invånare i Karlstad att uppleva Kasernhöjden som en destination och målpunkt efter det att kontoren och skolorna har stängt för dagen?

2. Hur integrera med staden?
Hur stärker vi entréerna till Kasernhöjden för såväl gående som bilister? Hur hanteras flöden och logistik på ett så smidigt sätt som möjligt utan att trygghet och de bilfria zonerna påverkas? Hur kan vi integrera Norra Torget som en länk mellan centrumkärnan och de stora naturområdena omkring I2-skogen?

3. Hur hantera buller?
Hur kan vi skapa högkvalitativa publika miljöer som är naturligt avskärmade från buller från E18? Hur kan lägenheter och bostadsytor genom placering och utformning klara bullerkrav samtidigt som de bidrar till Kasernhöjdens kulturmiljö i stort?

Möjligheter

M%c3%b6jligheter-07

Möjligheterna i projektet ligger till stor del i Kasernhöjdens redan påbörjade omvandling. Kasernhöjden är redan idag ett etablerat varumärke med ett unikt läge bara 10 minuter från centurm. Och Norra Torget fungerar redan som en katalysator för Kasernhöjdens kommersiella utveckling med en stark inriktning på lokalproducerade matvaror. I förbindelse med Norra Torget finns även en del etablerade kontor och verksamheter. Förutsättningen för dessa kan förstärkas ytterligare genom en fortsatt bostads-och näringsutveckling.

I Kasernhöjden finns ett stort antal barn och unga. I dag rör sig cirka 800 elever rör sig till och från de många skolorna i området. Här finns såväl för- och grundskola som gymnasium. ThorenGruppen och Klara Gymnasiet med sina 350 elever är två av huvudaktörerna i området och drivande i Kasernhöjdens utveckling. Deras roll i den fortsatta utvecklingen av centrumnära, trygga och högkvalitativa livsmiljöer är given.

Verktygslåda

Verktygsl%c3%a5da-15
Nya bebyggelsemässiga tillägg tar tydlig utgångspunkt i Kasernhöjdens historiska tillgångar.

I arbetet med att förädla och bygga vidare på områdets kulturhistoria i såväl arkitektur som varumärke har vi arbetat fram en historisk verktygslåda. Den består av ett antal element som vi använder för att skapa nytolkningar av områdets redan existerande byggnader.

Gemensamt för byggnaderna inom Kasernhöjden är en hög grad av symmetri i komposition och rytm som bland annat tydliggörs genom varierande grad av detaljering, nischer och reliefer.

I hus vars funktion är underordnad kasern- och administrationsbyggnaderna, exempelvis tidigare förråd, idrotts- och matsal, är konstruktionen ofta ett tydligt och strukturerande element för fasaden.

Då byggnaderna primärt är uppförda i tegel framhävs fönster- och dörröppningar samt skiftet mellan material och våningar genom varierande mönstertegling med olika typer av murförband.

De gamla Kasernbyggnaderna vilar alla på en tydlig bas som utgör cirka en tredjedel av husens höjd. Ovanpå denna bas vilar en större midja och ett avslut som skapar en tydlig rytm inom området.

Byggnaderna på Kasernhöjden har en tydligt begränsad materialmässig palett med tyngdpunkt på tegel, svartmålad plåt, faluröd träpanel och natursten. Alla naturliga material typiska för sekelskiftestiden och det nationalromantiska stilidealet med en strävan mot realism.

Koncept

Koncept_bergskammen

Projektet går under arbetsnamnet ”Bergskammen” till följd av de stora höjdskillnaderna som idag skapar en både fysisk och mental barriär mellan Kasernhöjden och Infanterigatan. I samband med att Bergskammen utvecklas ges goda möjligheter för att skapa nya och starkare öst-västliga förbindelser inom området.

De planerade bostadshusen ligger i ett fint sydvästläge med goda möjligheter att kunna njuta av kvällssolen. För att kunna utnyttja läget på bästa sätt måste vi hantera bullret för att kunna skapa behagliga gemensamma och privata uteplatser med goda solförhållanden.

De nya bostadshusens entréer vänder sig mot Infanterigatan. Gatan är idag en genomfartsled som förbinder Centrum med Vaxnäs, Sandbäcken och Kasernhöjden. För att skapa trygga och omhändertagna miljöer gestaltas kantzonen mellan bostäderna och Infanterigatan med stor omsorg.

Situationsplan

Situationsplan_kasernh%c3%b6jden-01
Sex längor knyter samman Kasernhöjden mot väster och skapar naturliga passager mellan Infanterigatan och Kaserngården.

Bergskammen delas upp i tre kvarter som i storlek såväl som placering har en stark rumslig relation till Kasernerna uppe på höjden. De tre kvarteren blir en naturlig förlängning av den rationella plan som ligger till grund för områdets ursprungliga utformning.

Kvarterens volymer följer samma rationalitet som sin omgivning och underordnar sig den existerande strukturen. Husen gestaltas som enkla längor som binds samman för att skapa en trygg och bullerskyddad gårdsmiljö på insidan.

I förbindelse med gårdslandskapet skapas gröna fickor med vistelseplatser i slänten upp mot Kasernhöjden. De gröna fickorna ger plats för grillplatser, naturlekplatser och varierade typer av sittplatser där man kan ta del av utsikten och njuta av kvällssolen i en lummig och grön miljö.

Tre smaker

Tre_smaker-16
De tre längorna varierar i höjd, längd och material inom och mellan kvarteren.
Tre_smaker_rityta_1

För att inte konkurrera med Kasernbyggnadernas befintliga byggnaders pampighet oh starka uttryck föreslås de nya bostadshusen utformas som enkla, men ändå stilfulla och eleganta längor. Relationen till den äldre bebyggelsen är stark med ett ärligt materialval, symmetri, synliga konstruktionsprinciper och inte minst ett tydligt gavelmotiv.

Längorna kan delas upp i tre "smaker” som placeras ut och kombineras i olika variationer inom och mellan de tre kvarteren. Tillsammans med en variation i höjd skapar detta ett sammanhållet men ändå varierat uttryck där längorna får träda fram med unika identiteter.

Fältlängan
Fältlängan har ett tydligt släktskap till Hemvärnsgården i kulör och formmässig enkelhet. Husen får horisontala band som skapar variation över en stram och enkel fönstersättning. Indragna balkonger som helt eller delvis kan glasas in hjälper att uppfylla bullerkrav och skapa attraktiva rum mot sydväst. På taket skapas en gemensam terrass för de boende.

Lerklumpen
Lerklumpen tillför enkelhet och lugn inom kvarteren. Husen blir alltid en del av det omgärdande tegellandskapet och växer samman med trappor och passager upp mot Kasernhöjden. Placering av franska balkonger och fönster varieras över fasadytan för att skapa en modern variation och identitet i ett annars traditionellt bostadshus.

Fackverkshyllan
Fackverkshyllan är en enkel volym klädd i ett bullerdämpande mönster av balkonger. Balkongerna ger skydd mot den bakomliggande fasaden och maximerar uppehållsytorna mot sydväst. Inom mönstret skapas en enkel variation genom inglasade partier, spaljéer för växtlighet, förvaring och helt öppna balkongdelar.