Fyra fina former på Lindö strand

Utopia Arkitekter vann Norrköpings kommuns markanvisningstävling för flerbostadshus vid Lindö strand. Med säregna former, blåa fasader och tak och toppvåningarnas karaktäristiska fönsterband tillsammans med fantasifullt formade utemiljöer ger vi Lindö en ny årsring både funktionsmässigt som arkitektoniskt. Projektet omfattar ett drygt 70-tal hyresrätter och målsättningen är att kunna påbörja bygget innan 2019 års slut.

Kommun Norrköpings kommun
Plats Lindö
Kund Utopia Projektutveckling
Typ Bostäder
År 2018
Kvarteret Relingen sett från Travbanevägen

Platsen idag

Kvarteret Relingen är beläget i Lindö knappa 5km från centrala Norrköping. Lindö är idag en villaidyll omgärdat av fina naturområden med Lindö Hamn och Aborreberget som sin främsta tillgång. Kvarteret är cirka 3 200 m2 stort, och för att förslaget ska anpassas sig efter villaområdets karaktär medger detaljplanen ett maximalt fotavtryck på 400m2 per byggnadsvolym och en maximal byggnadshöjd på 14 meter.

Situationsplan

I uppgiften att definiera en ny entré och ett landmärke för framtidens Lindö faller det naturligt att blicka tillbaka på vad som en gång lockade folk att flytta till området. Historiska bilder visar upp en villaidyll med visionen om att bli Norrköpings eget Solsidan. Ett Lindö där barnen kunde leka fritt mellan skog och vatten.

Ballonghav, midsommarfiranden vid Abborreberg och den lilla vattenkiosken vid Ångbryggan fylld av läsk kantades av pampiga bostäder, gårdar och sedermera villamattor. Det är denna bild av gemenskap, trivsel och trygghet som vi vill bygga vidare på när Lindö ska knytas närmare centrala Norrköping. Med utgångspunkt i den ursprungliga visionen för Lindö har vi definierat tre fokusområden som varit vägledande för utvecklingen av kvarteret:

1. Gemenskap, tillgänglighet och samhörighet:
Relingen är ett relationellt kvarter, med öga både för det nära och det stora grannskapet. Det nära grannskapet handlar om samhörigheten med boende inom kvarteret där det finns förutsättningar för såväl sammankomster som informella möten grannar emellan. Vi avsätter en procent av den totala byggkostnaden för att utveckla det nära grannskapet genom högkvalitativ konst, design och utsmyckningar.

Det stora grannskapet handlar om relationen till det omgivande Lindö och Norrköping i stort. Här är kommunikation en central del. Det ska vara lätt att göra rätt när det gäller hållbara transporter. Cykelgaraget är smidigt att cykla in och ut igenom. Miljörummet gör det enkelt att sortera och återbruka. En kreativ parkeringslösning ger ett ytmaximerat garage, där bland annat bilpoolen och uppmuntran till samåkning skapar ett hållbart komplement till kollektivtrafiken. En gemensam tvättstuga är knuten till övriga gemensamhetsfunktioner.

2. En användbart, grön och föränderlig utemiljö:
Relingen ligger inbäddad i ett grönt sammanhang där det aldrig är långt till naturupplevelser. Naturen är den scen där vardagslivet i Lindö till stor del utspelar sig.Utsikten över Bråviken och de gamla lövträden som omger kvarteret ska vara närvarande såväl inifrån lägenheten som i gårdsmiljön. Små smitvägar, ”rain gardens”, bärbuskar och gemensamhetsfunktioner som ett lusthus och en lekskulptur gör landskapet tillgängligt och användbart under en stor del av dagen och året. Ett träd som slår ut, vatten som löper längs trädäcket och ett sällskap som äter middag vid soltrappan gör att gårdsrummet ständigt är i förändring.

3. Ett landmärke och ny entré:
Med det nya kvarteret Relingen får Lindö en ny årsring såväl funktionsmässigt som arkitektoniskt. Villamattorna kompletteras med prisvärda hyresrätter för den lilla barnfamiljen eller Lindöbon som sålt villan men fortfarande vill bo kvar i området. Husens former gör att fastighetens yta kan utnyttjas maximalt samtidigt som de blir ett nytt formmässigt inslag som också minimerar insyn och maximerar utblickarna.

Tre av husen vilar på ett halvt nedsänkt parkeringsdäck som bidrar till ett mer levande landskap som med generös grönska ramar in husen. Förslaget löser en knepig ekvation - en maximalt utnyttjad byggrätt kräver fyra volymer som i sin tur måste hanteras funktionsmässigt sinnrikt och gestaltningsmässigt kreativt för att skapa de goda livsmiljöer och det naturliga utropstecken för Lindö som kommunen efterfrågar.

Kvarteret Relingen med sina fyra huskroppar och det gemensamma trädäcket

Gestaltningen utgår ifrån ett kluster av 4 volymer á 325m2 i ett försök att maximera byggrätten och utnyttja fastigheten på bästa sätt. En rektangulär byggnadsform hade omöjliggjort detta.

För att göra plats för alla fyra volymer anpassas volymen efter fastighetens gränser. Detta gör att insynen blir mindre, solförhållandet bättre och att den tillgängliga gårdsytan maximeras.

Landskapet utgörs av ett samlande trädäck och gröna nischer för uppehåll med bärbuskar, en skyddad lekplats samt ett lusthus. Landskapet förbinds av tillgängliga ramper och trappor.

Landskapselement

Utsnitt av kvarterets samlande landskapselement: Umgängeshörnet och Söderoasen

Kvarteret samlas omkring gemensamma landskapselement på trädäcket. Två av dessa är "Umgängeshörnan" och "Söderoasen". Umgängeshörnan skapar en bullerskyddad lekplats omgiven av en soltrappa som möter kvällssolen i sydväst. Söderoasen består av ett gemensamt lusthus som kan fungera som kan användas för odling, fest eller lek.

Fasad och sektion

Fasad mot sydost

Vindsvåningen får ett fönsterband som ger rejält med dagsljus och identitet i det att taken tycks sväva. Balkonger, fönster och sockel anpassas för att skapa ytterligare variation och diversitet.

Under tre av husen placeras ett garageplan som grävs ned ett halvplan. På så sätt blir gårdsrummet skyddat och avgränsat mot Lindövägen och parkeringen blir till ett landskapligt element som hjälper till att definiera kvarterets gränser.

Det halvt nedsänkta parkeringsgaraget skapar en upphöjd gård

Typplan

Fyrspännare med en majoritet av 3:or för den lilla barnfamiljen eller det äldre paret som sålt villan.

Husen är utformade som fyrspännare med en majoritet av 3:or som passar såväl den lilla barnfamiljen som det äldre paret som sålt villan men fortfarande vill bo kvar i Lindö. Husen byggs i en betongstomme med utfackningsväggar som genom bra spännvidder möjliggör för ett rationellt garage samt en spännande gestaltning ovan mark. Planernas rationalitet gör att trapphusen enkelt kan speglas för att skapa tillgängliga entréer från gård och trädäck.

Balkongerna är vridna så att insyn mellan lägenheterna minimeras. Genom att kök och vardagsrum konsekvent placeras i hörn tillåts även en friare hantering av balkong och fönster. På bottenplan finns större fyror för barnfamiljer med direkt förbindelse till gårdsrummet. På vindsvåningen finns 2:or som med sin fönsterslits ger maximal utsikt över Lindö och Bråviken

Garageplan

Ett yteffektivt garageplan med dubbelparkeringssystem

Tre av husen ansluter direkt till garaget som är väldigt yteffektivt med hela 48 platser, tack vare ett dubbelparkeringssystem som kan styras av de boende. De största cykelförråden kopplas direkt på rampen som gör det smidigt att cykla in och ut från garaget. Inom garaget finns även tre bilpoolsplatser som gör att p-talet kan utmanas tack vare mobility mangement.

Flygfoto - 2023