Bolinders plan

Veidekke och Utopia Arkitekter har tagit fram en markanvisningsskiss på sydöstra Kungsholmen. Stadens ambition att låta bygga fler bostäder i centrala- och kollektivtrafiknära lägen har varit en av våra utgångspunkter. En annan att det väl exponerade och centrala läget kräver en mycket hög arkitektonisk ambitionsnivå. Vi vill tillföra staden en på flera sätt unik byggnad där målsättningen är att huset skall kunna bli ett profilprojekt för Stockholm vad gäller både form och utförande. Bostäder i kombination med publika lokaler i bottenplan skänker liv och rörelse åt en av Stockholms centrala outnyttjade platser.

Kommun Stockholm
Plats Bolinders Plan
Kund Veidekke Bostad
Typ Bostäder
År 2015
Vy från Kungsholmsgatan i nordväst.

Utmaningar Platsens centrala och synliga läge är både en utmaning och en stor tillgång. Ett tillägg på platsen måste göras med hänsyn till ett flertal aspekter. Den här presentationen ger svar på hur vi hanterar några av dem.

Stadsbild, arkitektoniskt uttryck Platsen medför att projektet har alla förutsättningar att bli ett profilprojekt för Stockholms stad. Vår ambition är att ge Stockholm en arkitektonisk pärla med en egen och samtida identitet. Vi vill även utveckla den befintliga planen till en attraktivt platsbildning genom att ytan tas om hand och bottenvåningen förses med lokaler.

Föreslagen plats för markanvisning.
Vy mot tomten från Kungsholmsgatans början.

Bolindersplan Projektet är placerat vid Bolinders plan knappt 350 meter från Centralstationen. Marken ägs av Stockholms Stad och består av en vändplan i förlängningen av Kaplansgatan. Öster om tomten ligger Kungsklippan och en trappa förbinder Kungsholmskyrkoplan med Bolindersplan. Förslaget syftar till att förtäta platsen med bostäder samt att aktivera platsen genom att iordninggöra marken och förse bottenvåningen med lokaler.

Trafik och parkering Trafik, angöring och parkering måste lösas till och inom fastigheten. För att projektet skall vara möjligt krävs att trafiken hanteras på samma sätt som idag, det vill säga att Kaplansgatan avslutas med en vändplan. Den befintliga busshållplatsen ligger kvar i samma läge.

Ledningar Under tomten löper ett antal ledningar så som el och fjärrvärme. Vid en exploatering av tomten krävs att vissa ledningar flyttas och/eller görs tillgängliga.

Vårt förslag

Volymdiagram.

1. Fotavtryck Byggnadens volym begränsas av relationen till Kungsklippan, Kungsholmsgatan samt ett respektavstånd till befintliga, kringliggande byggnader. Byggnadens höjd spelar mot Kungsklippans punkthus.

2. Bottenvåning Husets förhöjda bottenvåning dras in för att ge plats åt Kaplansgatans vändplan som skjutits åt sydväst samt förstorats för att möta dagens krav på tillgänglighet och sophantering. Från vändplanen nås ett automatiskt parkeringsgarage i tre plan. Bottenvåningen är förhöjd för att ge utrymme till publika lokaler i bottenvåningen.

3. Siktlinjer Byggnadens volym anpassas dels för att bevara siktlinjer från omkringliggande platser och byggnader mot Klara Sjö och City och dels för att ge huset en egen karaktär.

4. Uttryck och arkitektur Huset smalnar av uppåt för att ge ett mer slankt och elegant men samtidigt lekfullt uttryck. Utförandet gör att de översta lägenheterna får rymliga takterrasser med fantastisk utsikt.

Situationsplan

Ny byggnad vid Bolindersplan.

Markplan

Bottenvåningen förses med lokaler och ett kompaktgarage.

Huset har ett kompakt fotavtryck, cirka 20×13 meter på den bredaste punkten. Formen har givits av de fysiska förutsättningarna (gatan, berget och den omkringliggande bebyggelsen) samt av den nya vändplanen. Vändplanen flyttas från dagens läge en bit söderut för att ge utökat utrymme för ny bebyggelse. Vändplanens storlek (18 meters diameter) anpassas efter dagens krav på tillgänglighet och sophantering. Angöring med bil sker via Kaplansgatan. Trapphuset nås via från Kungsholmsgatan eller via passagen mellan huset och klippan.

Parkeringen är fördelat på 9 parkeringsplatser i automatiskt parkeringsgarage och två platser utanför huset på marken. I bottenvåningen ryms även två mindre lokaler för publika verksamheter. Cykelbanan får en ny dragning mellan huset och Kungsklippan medan busshållplatsen ligger kvar i befintligt läge. Under tomten löper ett flertal ledningar. Befintlig fjärrvärmeledning ligger kvar och nås via husets källare. Övriga ledningar som ligger under huset kan flyttas.

Sektion

Föreslagen byggnadshöjd 17 våningar.

Byggnadens höjd spelar med höjden på punkthusen på Kungsklippan, totalhöjden från Kungholmsgatan är cirka 55 meter i 17 våningar. Volymens slankhet förstärks av att den anpassas i sektion för att på bästa sätt behålla viktiga vyer från Kungsklippan och från omkringliggande bebyggelse. De uttag som görs möjliggör även ett antal privata terrasser.

Bolinders Plan

Byggnaden består av cirka 25 lägenheter samt lokaler i bottenvåningen.

Volymskisser

Planer

Lägenhetsplaner