Från 70-talsmodernism till liv och variation

På uppdrag av Balder har Utopia Arkitekter tagit fram ett förslag för hur Ektorp Centrum kan utvecklas och förtätas med inslag av framför allt bostäder. Förslaget innehåller även ett nytt torg, lokaler för kommersiella verksamheter och en ny förskola som stöper om dagens 70-talsmodernism till något mänskligt, levande och varierat. Förslaget är ute på samråd som avslutas den 23 juni 2022.

Kommun Nacka Kommun
Plats Ektorp
Kund Balder
Typ Stadsplanevision
År 2020
Vy över det nya torget.

Platsen idag

Detaljplaneområdet omfattar ett av Nacka kommuns lokala centrum, Ektorp. Ektorp centrum ligger på Östra Sicklaön cirka 1,5 kilometer öster om Nacka stadshus. I närområdet finns offentliga funktioner så som Nacka sjukhus, Skuru skola och Ektorp skola, Ektorp tomtområde samt ett område norr om Värmdöleden (väg 222) som planläggs för sporthallar. Planområdet omfattar centrumfastigheten och avgränsas av Värmdövägen i söder, en skogsbeklädd höjd i öster, Hantverkarsvägen i norr och Ektorpsvägen i väster. Planområdet omfattar cirka 3 hektar mark som idag används för centrumbebyggelse, vägar, entrépark och som skogsområde för rekreation. Den huvudsakliga markägaren är Balder och övrig gatu- och naturmark ägs av Nacka kommun.

Ektorp centrum ligger på Östra Sicklaön, intill Nacka sjukhus och Skuru skola.

Gamla Ektorp

Under första delen av 1800-talet var Ektorp en del av gården Stora Sickla.På 1890-talet började Ektorps dåvarande ägare Gustaf Ludvig Edin att sälja tomter i området. De flesta som köpte tomter var arbetare med yrken som järnvägsarbetare, snickare, murare eller grovarbetare. Arbetarna hade sökt sig till Ektorp eftersom byggandet av Saltsjöbanan gav arbetstillfällen. De nyinflyttade började bygga sina egna hem, oftast enklare trähus, och utan stöd och hjälp från stat eller kommun.

Senare på 1900-talet när folkhemsbyggandet tog fart presenterade Nacka stads myndigheter planer på att göra om Ektorp till ett område med flerbostadshus. Folkhemmet byggde på idén om att hela befolkningen skulle få tillgång till goda och sunda bostäder till en rimlig kostnad. De första husen uppfördes 1941 för bostadsrättsföreningen Nacka Hus i Ekängen. De består av ett antal smalhus grupperade kring gårdar och en butikslänga.

1. Tydliga avslut
Sadeltak eller brutet tak, ofta med rejäla takutsprång. Gavelmotiv och kraftiga stensocklar anpassade till terräng.

2. Snickarglädje
Panelakritektur med listverk, ornament, foder, räcken och spröjsade fönster.

3. Volymförskjutningar
Tydliga livförskjutningar skapar mänskliga skala och delar upp långa fasader.

4. Öppna gårdsmiljöer
Grönska och semi-publika eller publika passager gör det möjligt att sippra igenom gårdsmiljöerna.

1970-talets centrum

Planerna på att utveckla Ektorp fastställdes i stadsplanen som antogs år 1975. Ektorp skulle utvecklas som ett kommundelscentrum för östra Sicklaön. Kommunala funktioner som vårdcentral, tandläkarmottagning, socialkontor och bibliotek tog plats med estetik och teknik starkt förknippad med välfärdssamhället.

Centrumanläggningen vid Ektorp är ett mycket bra exempel på 1970-talets rationella modernism med enhetligt arkitektoniskt uttryck som får variation genom väl genomtänkta och funktionella detaljer. Det har endast skett små förändringar sedan byggtiden och anläggningens ursprungliga karaktär och formspråk är mycket välbehållna. Torgets utformning med separata infarter och stora parkeringsytor är nära kopplad till idéer om bilismen som utgångspunkt för stadsplanering.

1. Kubiska volymer
Individuella volymer med platta tak utan avslut.

2. Rationalitet
Fåtal material, i huvudsak tegel, plåtdetaljer och låg funktionssockel.

3. Horisontalitet
Avlånga volymer och smala fönsterband.

4. U-form
Det tre byggnaderna definierar ett stort rum med en tydlig u-form. Idag används platsen som bilparkering.

Situationsplan

Det urban och det gröna
Omvandlingen av Ektorp Centrum består av två huvudsakliga delar; det urbana och det gröna. Dessa två pusselbitar är olika i karaktär och kompletterar vandra för att skapa en välfungerande helhet.
Den urbana pusselbiten består av Hybridhuset, Hälsohuset och det nya torget. Denna del av planen är stram och skapar tydliga stadsrum och flöden. Funktioner som parkering och inlastning till matbutiken hanteras effektivt i den urbana pusselbiten.

Den gröna pusselbiten är en förlängning av den befintliga grönskan längs med Värmdövägen, vidare norrut mot Hantverkarvägen. Den gröna kil som bildas väster om Stadshotellet hanterar de två befintliga riktningarna i stadsstrukturen och bidrar med grönska och mänsklig skala.

Nytt stråk
Genom att riva länkbygganden mot Ektorpsvägen skapas en ny urban entré till Ektorp Centrum. Ett öst-västlig stråk skapas längs med den norra fasaden av Hälsohuset. Stråket förlängs vidare mot Ektorpshöjden genom Ektropsportalen, en ny öppning i Stadshotellets entréplan. Portalen skapar en tydlig koppling till den nya bebyggelsen på Ektorpshöjden och är därför en viktig del av strukturen.

Ett nytt torg
De nya Torghusen tillsammans med det befintliga Hälsohuset definierar ett nytt torg. Torget annonserar sig tydligt mot Värmdövägen och skapar en mötesplats som ramas in av både gammalt och nytt.

Hybridhuset

Hybridhusets södra fasad med lokaler i bottenvåning, två parkeringsplan och bostäder kring en gemensam gård.

Gestaltning och materialitet
Inspirerad av 70-talsarkitekturen tydliga horisontalitet, delas volymen i tre horisontella delar som speglar Hybridhusets olika funktioner. Sockelvåningen är i infärgad betong och inrymmer lokaler mot stråket i söder.

Parkeringsdelen kläs i rött träraster och bostadsdelen i liggande träpanel. Den röda färger är återkommande i alla tre delar och associerar till Hälsohusets röda tegel.

Ny entré från Ektorpsvägen
Hybridhuset är en samtida pendang till Hälsohuset. Volymen relaterar tydligt till det befintliga tegelhuset i skala. Tillsammans definierar de en ny entré till Ektorps centrum.

Grönska på tak och sockelvåning
Gårdsbjälklag skapar möjlighet för en grön bostadsgård ovanpå parkeringshuset och betongsockeln ger förutsättning för planteringar med klätterväxter i ögonhöjd.

Vy över den urbana entrén med Hybridhuset till vänster och Hantverkarhusen i bakgrunden.

Hantverkarhusen

Fasader från norr.

Småskaligt och homogent
De nya tilläggen i norra delen av Ektorp centrum består av fem husvolymer i fem eller sex plan, två punkthus och tre lameller. Volymerna är nätta i skala och har en sammanhållen materialsättning. Valet av fristående volymer med grönska mellan byggnaderna passar väl in med Ektorps befintliga bebyggelse. De fem fristående volymerna ger förutsättning för lägenheter med fönster i flera riktningar och spännande siktlinjer mellan husen.

Tydlig silhuett
Volymhanteringen med låg takfot och vinklade fasader skapar en tydlig silhuett för Hantverkarhusen. För att ytterligare förstärka silhuetten kläs tak och fasad i samma material och större utskjutande volymer, till exempel takkupor undviks i de vinklade fasaderna.

Trä och samtida snickarglädje
Fasadens gestaltning och detaljering är en samtida tolkning av Ektorps ursprungliga hantverkarvillor. Precis som de gamla villorna är fasadmaterialet trä och fönstersättning rationell. Subtila variationer så som fasadpanelernas indelning och riktning bidrar till lekfullhet i den annars strama gestaltningen. Sockelvåningen gestaltas i samma fasadmaterial men skiljer sig tydligt i detaljering och rytm. För att bidra till volymernas vertikalitet och skapa bättre förutsättningar för att bo i entréplan har sockelvåningen högre takhöjd.

Torghusen

Fasader från söder.

Återbrukat tegel
Delar av den befintliga tegelbebyggelsen föreslås rivas. Möjligheten att återbruka teglet i de nya byggnaderna mot torget är en hållbar lösning som stärker platsens identitet. Den återbrukade fasaden kan i sin tur efterbehandlas för att skapa ett nytt samtida uttryck, till exempel genom säckskurning med tunt putslager.

Asymmetrisk gavelform
Volymhanteringen med en lägre takfot mot det nya torget skapar en karaktärsfull form. Den låga takfoten bidrar till att skapa en intim skala mot torget.

En homogen volym i tegel och plåt
Materialvalet i tegel och plåt med homogen färgskala bidrar till att varje volym läses som en egen enhet. Plåttaket förstärker också den asymmetriska gavelformen.

Bearbetade tegeldetaljer
Tegelomfattningar runt fönster och glaspartier ger det tunga materialet en mänsklig skala och ett omhändertaget uttryck. Sockelvåningen gestaltas i samma fasamaterial med en annan detaljering och tegelförband.

Två tydliga sidor
Det lutande taket mot torget ges takkupor och den övre våningen mot gata gestaltas med indragna balkonger. Utskjutande balkonger placeras på gavlarna. Bostadsentréer och gemensamma funktioner placeras om motsatt sida torget. Mot torget öppnas fasaden upp med lokaler i bottenplan.

Fasader från norr.

Ektorpshöjden

Fasader från väster.

Tydlig silhuett och höjdvariation
Den nya bebyggelsen på Ektorpshöjden består av två bostadsvolymer placerade på en bas som inrymmer förskola och parkeringsgarage. Precis som Hantverkarhusen har volymerna en tydlig silhuett med vinklade fasader och låg takfot som vänder sig ner mot Stadshotellet. Skalan bryts ned ytterligare genom förskjutningar i plan och variation i höjd. Den längre volymen i söder skyddar mot buller från Värmdövägen och skapar förutsättningar för en tyst bostads- och förskolegård.

Levande sockelvåning
Förskolan och bostadsentréer placeras mot gatan för att skapa en levande fasad mot väster. Avdelningarna i förskolan har visuell kontakt med gatan och bidrar till ett tryggt och livfullt stadsrum.

Sammanhållen materialitet
Gestaltningen utgår från Hantverkarhusens materialitet för att visuellt länka samman Ektorps centrum med Ektorpshöjden. De hoplänkade volymerna får subtila nyansskillnader i kulör. Fasaderna är i trä och sockelvåningen särskiljs genom en lekfull detaljering.

Tydliga entréer
Entréer till bostäder och förskolan markeras tydligt med karaktäristiska skärmtak vilket gör det lättare hitta, särskilt för besökare.