En hyllning till medmänskligheten

Tillsammans med ED Bygg och LBB Fastighets AB tog vi fram Humanium som ett bidrag till kommunens markanvisningstävling för fastigheten Krigaren. Ett mycket vacker och väl genomarbetat förslag med ett eget uttryck och höga hållbarhetsambitioner. Namnet är en hyllning till Linköpingspolitikern Britta Holmström och hennes biståndsarbete via organisationen Individuell Människohjälp.

Kommun Linköping
Plats Drottiningbrons östra fäste
Kund ED Bygg & LBB Fastighets AB
Typ Tävlingsbidrag
År 2021
Vy från Brunnspromenaden mot Drottningbron.

Humanium – en hyllning till medmänskligheten!

Vid Drottiningbrons östra fäste reser sig en byggnad som redan från innerstaden uppvisar en tydlig silhuett och lockar stadens puls och rörelse
över bron. Byggnaden har ett modernt formspråk men dess form och färg minner även om innerstadens äldre bebyggelse. Husets mjuka former genom rundade hörn, balkongband och burspråk är tidlösa och uppskattade arkitektoniska stilgrepp som nytolkats och ger byggnaden dess form och identitet.

Husets namn är en hyllning till Linköpingspolitikern Britta Holmström och hennes biståndsarbete via organisationen Individuell Människohjälp. Humanium är nämligen namnet på den metall gjord av nedsmälta vapen som organisationen producerar och säljer och där överskottet går till att bekämpa vapenrelaterat våld i utvecklingsländer. Materialet kommer vi att använda i utformningen av huset och på så sätt dels stärka stärka kopplingen till det intilliggande torget som bär Britta Holmströms namn och dels tillföra pengar till organisationens arbete.

Byggnadens form och gestaltning gör den till en tydlig solitär samtidigt som den samspelar med den närliggande bebyggelsen. I det nära mötet med huset inbjuder dess lekfulla form till rörelse runt byggnaden vilket stärker kopplingen mellan, Drottninggatan, Britta Holmströms torg och Brunnspromenaden.

Huset avslutas med ett diagonalt sadeltak vilket ger byggnaden en reslig och karaktärsfull silhuett som väl kompletterar taklandskapet i Linköpings stadsbild.

En unik och vacker fasad

Att byggnaden är ett trähus syns tydligt i husets översta våningar där fasaden som är helt klädd i träpanel sträcker sig över trädkronorna och blickar ut över staden. I byggnadens nedersta våningar kläs fasaden i stället mer stadsmässigt i klinker. En mjukt stavformad keramik med en varm rosa ton plockar tydligt upp den färgskala som återfinns i Linköpings byggnadshistoria.

Övergången mellan klinkerfasad och träfasad sker mjukt där klinker med kulör och glans som reflekterar ljus gradvis över ett antal våningar övergår till de övre våningarnas stående träpanel. Kombinationen av klinker och trä ger en unik fasad och ett hus som på ett särpräglat och följsamt sätt samspelar med den närliggande äldre bebyggelsen i Krigaren 3 och 4 med sina fasader i varma kulörer såväl som den nya byggnaden som uppförs av JM helt i trä.

Fasader, Söder | Norr

Humanium - huset vid Britta Holmströms torg

Byggnadens entrévåning öppnar generöst upp sig mot Brunnspromenaden och Britta Holmströms torg i söder. Här finns en lokal som planeras för restaurangverksamhet med dubbel våningshöjd som också ger möjlighet till entresolplan. I anslutning till lokalen placeras en större uteservering som låter restaurangverksamheten möta torget och stråket vid Brunnspromenaden. Genom att förlägga en brygga utefter Stångån skulle torget även kunna kopplas vidare ner till vattenrummet.

Huset får entré både från Drottninggatan och gårdssidan och en mjukt utskuren slits skapar en siktlinje genom byggnaden. Entrévåningen utformas utan bostäder vilket möjliggör rörelse runt hela husets fasad där balkongbandet bildar ett formstarkt skärmtak.

Husets diagonala och rundade sadeltak skapar utrymme för en generös entresolvåning mot söder och teknikutrymmet placeras mot norr. Takytorna mot söder kläs med solpaneler medan

Illustrationsplan

En historisk koppling för framtiden

Vid Drottningbrons fäste vill vi skapa en byggnad som bidrar till stadens identitet och framtida kulturarv. Ett hus som bjuder in och tillgängliggör stadsrummet, byggs med hög kvalitet, åldras värdigt och vackert och som inte minst blir omtyckt på håll, på plats och som bostäder.

Byggnaden uppförs med stomme av trä och trä som material genomsyrar såväl interiör som exteriör. Fasaden kompletteras med klinker som
ger byggnaden en robust och stadsmässig karaktär som också klarar det slitage som kommer av byggnadens höga exponering intill ett stadsstråk.
Entrévåningens utformning med en väl uppglasad lokal i söder ger förutsättningar för en trivsam och vacker mötesplats dit många hittar.

Husets rundade former skapar inga dolda hörn och ökar den upplevda tryggheten omkring byggnaden. Husets tak har getts en vridning, vinkel och utformning som ger bästa möjliga förutsättning för solpaneler som ska integreras väl i takytan och ge en hållbar energiförsörjning som inte innebär någon kompromiss med vacker arkitektur.

Fasad

Hållbart på riktigt

Humanium är ett riktigt trähus. Byggnaden uppförs med en stomme av KL-trä och strävar efter att stolt redovisa sin konstruktionsmässiga och klimatmässiga styrka så tydligt som möjligt. Träet som material kommer att kännas med alla sinnen, med ögat genom ytskikt, genom doften som det ger och för örat genom den dämpade akustik som ett rum omgärdat av trä skapar. Byggnadens hållbara materialval kommer certifieras genom Sunda hus klass A och B.

Färg och form

Fasadens nedre våningar kläs i fasadklinker i en varm rosa ton. Färgvalet är hämtat både ur så väl närmiljö som Linköpings historiska färgskala. Klinkern är formade som mjukt rundade och glaserade stavar som genom sin glans reflekterar ljuset och skapar en levande fasad. De färgglada nedre våningarna kompletterar och skapar ett samspel med den övre fasaden av naturträ som kommer att åldras och gråna med tiden. Klinkerstavarna och brädorna i träpanelen har samma bredd och möter varandra i en mjuk sömlös övergång längsmed husets tre mellersta våningar. Husets tre nedersta våningar i rosa klinker möter också tydligt skalan på de närliggande trevåningshusen med sina varma putsfasader.

Balkongbandet och det pinnräcke som löper kring byggnaden kommer vara av samma varmt rosa ton som den nedre klinkerfasaden. Fönstersättningen följer byggnadens gradient och de översta tre våningarna har fönster i nyans lika träfasaden medan de nedre våningarnas fönster och partier är rosa lika klinkerfasad.

Rummet utanför

Husets runda form inbjuder till rörelse runt huset och landskapsplaneringen tydliggör vilka ytor som är privata respektive publika. I stråket mellan Drottninggatan och Brunnspromenaden sluttar förgårdsmarken likt gångbanan och rörelsen kan tillåtas komma nära inpå fasaden och vika av mot serveringsytan framför lokalen. Husets privata sidor mot gården tydliggörs med en nivåskillnad i nordöst och genom plantering som avgränsar
torg och gård i nordväst. Rörelsen runt huset sker i skydd av överliggande balkongband.

Planer

Normalplan 2,3,4

Lägenheter för trivsel och glädje

Husets bostadsvåningar ger lägenheter i varierande storlekar. De nedre planen planeras för mindre lägenheter och i de övre planen skapas större unika bostäder. Det mjukt rundade balkongbandet löper kring hela huset och ger generösa balkonger till husets alla lägenheter och burspråken skapar vidare utblickar och möbleringsvänliga nischer. Husets rundade former är starkt närvarande även interiört där de återkommer i såväl innerväggar som detaljering.

Restaurang och café

Lokalen i entréplan planeras för en restaurangverksamhet som är öppen både dag- och kvällstid. Generös takhöjd i bottenvåning skapar höga glaspartier mot vattnet och ett entresolplan för ytterligare yta. Restauranglokalen får angöring, inlastning och tillgång till soprum via Britta Holmströms torg.

Cykelfokus

I anslutning till båda entréerna placeras lättillgängliga cykelplatser vid pollare och i nordväst intill rampen mellan Drottninggatan och gården finns husets cykelrum. Ett stort glasparti skapar ett tryggt och ljust rum med plats för cykelparkering men också husets cykelpool med tillgång till lådcyklar.

Sektion öster till väster
Perspektiv från söder och Drottningbron.