En inbjudande och öppen paviljong

Det här är vårt bidrag till den öppna tävlingen för en ny central brandstation i Björvika i Oslo. Det visar hur en brandstation kan vara mer än en sluten tegelfasad och istället bli en lekfull och öppen ikon i ett urbant parklandskap, som bjuder in till undervisning och framhäver brandförsvarets roll i staden.

Kommun Oslo Kommune
Plats Björvika, Oslo
Kund Oslo Kommune
Typ Tävlingsbidrag
År 2020
Vy från parken som fungerar som en undervisnings-och träningsmiljö för hela Oslo.

Bjørvika är porten till Norges huvudstad och ambitionen för utvecklingen av området är att ge Oslo en ny identitet och skapa en modern norsk stadskultur med hjälp av byggnadskonst, teknologi och hållbar stadsutveckling.

Bjørvikaområdet ska bidra till att beskriva stadens historiska utveckling från härkomsten och hela vägen in i framtiden. Området ska få en säregen karaktär med hjälp av funktionella och estetiska kvaliteter på både byggnader, landskap och gator.

Ett av Oslos speciella särdrag är läget vid vattnet, att sjösidan har gjorts tillgänglig och staden öppnats upp mot fjorden. Allmänningar och parker ska länka ihop bebyggelsen så att så många delar som möjligt får visuell kontakt med fjorden och hamnpromenaden.

Nästan mitt i mötet mellan land och vatten, i det nya parkstråket som förbinder Middelalderens festning med Fjordbyen, ska Oslos nya brandstation byggas. Byggnaden och dess funktion kommer att bli en viktig bricka i utvecklingen av området.

Tomten ligger i en kontext med ett flertal nya viktiga byggnader så som Operan, Deichmanske bibliotektet och Munchmuseet och där brandstationen ska bli ett komplement utan att konkurrera.

Med sitt läge i staden och parken och med sitt spännande innehåll kommer brandstationen vara en destination utan att för den delen vara publik. Byggnaden ska manifestera de högt ställda kraven som ställs på ny bebyggelse och samtidigt uppfylla sin funktion som brandstation på bästa möjliga sätt.

Parkens funktion som rekreationsyta blir utgångspunkten för utformningen av brandstationen. Trots sitt icke publika innehåll blir byggnaden med sin skala och gestaltning som en paviljong i parken som bjuder på inblickar och närvaro för alla åldrar och under hela dygnet.

Koncept

1. En kompakt och yteffektiv volym
Volymen anpassas efter program och funktion och i en kompakt form som optimerar flödet internt och mellan vagnhall, kontor och sociala ytor.

2. En följsam och robust form
Hörnen rundas och taket ges en tydlig riktning som vänder sig mot Björvika och vattnet. Ett atrium tar ned ljus i annars mörka ytor och använda för träning och kontorsplatser.

3. En synlig och inbjudande brandstation
Stationen öppnar sig mot omgivningen och blottar sin träkonstruktion som skapar en inbjudande och värmande närvaro mot staden över dygnets alla timmar.

Situationsplan

Visionen för den nya brandstationen är att vända insidan ut och skapa ett sammanhängande rum där stationen och det urbana landskapet tillsammans skapar en stark social kontext för möten, lek, lärande och rekreation. En modern arbetsplats där naturen är en del av det dagliga arbetet. En identitetsstark symbol som lyser med sin närvaro över dygnets alla timmar och bjuder in Osloborna att interagera med brandkårens dagliga arbete.

Vi föreslår att bevara och förstärka Salt Art & Music och göra dess funktion till en del av Brandvaktarparken. Hamnfronten uppdateras och stärks genom att förlänga parkens grönska ned till vattnet och rama in bastu, restaurang och eventytor med samma gröna uttryck och språk. Brandvaktarparken blir en naturlig förlängning av Hamnfronten snarare än bara ett grönt frimärke i staden. En rejäl sittrappa leder ned till vattnet och skapar utsikt mot Operan och blir en naturlig förlängning och målpunkt längs hamnpromenaden.

Grönskan består av frodiga planteringar av vilda blommor och buskar med ätbara bär. När många olika växter samlas på ett ställe säkerställs ett föränderligt uttryck med många händelser och upplevelser som stimulerar sinnena. Samtidigt ger den varierade floran också en större fauna med fler livsmiljöer och näring. Ett uttryck för en driftsmedveten tillgång där vilda plantor med hög artsdiversitet och låg vårdnivå ger en robust natur med stora upplevelsevärden för hela staden.

Vy från hamnen och den öppna vagnhallen där den dagliga verksamheten framhävs.

Byggnaden ska uppfattas lätt och utan baksidor och är lika mycket en brandstation som en paviljong i en park. Huset får en synlig stomme i trä som ger kvaliteter och estetiskt uttryck både exteriört och interiört.

Trä är inte bara estetiskt tilltalande utan är också positivt ur miljösynpunkt. Trä är en förnyelsebar resurs och finns i rikliga mängder i Norden. Det är ett naturmaterial som skött på rätt sätt är helt förnyelsebart och ingår i naturens kretslopp och innehåller inga tillsatser eller giftiga ämnen. En träbyggnad kan också lagra koldioxid i flera hundra år och bli CO2-neutralt sett till hela livscykeln.

Ytterligare fördelar med trähus är att byggtiden är kortare och väger mindre än till exempel ett betonghus och kräver enklare markarbete och grundläggning viket är en fördel med en placering ovanpå Operatunneln.

Genom att låta takets plåtmaterial fortsätta ner och bilda fasad på de övre våningarna får huset en tydlig kulör och identitet. Plåten sveper runt byggnaden med horisontella vinklade band som förstärker formen. Banden öppnas upp vid ljusintag och fungerar också som solavskärmning där det behövs. Plåten är Rhenzink i grön kulör som förstärker parkens grönska.

I bästa utsikts och solläge skjuter fasaden ut och bildar en balkong med tydlig kontakt med Brandvaktarparken. Ytterligare en balkong mot nordost accentuerar entrén.

Entréplan

Parken är både en förlängd arbetsplats för stationens medarbetare samtidigt som den fungerar som ett scengolv och entrépark för studiebesök eller informellt lärande. En sekundär entré in till vagnhallen möts av en stor sittrappa där stationen kan ta emot besök från barn-och ungdomar och där stora grupper kan samlas i en lugn oas avskärmad från trafik. Resterande delar av parken kantas av leknischer och aktiviteter som alla informerar och stärker brandstationens relation till staden.

Förplatsen kläs i marktegel i röd kulör. Uppställningsytorna för varje brandbil definieras genom ett harringbonemönster och stora siffror framför portarna. Stigarna runt stationen och parken är gräsbetäckta med låga sittnischer i trä och betong. Landskapet byggs upp mot uppfarten från Operatunneln med planteringsbassänger och lummig grönska som skärmar av mot trafik och buller. Den befintliga trappan för Operatunnelns serviceutrymme flyttas och integreras i landskapet.

Huvudankomst sker mot Grev Wedels Plass. En liten sittnisch integreras i fasaden och kompletteras med cykelplatser i landskapet utanför. Små sittplatser vänds mot gatan och vagnhallen där förbipasserande kan sätta sig ned och följa med i brandkårens dagliga verksamhet. En sekundär entré vänds mot Brandvaktarparken där även tio cykelplatser integreras och nås från utsidan. Stången flyttas ut i fasad och blir en del av husets uttryck med ett fönster som vänder sig mot parken.

Våning 1 och 2 med sovutrymme, tärning och sociala ytor.

Brandstationens huvudentré finns mot gatan i nordost där också angöring för leverans och avhämtning av kontaminerat material finns. Cyklar och besökare gör entré från parksidan. Entréplanet får en tydlig uppdelning i en ren och en oren zon där den orena är placerad med åtkomst till angöringsplatsen vid tvätthallen.

Plan 2 innehåller kontorsfunktioner med utsikt över vagnhallen/tvätthallen samt dagsljus från fönster och överljus. Här finns också hälften av vilorummen.

Plan 3 innehåller kök, gym, omklädningsrum och resterande vilorum.

Sektion

Sektion som illustrerar relationen mellan den öppna vagnhallen och de sociala ytorna.

En hållbar ikon

Vy mot huvudentrén och hamnen med restaurang-och eventverksamhet.

Förutom klassningen med BREEAM nor, fokus på kvantitet och variation av vegetation i parken, anslutning till fjärrvärme samt solceller bidrar byggnadens träkonstruktion till både positiv miljöpåverkan och ett sunt inneklimat. Träkonstruktionen medger också att byggnaden är flexibel över tid då den är lätt att bygga om och bygga på. Pelarkonstruktionen gör att planlösningen är föränderlig efter framtida behov.

Sprängskiss som visar på brandstationens uppbyggnad.