Jämställdhet

Vi jobbar för att skapa jämlika och trygga arbetsvillkor för alla medarbetare. Vår arbetsmiljö och organisation är utformad så att män och kvinnor kan arbeta på lika villkor och alla anställda ska kunna förena arbete med föräldraskap.

Vi tillämpar en strikt meritokratisk lönesättning och accepterar inte lönediskriminering på grund av kön. Medellönen för kvinnor respektive män sett över företaget som helhet och varje yrkeskategori får avvika med högst 5%.

På Utopia råder absolut nolltollerans mot sexuella trakasserier. Vi, precis som alla andra arbetsgivare i Sverige, har en lagstiftad skyldigheter att förebygga, förhindra, utreda och vidta åtgärder mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Vi tar den skyldigheten på största allvar.

Vi strävar målmedvetet efter att hålla en jämn balans mellan andelen män och kvinnor på företaget. Inte som ett självändamål utan helt enkelt för att vi vet att det ger ett bättre samarbetsklimat, fler relevanta perspektiv på uppgifterna som ska lösas och i slutänden ett bättre resultat. En bättre arbetsplats helt enkelt.

Vår uttalade målsättning är därför att könssammansättningen på företaget ska vara jämn och avvika med högst 10%. I en mindre organisation som vår blir denna avvikelse periodvis större än önskat. Historiskt har vi på Utopia haft en övervikt av kvinnliga medarbetare och så är det även i dag.