Hur vi jobbar

Vi tror på att ta sig an varje nytt projekt med föresatsen att skapa bästa möjliga lösning snarare än största möjliga kostnadsbesparing. Det kräver att man initialt inte låter sig begränsas allt för mycket av de givna förutsättningarna när det gäller resurser och svängrum. Det låter kanske banalt men i dagens arkitektbransch är det långt ifrån någon självklarhet.

Vår erfarenhet är att man når längre genom att skala ner en drömlösning till det pengarna faktiskt räcker till än att från början pussla ihop en standardlösning och pliktskyldigt försöka blåsa liv i den på slutet. Om man siktar mot grantopparna så må man landa i grantopparna men det är ofta långt mycket bättre än att aldrig lyfta från marken.

Det här förhållningssättet innebär inte att vi inte är kostnadsmedvetna. I dag är pressade kostnader en grundförutsättningen för väldigt många projekt. Men ett allt för ensidigt fokus på att pressa kostnader är sällan rätt utgångspunkt för ett arkitektoniskt strategi-, idé- och kreationsarbete. Tvärt om. I alla fall inte om man ska få mesta möjliga utdelning på investerade pengar och arbetsinsats. Inte heller om ambitionen sträcker sig längre än att leverera ett standardhus eller en dussinplan. Och kanske till på köpet säkerställa att projektet bidrar till att skapa goda förutsättningar för livskvalitet både i byggnader och i det omgivande området.

Kostnaden för arkitekternas arbete är i de allra flesta projekt en väldigt liten del av den totala prislappen. Sett till den totala produktionskostnaden för exempelvis ett flerbostadshus är den sällan mer än ett par tre procent. Och den siffran inkluderar all projektering.

Några extra arbetstimmar ägnade åt idéarbete och vid skissblocket där man tar ut svängarna ordentligt i projektets inledningsfas kan innebära både drastiskt ökade värden och stora kostnadsbesparingar i den uppförda byggnaden eller den genomförda planen. Inte sällan bidrar ett väl genomfört koncept-, idé och gestaltningsarbete dessutom till att skapa goda ekonomiska förutsättningar även för projekteringsarbetet. Ett grundläggande problem i dag är att få arkitekter ombeds att tillföra dessa värden.

I dag värderas arkitekternas insatser ofta uteslutande med utgångspunkt från hur stora kostnadsbesparingar deras förslag kan ge. Varför inte istället fokusera på mervärdet som deras insatser kan skapa? Högre trivsel, bättre funktionalitet, lägre produktionskostnader och stora miljövinster börjar inte sällan som idéer eller pennstreck på arkitektkontoret. Om ingångsvärdet är att ens högst prioriterade uppgift i kunduppdragen alltid är att kapa kostnader så är det naivt att som uppdragsgivare förvänta sig att man ska få tillbaka de mest inspirerade och nytänkande förslagen, vare sig när det gäller gestaltning eller tekniska lösningar. Det innebär också att man går miste om stora värden som skulle kunna återspeglas inte minst i prissättningen och vinstmarginalen på de bostäder man producerar.