Kollektivt arbetssätt

Vår fasta övertygelse är att god arkitektur bäst skapas i ett öppet lagarbete. Lyckligtvis verkar det också vara det bästa receptet för att skapa en arbetsplats med god trivsel.

På Utopia Arkitekter är vi en samling människor med väldigt olika erfarenheter, expertis och personligheter. Det är en enorm tillgång för att kunna fånga upp olika idéer, perspektiv och infallsvinklar som tillför ett värde både till arbetsprocessen och de resultat vi vill leverera. Det är när alla förväntas och får utrymme att bidra som det kan bli riktigt bra.

Därför är vår projektprocess baserad på idén om att vi ska ta till vara på så stor del som möjligt av kontorets samlade erfarenheter och kompetens i varje enskilt projekt. Det innebär inte att vi tillämpar ett konsensustänkande där minsta gemensamma nämnare blir utslagsgivande. Snarare att en informell majoritet i varje givet läge avgör vilka idéer som får ta för sig och vilken riktning det fortsatta arbetet tar.

Rent praktiskt följer vi en projektmodell med ett antal tydligt definierade steg, avstämningspunkter, roller och ansvarsfördelning. Modellen sätter ett grundläggande ramverk för hur arbetet ska bedrivas så väl internt som gentemot våra uppdragsgivare. Ett slags rättesnöre som har till främsta syfte att förtydliga och underlätta arbetsprocessen och säkerställa kvaliteten på det vi gör.

Det konkreta dagliga arbetet i projekten handlar desto mer om att hitta svar på frågorna varför och vad vi ska göra. Jobbet att skapa god arkitektur handlar om det ständiga sökandet efter nya bättre lösningar. Det gör man bäst genom ett brett angreppssätt som inkluderar allt fler aspekter i takt med att utvecklingen medför nya utmaningar och möjligheter som ökar projektens komplexitet. En förutsättning för att det ska fungera är att de ramar som projektmodellen sätter upp ger generöst utrymme för att ifrågasätta och tänka nytt, men också att många personer involveras på rätt sätt och vid rätt tidpunkt i processen.

Vi strävar alltid mot att fånga upp den kollektiva visdomen hos de många. Det gör att vi får en större utväxling genom att inkludera perspektiv, begåvning och erfarenhet hos alla dessa individer. På köpet blir jobbet också bra mycket roligare.