Tallbacken

I en skogsluttning mot söder utmed Glasbergavägen i Östertälje planerar Paradoumo att bygga sju fristående huskroppar med hyresrätter. Den kraftiga lutningen på tomten och marken fortsätter hela vägen ner mot Igelstaviken, vilket ger en vacker utsikt över Södertäljes inlopp. Söderläget, naturen och utsikten, samt närheten till Östertälje station gör detta till en utmärkt plats för nya bostäder.

Kommun Södertälje Kommun
Plats Östertälje
Kund Paradoumo
Typ Bostäder, hyresrätter
År 2017
Vy ut mot den gemensamma träterrassen och odlingslotterna.

Platsen idag

Tallbacken vid foten av Fornhöjden

Platsen består idag av en kraftig brant som huvudsakligen är täckt med tall, gran och björk. En bergsklippa skär genom tomten och delar naturligt upp området i en östlig och västlig del. Ovanför tomten ligger området Fornhöjden, ett bostadsområde från 1970-talet med lamellhus i fyra våningar med fasader i puts, tegel och trä. Söder om tomten går Glasbergavägen och ut med vägens södra sida ligger ett villaområde med framför allt en och tvåplansvillor samt radhus. Husens fasadmaterial domineras av tegel och puts.

Koncept

1. Byggbar yta
Den byggbara ytan bildar en avlång tomt i öst-västlig riktning. De långa sidorna på tomten vänder sig mot Glasbergavägen i söder och upp mot Lilla Fornhöjden i norr. Tomten är ca. 10.000 m2 stor.

2. Bevara skogsblicken
Vi vill gärna bevara den bergskant som delar upp tomten i en östlig och en västlig del. Dels för att bevara känslan av bergssluttningen men även för att inte stänga skogsblicken du möter när du kommer söderifrån på Vretensvägen. Bevarandet gör också att vi kan reducera sprängning av berg och delar upp tomten i två kvarter.

3. Uppnå exploateringsgraden
Paradouma uppskattade att ett exploateringstal runt 25% vore rimligt. I ett första skede placeras 7 st volymer på tomten vilket uppnår en exploateringsgrad på just 25% och ger en idé om hur stora de två kvarteren på varadera sida av skogsblicken kan bli.

4. Anpassa till omkringliggande bebyggelse
Byggnaderna som vårt projekt vänder sig mot är till stor del av en rektangulär grundform. Dock är flertalet av dessa tillbyggda. Genom att dra ut den kvadratiska formen och göra en förskjutning i plan skapar vi en grundplan som efterliknar den omkringliggande bebyggelsen.

5. Justera efter solförhållanden och buller
Det förekommer buller från Glasbergavägen och Fornhöjdsvägen. Genom att vrida våra huskroppar kan vi rikta lägenheterna så att vi skapar bullerskyddade miljöer. Vridningen gör också planen mer levande och skapar bättre solförhållanden mellan husen.

6. Göm garageplatserna under trädäck
Markparkering är sällan något som tillför en plats någonting positivt, samtidigt vill vi inte spränga bort berg i onödan. Lösningen har därför blivit att vi flyttar upp entréplanet till ett trädäck som döljer den underliggande parkeringen. Infarten sker från mitten av tomten och vidare in under trädäcket. Parkeringen når man genom bostadshusens trapphus/hissar.

7. Skapa ett gemensamt däck för de boende
De två trädäcken förbinder bostadshusen och blir den naturliga samlingsplatsen för dem boende. Det är omkring trädäcken som huvudentréerna är placerade och var de boende har direkt kontakt med den omkringliggande naturen. Trädäcket når man från Glasbergavägen och Fornhöjdsvägen genom stora trappor. Tillgängligheten förstärks även genom entréer i gatuplan som kopplas till trapphus och hissar. På trädäcket finns även platser för aktiviteter så som lekplatser och grillplatser.

8. Låt skogen klämma sig in mellan husen
Den bärande huvudidén har hela tiden varit att ta tillvara på naturen. Genom husens vridningar och trädäckets utformning bjuder vi in skog och berg in i kvarteret. Alla hus har en del som står antingen i det naturliga landskapet bestående av vildvuxen skog eller i det bearbetade landskapet med små kullar, odlingar och träd.

Det naturliga landskapet

Vårt syfte har hela tiden varit att bevara så mycket som möjligt av det naturliga landskapet. Genom att låta bergskullen mitt på tomten dela upp tomten i två kvarter förstärker och tydliggör vi detta. Parkeringen under trädäcket gömmer bilar. Trädäcket är format efter sluttningens naturliga former. Vissa befintliga stigar bevaras medans nya kommer att uppstå naturligt med den nya bebyggelsen. Genom att skapa platser i naturen så som grillplatser, utegym, naturlek mm. aktiverar vi hela Tallbacken och gör den mer tillgänglig och attraktiv för allmänheten. Platserna vi vill skapa kommer att få en fantastisk utsikt och solmöjligheter dag som kväll.

Det bearbetade landskapet

Mellan husen och dom omkringliggande vägarna vill vi bearbeta landskapet så att det blir en naturlig och aktiv del av tomten. Trappor, odlingslotter, växthus och sittplatser skapar aktiva platser som tillför gaturummet liv, rörelse och växtlighet. På platser där vi blir tvungna att spränga i berget vill vi dölja onaturliga bergväggar med hängande grönska. Trappor och bänkar i landskapet fungerar som sittplatser i söderläge för folk som väntar på bussen eller passerar förbi längs Glasbergavägen.

Situationsplan

Området består av två kvarter, det västra och det östra.

Det västra kvarteret består av tre volymer. En stor sittvänlig trappa i söder leder upp till trädäcket från Glasbergavägen. På trädäcket finns plats för lek och gemensamma uteplatser skyddade från buller. I skogen mellan två volymer placeras en köksträdgård för dom boende i söderläge. Höjdskillnader från Glasbergavägen till trädäcket tas upp genom det bearbetade landskapet med en konstruerad kulle som knyter an mot väst, och små kullar med beplantning mot öst. Detta gör att garaget och sophanteringen göms bakom landskapet.

Tar man sig vidare ut i skogen kan man hitta en liten hängmatta där man kan ligga och läsa, en grillplats med utsikt över Södertälje kanal, samt ett utkikstorn.

Det östra kvarteret består av fyra volymer. Placeringen av volymer är en konsekvens av bullerproblematik och ett u-område på tomtens sydöstra del. Även i detta kvarter finns bullerskyddade lekplatser samt gemensamma uteplatser. Trappor leder upp till trärerrassen från både Glasbergavägen och från Fornhöjdsvägen. De boende har även här direkt kontakt med skogen och skogens aktiviteter.

Söder om trädäcket, mellan två av husvolymerna placeras odlingslotter för de boende. Kopplat till dessa placeras ett växthus med plats för både odling och möblemang, vilket gör att att växthuset kan användas som en gemensamhetslokal där till exempel barnkalas, födelsedagar eller andra aktiviteter kan hållas.

I det naturliga landskapet bakom husen gömmer sig ett litet skogsgym för vardagsmotionären och en tarzanbana där barnen kan öva sin motorik. I nordöst finns även två p-platser för gäster

Mötet med Glasbergavägen

Fasaden mot Glasbergavägen har från början varit prioriterat i projektet. Målet har varit att byggnaderna ska smälta in med den bakomliggande naturen. Genom ett lekfullt taklandskap, husets vridningar, variationen i kulör och det gömda garaget uppfattas husen en del av Tallbacken tillsammans med berghällar och barrskog.

Flygvy över Tallbacken

Med en variation av effektiva lägenheter från mindre ettor till större fyror skapar vi möjlighet för mångfald i kvarteret. Bostäderna som vänder ut mot Glasbergavägen har i stor utsträckning en vacker utsikt mot Södertälje kanal medans de som vänder in mot skogen får en rofylld utsikt och känsla av att bo i en koja bland träden.

Balkongerna är anpassade efter detta så att balkonger mot söder är avlånga utmed husfasaden medans balkonger mot skogen är djupa och sträcker sig ut mellan tallarna.

Kantzoner

I projektet har vi arbetat aktivt med att skapa attraktiva kantzoner som inviterar till uppehåll och liv med en variation av stora och små nischer i direkt förbindelse till husen. Dessa kantzoner kan definieras i tre kategorier.

1. Den gemensamma terrassen
Terrassen samlar alla husen i kvarteret. I direkt förbindelse till entrén finns naturligt inbyggda sittplatser och små nischer med odling och uppehåll. Mellan husen gömmer sig lekplatser och plats för möblemang där fester och aktiviteter kan äga rum på tvärs av bostäderna i kvarteret. Mot trädäcket vänder sig avlånga balkonger som förstärker livet mellan husen.

2. Skogen
I skogen finns möjlighet för aktiviteter så som utegym, grillplatser och lek, där de djupa balkongerna verkligen låter de boende träda ut i naturen direkt från sin lägenhet. Konceptet bakom balkongerna är att de ska framträda som små smycken ute i skogen som blir de boendes egna små kojor där de kan njuta av en kopp kaffe eller te i lugn och ro.

3. Odlingslotterna
Odlingslotterna blir en naturlig mötesplats för de boende. I det östra kvarteret finns även ett gemensamt växthus för odling som även fungerar som gemensamhetslokal. Här kan de boende odla kryddörter och tomater eller boka växthuset för födelsedagskalas. I förbindelse med odlingslotterna finns även rekreativa vattendammar som kan bjuda in till vattenlek.