I bakgrunden

Hallonporten

Utopia ritar för Småa i Ulleråker

I morse var det presskonferens på plats i Uppsala och nu kan vi visa några första volymstudier för de föreslagna husen.

Ulleråker är ett av landets största stadsutvecklingsprojekt. Här ska en tät och klimatsmart stadsdel med 7 000 nya bostäder och service växa fram. Som ett av de första projekten i området har Utopia på uppdrag av Småa ritat fyra karaktärsfulla bostadshus med sammanlagt cirka 80 bostadsrättslägenheter. Husen har karaktären av stadsparkshus med färgade träfasader och nedvikta rosa plåttak.

Kommunens målsättning är att Ulleråker ska bli en livfull och grön stadsdel där det är enkelt att träffas och umgås, uträtta ärenden, lämna och hämta barn på förskola och vardagshandla. Gående och cyklister prioriteras och området får god tillgång till kollektivtrafik. Ulleråker ska också kännetecknas av en hög grad av samutnyttjande av mark och byggnader som ger positiva effekter för många verksamheter.


Utopias bostadshus bidrar till måluppfyllelsen på flera sätt. Vi har exempelvis valt att bryta upp kvartersstrukturen och skapa flera byggnadsvolymer i varierade höjder och en mindre skala på husen. Byggnaderna har ingen given fram- eller baksida utan vänder sig både mot gata och park. Öppningarna mellan huskropparna gör parken mer tillgänglig både fysiskt och visuellt. De små platsbildningarna mellan husen, bottenvåningarnas entrétäthet och förhöjda sockelvåningar bidrar också till att skapa stadsmässighet. För de boende blir det lätt och inbjudande att röra sig utomhus, mötas och umgås. Kvarteret skapar en känsla av trygghet för barn och vuxna med sin mänskliga skala och siktlinjer mellan gata och park.
Husen präglas av en samtida och lustfylld arkitektur. Fasaderna kläs i trä, takhöjderna varieras och har formstarka tak i rosafärgad plåt. Färgsättningen är en blinking till Ulleråkers historia och den klassicistiska bebyggelsen tvärs över gatan. Stora balkonger ger både en hög boendekvalitet och ökar liv och kontakt mellan ute och inne.

Cykel som färdmedel är tydligt prioriterat i området. Vi har därför skapat plats för låne- och lådcyklar och möjlighet till cykelverkstad i bottenvåning. Här finns även ett underjordiskt cykelgarage med plats för 250 cyklar vilket kompletteras med 100 cykelparkeringsplatser utomhus runt husen och i parkområdet.

Läs mer om projektet på Småas hemsida.