Brokiga blåa bostadshus i Hallonbergen

På uppdrag av Wåhlin fastigheter har Utopia Arkitekter tagit fram ett förtätningsförslag för hyresrätter i Hallonbergen, Sundbyberg. De sex nya byggnaderna med sammanlagt 170 lägenheter blir ett samtida lekfullt tillägg som tydligt bryter av mot den stora skalan och likformigheten hos områdets äldre bebyggelse. De nya husen präglas istället av en småskalighet där husens uppbrutna volymer med varierande höjder och lutande tak skapar intressanta och intima rum som blir ett värdefullt komplement till de större gårds- och stadsrum som dominerar Hallonbergen idag.

Kommun Sundbyberg
Plats Hallonbergsvägen
Kund Wåhlin Fastigheter
Typ Bostäder
År 2014
De nya byggnaderna skapar tillsammans en vacker och lekfull helhet.

Den nya bebyggelsen i kvarteret Vandraren kommer att fylla en glugg i den långa norrvända fasad som löper utmed Rissneleden och som tecknar Hallonbergen mot norr. Genom att bebygga de öppna ytorna på ömse sidor om Hallonbergsvägen ger det nya kvarteret stöd åt både Rissneleden och kraftledningsgatan utan behöva inordna sig i de långa horisontella längor som idag präglar bebyggelsen.

De karaktärsfulla taken kläs med bandplåt. Husen får tydliga och väl uppglasade entréer i bottenvåningarna mot både gata och gård för att skapa liv, trygghet och bekväm angöring.

Situationsplan

Planförslaget kommer att få en positiv inverkan på stadsbilden längs Rissneleden. Byggnadernas varierade höjd, färg och förskjutningar bryter tydligt av mot områdets monotoni.

På Hallonbergsvägens östra och västra sida föreslås sex nya flerbostadshus i två kvarter. Bostadskvarteren består av tre byggnadskroppar vardera placerade runt en öppen gård. Husen ansluter till bebyggelsestrukturen i Hallonbergen men med en rikare variation när det gäller inbördes placering, volym och färg. De nya byggnaderna får en tydlig vertikal karaktär ställt mot områdets horisontella längor.

Husen får en inbördes förskjutning och höjder som varierar mellan fyra och tio våningar. Öppningarna mellan husen ger kontakt från gårdarna mot parkrummet i söder och skapar samtidigt genomblickar genom kvarteren. Placering och byggnadshöjd utformas med hänsyn till befintliga och nya byggnaders ljusinsläpp. Kvarteren sluter sig mot norr och det buller som trafiklederna alstrar.

Planlösningar

Sammantaget innehåller förslaget cirka 170 lägenheter upplåtna med hyresrätt.

Kvarterens utbyggnad hänger samman med att hissen och gångtunnlarna under Hallonbergsvägen respektive Rissneleden försvinner. Gång- och cykeltrafik integreras istället med biltrafik i samma plan vilket kommer att leda till upplevelse av ökad stadsmässighet och trygghet.

Byggnaderna trappas ner i höjd mot söder och Kraftledningsgatan vilket ökar solinstrålning på gårdarna. Gårdsrummen präglas av trappor och murar som binder samman byggnaderna, låg växtlighet som låter ett större solitärt träd dominera. Gårdarna upplevs som halvprivata, tydligt tillhörande de boende, men samtidigt öppna för nyfikna besökares genvägar.

Volymstudie

Takformerna skapar tillsammans med de varierade höjderna ett taklandskap som ständigt förändras beroende på ljusinfall och betraktelsevinkel.

Bebyggelsens karaktär av kopplade volymer, parvis respektive tre och tre, förstärks av att varje volym blir en egen "individ" med eget tak med kristallin form. Takformerna skapar tillsammans med de varierade höjderna ett taklandskap som ständigt förändras beroende på ljusinfall och betraktelsevinkel.

Bostadskomplement, såsom cykelparkering utan tak och sopnedkast till nergrävda markbehållare placeras och utformas med omsorg som en integrerad del av utemiljön.