Drottning Kristinas väg

På Utopia har våra hjärtan alltid klappat lite extra hårt för studentbostäder. Vi är därför väldigt stolta över vårt samarbete med ByggVesta kring drygt 100 studentlägenheter på Drottning Kristinas väg på KTH Campus. Projektet består av två byggnader, en högre utskjuten volym mot Drottning Kristinas väg och ett lägre lamellhus. Husen bidrar till att skapa en tydligt definierad naturpark mellan de nya byggnaderna och en planerad framtida institutionsbyggnad. Husen rymmer sammanlagt drygt 50 ettor på 25-29 kvadratmeter och 50 kompislägenheter på 40 kvadratmeter där två hyresgäster kan dela boende med individuella kontrakt. Den 2 december 2015 togs första spadtaget för projektet.

Kommun Stockholm
Plats Drottning Kristinas väg
Kund Bygg Vesta
Typ Studentbostäder
År 2014
Gatuvy längs Drottning Kristinas väg

Studentbostäder vid Drottning Kristinas väg

Förslaget består av två huskroppar med publika lokaler i bottenvåningen. De två byggnaderna skapar en inre öppen gård. Den lägre byggnaden definierar gränsen mot parken men genom placeringen och släppen mot omgivande hus inbjuder den till rörelser via gårdsrummet som bildar ett stråk mellan Drottning Kristinas väg och Brinellvägen.

Byggnadernas placering stärker också gaturummet mot Drottning Kristinas väg och bildar en plats där den lägre byggnaden är indragen från gatan. Där hamnar entréerna för de publika lokalerna i bottenvåningen och en övergång från gatan till den mer privata gården.

Öppen gård

Studentbostädernas gård samlas runt en skålad gräsyta med tre stora sparade ekar som knyter an till institutionsparkskaraktären. Formationer av hällar och stenblock bildar en naturlig mötesplats centralt på gården. Ett glest bestånd av björkar filtrerar rörelsen mellan bostadsgård och befintliga byggnader och ger de boende en mindre offentlig miljö.

Entréplan

Byggnaderna

Byggnaderna anpassas till platsen samtidigt som husen är moderna och samtida i sitt uttryck för att tydligt markera att de är ett tillägg i den nuvarande strukturen. Förslaget tar upp både tegelarkitekturen som dominerar på östra sidan om Drottning Kristinas väg och putsarkitekturen på den västra sidan. Höjdmässigt underordnar sig den höga volymen Röda Korsets byggnad.

Lägenheter

Projektet består av drygt 50 traditionella enrums studentbostäder på 25 kvadratmeter och 50 treor på 40 m2 som kan delas av två boende som tecknar separata "kompiskontrakt". Flertalet av dessa dubbletter har även balkong. Entréplanet mot Drottning Kristinas väg och entréplatsen består av publika lokaler, trapphusentréer och studierum. Mot gården placeras cykelförråd och ytor för fastighetsskötare.

Typplan

Material

Det lägre huset byggs i platsmurat tegel som går ner i mark utan definierad sockel. Den högre byggnaden får vit puts ovanför en platsmurad sockelvåning i vitt glaserat tegel. Taken får en oregelbunden form och det lägre taket kläs med samma material och kulör som fasaden för att skapa en enhetlig sammanhängande volym.

Vy från Brinellvägen