Kopparhusen - ett nytt kvarter i Norrköping

Mitt i Norrköpings gamla industrilandskap har Utopia, på uppdrag av fastighetsbolagen Klövern och Hyresbostäder, ritat Kopparhusen - ett nytt kvarter med student- och forskarbostäder, kontor, restauranger och kaféer. Kopparhusen har en stark karaktär med koppling till områdets industriarv och kvarteret bidrar tydligt till att skapa en mer sammanhängande stadskärna i Norrköping.

Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Kopparhusen planeras var klara för inflyttning 2019.

Kommun Norrköping
Plats Norrköping
Kund Klövern och Hyresbostäder
Typ Kontor & bostäder
År 2016
Utopia_bommen_gata_utan_text
Kopparhusens yttre fasader kläs i behandlad koppar i ett mönster med koppling till den textil som en gång producerades i områdets fabriker.

Projektets vision

Den övergripande målsättningen för projektet har varit att skapa en tät och hållbar stadsbebyggelse med blandad användning och tydlig identitet. Kopparhusen ska även bidra till en mer sammanhållen stadskärna och ge liv och rörelse i hela området. Student- och forskarbostäderna som inryms i området ska, förutom att erbjuda ett boende av hög kvalitet, öka attraktionskraften för Norrköping som universitetsstad.

Områdets historia och karaktär

Utopia_bommen_aerialfix_copyrights_www.mir.no
Flygvy över Norrköpings karakteristiska industrilandskap där Kopparhusens lekfulla tak blir ett samtida komplement.

Kopparhusen ligger i den centrala del av Norrköping som kallas industrilandskapet. Stadsbilden domineras här av industribyggnader uppförda mellan 1850-1920 vars fasader har varma färgtoner, i gult till rött. Området är klassat som riksintresse. Projektet ritas på ett område som präglas av ny kontorsbebyggelse från senare delen av 1900-talet på en plats som domineras av ett parkeringshus, en transformatorstation samt riven industrimark.

Vårt koncept

Kopparhusen blir ett vackert, modernt och stadsmässigt uttryck som särskiljer sig från omgivningen men ändå inrättar sig följsamt i stadsbilden. Kopparhusen är ett kvarter med varierade former och höjder och högkvalitativa material som bildar en självklar del av det gamla industrilandskapet. Blandningen av kontor, student- och forskarbostäder, restauranger och kaféer ger en stark stadskänsla med platser för arbete, möten och umgänge – en attraktiv mötesplats för innovation, kreativitet och tillväxt.

Kopparhusen bidrar också till en mer sammanhängande stadskärna och en tydlig länk mellan den omgivande stadsdelen, Universitetet, Visualiseringscenter och Norrköping Science Park. Cykel- och gångtrafik har prioriterats i stråken i och mellan innergårdarna som kopplar samman kvarteret och ger liv och rörelse.

Projektets gestaltning

Vi har arbetat utifrån tre ledande gestaltningsprinciper.

1. Respekt och fantasi

Industrilandskapets arkitektur präglas av varierande fasaddetaljer. Genom olika fönsterstorlekar och fönsterplaceringar får husen olika och särpräglade uttryck. Fasaderna har ofta livförskjutningar som både ramar in, skapar en vertikalitet och levandegör genom sitt skuggspel. Genom att använda utvalda strukturer i omkringliggande hus och arbeta in dessa på ett fantasifullt sätt i Kopparhusens fasader visas respekt mot omgivningen samtidigt som det skapar en egen tolkning av ett modernt kvarter i en historisk miljö. Så skapas en ny årsring i industrilandskapet.

2. Taklandskapet

Ett lekfullt taklandskap bidrar till Norrköpings karakteristiska stadssiluett med dess höga torn och skorstenar som många av industrilandskapets kvarter stoltserar med. Vi har arbetat med att skapa ett varierat taklandskap för Kopparhusen som kompletterar och stärker stadens befintliga karaktär. Dess former och varierande höjder bidrar även till att binda samman kvarteret till en uttrycksfull helhet.

Taklandskap
Illustration av hur vi arbetat med taklandskapets olika höjder - från detaljplanens takfothöjder till Kopparhusens varierade höjder och former.

3. Utsida och insida

Utopia_bommen_bricklane_copyrights_www.mir.no
Utsidans kopparfasad möter insidans tegel.

Genom att arbeta med endast ett material på kvarterets utsida binder man samman dess uttryck i den stora skalan. Vi har valt att klä de yttre fasaderna i behandlad koppar lagt i ett mönster med koppling till den textil som en gång producerades i stadens fabriker.

Kvarterets insida blir i tegel. Materialet visar sig i passagerna mellan det yttre och det inre vilket skapar en naturlig övergång mellan det snabba tempot på gatorna och den lugna gården. På insidan har vi arbetat med en mer lekfull fönsterplacering och med fler fönstertyper.

Koppar och tegel behandlas i sin tur på olika sätt för att få en variation både i de yttre och de inre fasaderna.

Stadsmässighet och rörelse

Kvarterets insida blir tydligt stadsmässig med kaféer, restauranger och möjligheter för de boende att bidra till en attraktiv och livfull innegård i industrilandskapet. Våra tre ledord återkommer här. Ett material på väggar binder samman gården till en enhet. De inre fasaderna tar sig hela vägen ut och möter gatorna vilket skapar naturliga entréer för besökarna. På insidan får fasaderna ett mer lekfullt uttryck och utanpåliggande balkonger bidrar till livet på gården. Publika trappor fungerar som mötesplatser och binder samman gårdarna.

Diagram_cirkulation_kopia_2
Kvarterens öppna gårdsstrukturer skapar genomfarter för ökad rörlighet och trafikseparering.

Hållbarhet

Kopparhusen kommer att certifieras enligt Sweden Green Councils klassificering Miljöbyggnad Silver.