Bostadshus med plats för lek, konst och umgänge

Rosendalfältet är ett förslag framtaget av Utopia Arkitekter på uppdrag av ByggVesta som markanvisades i april 2016. I vårt bostadskvarter får konsten en framträdande roll både i husens yttre och inre men också på gården. Utsmyckningar och målningar samspelar med byggnadernas form och gårdarnas utformning och grönskan har ett konstnärligt uttryck med ett starkt fokus på barn och lek. Förslaget blir ett tydligt bidrag i arbetet att tillföra de värden och funktioner som kommunen efterfrågat i sitt tävlingsunderlag för andra etappen i utvecklingen av Rosendal i södra Uppsala.

Kommun Uppsala
Plats
Kund Bygg Vesta
Typ Vinst markanvisningstävling, bostäder
År 2016

Vårt koncept

Vårt koncept bygger på en utveckling av två tydliga tematiska spår uttryckt i kriterierna i kommunens tävlingsunderlag: lek- spel- och rekreationsutrymmen för barn och användandet av konst inom kvartersmarken. Nedan beskriver vi några av de möjligheter och fördelar vi ser med våra två teman som bärande för utvecklingen av Rosendal.

Tema konst

Nyproducerade bostadsområden kan ibland upplevas något själlösa och sterila vilket har flera orsaker: inramande, omgivande, bebyggelse kan saknas, grönskan har inte slagit rot, de nyplanterade träden är små och omgivningarna har ännu inte ”botts in”, naturliga öden och kopplingar till äldre bebyggelse kanske har dåliga förutsättningar eller har ännu inte utvecklats. Hur kan vi på bästa sätt motverka den känslan i ett område som Rosendal? Ett trovärdigt delsvar på den frågan är att låta konst och konstnärlig utsmyckning spela en central roll i området. Vi tror att det ger tydliga möjligheter att redan från start sätta en tydlig karaktär på området vilket bidrar till ökad trivsel och identifikation.

Några av de möjligheter vi vill utveckla är exempelvis:

 1. Skapa en särskiljande och intresseväckande profil, som hjälper till vid etablering av området. Att staden tillsammans med byggherrarna arbetar fram ett bärkraftigt varumärke för Rosendal som tar avstamp i kommunens ambitioner och som kommunicerar områdets kvalitéer och potential som barn- och konstnod.

 2. Konsten synliggörs och är tydligt närvarande på fasader, gårdar, gator, torg och parker. Detta kan ske både genom såväl permanenta som temporära konstaktiviteter. Exempelvis konstutställningar, skulpturparker, installationer, fasad- och gatumålningar med mera.

 3. Kommunen kan inrymma konstnärsateljéer inom området vilket både ger arbetsplatser och ett mervärde då det skapar liv och aktivitet inom området dagtid. Byggherrarna uppmanas att samarbeta med konstnärerna för att kontinuerligt utveckla konstens framväxt i Rosendal.

 4. Anlita lokala konstnärer för utsmyckning av gårdar, fastigheter och trapphus, vilket ger en naturlig lokalförankring och stolthet.

 5. Skapa Rosendals konstförening tillsammans med byggherrar och drivande konstnärsprofiler.

 6. Använda återvunnet material, grönska och tillämpa ett genomgående ekologiskt hållbart förhållningssätt till konstnärliga utsmyckningar.

Tema barn

Det finns många fördelar med att lägga extra omsorg på att skapa högkvalitativa miljöer som är väl anpassade för barn i olika åldrar. Genom att koppla barnperspektivet till konstprofilen skapas unika kvalitéer och upplevelser för barnfamiljer i Rosendal som stärker mervärdet av att bo i området och som kan skapa en god grund för områdets identitet.

Nedan följer ett antal förslag som kan bidra till att ge Rosendalsfältet en särpräglad profil med inriktning på barns behov:

 1. Förskola och fritidshem inom kvarteret får fokus på konstnärligt skapande med lokaler som kan nyttjas kvällstid av de boende för kurser m.m.

 2. Lekplats för konstnärligt skapande utformad av lokala konstnärer i samarbete med internationella auktoriteter inom kreativitetsutveckling hos barn och unga.

 3. Barnens egen odlingsplats och växthus/lekstuga på gården.

 4. Utomhuslekplats under transparent tak med solceller som genererar el till fastigheten och infravärme under soltaket under kalla vinterdagar.

 5. Viss konstnärlig utsmyckning kan göras av barnen i området i samarbete med lokala konstnärer.

 6. Plaskdamm, fågelbord och vattenskulpturer som ger möjligheter till lek och lärande samtidigt som man tar tillvara dagvatten.

 7. Förvaringsutrymme för leksaker i anslutning till gården och trapphusen.

Som framgår finns det flera konceptuella beröringspunkter där de två spåren korsbefruktar varandra. Genom att aktivt jobba med ovanstående förslag skapar vi ett övertygande och bärkraftigt koncept där vi också på ett naturligt sätt kan inkludera ett hållbarhetstänkande.

Konsten får generöst med utrymme i vårt kvarter. Fasadsidor präglas av utsmyckningar och målningar som samspelar med byggnadernas form och gårdarnas utformning och grönska ha ett tydligt fokus på barn, lek och konst.

Gestaltning

För att ge Rosendal en mångfasetterad och spännande miljö vill vi skapa en uttrycksfull och händelserik arkitektur och trädgårdsutformning. Ett inslag som tydligt bidrar till den varierade gestaltningen är vårt kvarters uppbrutna karaktär och varierade hushöjder. Kvarterets skala bryts ned genom att bebyggelsen gestaltas som ett antal mindre volymer som satts samman. Genom en formmässig brokighet vad gäller volym, byggnadshöjd och byggnadernas inbördes placering så skapas känslan av stadens naturliga förlängning snarare än karaktären av ett typiskt nyproducerat ”ytterområde”.

Vi kan åstadkomma en formmässig variation på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt genom att jobba med ett begränsat antal visuella ”byggklossar” som vi kombinerar på ett stort antal sätt utan att det resulterar i en känsla av upprepning. Takens skiftande höjd och form ger ett taklandskap som bidrar till kvarterets lekfulla och personliga karaktär. Den sammantagna bilden blir en tydlig variation utan att området för den skull bli allt för spretigt tack vare en tydlig sammanhållande gestaltningsmässig linje.

Våra byggnader får en tydlig sockelvåning i ett avvikande, hållbart och tåligt material. Byggnaderna förses med plåttak med ett mjukt och lekfullt uttryck. Detta åstadkommer vi genom att delar av taket dras ner över fasaden samt att hisstorn och ventilationsdon göms under uppbyggda takkupor som ger byggnaderna en nygammal karaktär. Övriga fasader består av puts med inslag av väggmålningar och andra konstnärliga utsmyckningar.

Utöver huskropparnas skala och inbördes placering ger också vackra och omsorgsfullt utformade detaljer en tydligt särpräglad karaktär som kommer att särskilja sig mot dagens ofta enahanda arkitektur. Dessa detaljer är till exempel varierat utformade entréer och balkonger. För att ytterligare förstärka de särskiljande dragen i dessa inslag använder vi varierade och oväntade former, mönster och material snarare än standardlösningar.

Levande bottenvåningar

Ett grundläggande karaktärsdrag i en urban miljö är att bottenvåningarna i byggnaderna på olika sätt bidrar till stadslivet. För att säkra att Rosendal ska kunna växa sig socialt rikare över tid ser vi att samtliga bottenvåningar är flexibla och tål förändring. Detta möjliggör vi bland annat genom att förse bottenvåningen som innehåller verksamhetslokal, cykelförråd, återvinnings- och soprum en högre våningshöjd. Det gör det enklare att skifta användningsområden och verksamheter över tid.

Bottenvåningarnas utformning och fasadernas variation bidrar tydligt till att skapa den levande gatumiljö staden efterfrågar.

Ett lokalt torg med väggmålning i det nordvästra hörnet blir en mötesplats för boende och besökare. Här kan man med fördel placera ett café med uteservering.

Väggmålningar

Konstnärliga utsmyckningar i form av väggmålningar är ett enkelt och tacksamt sätt att ge en särskild prägel på byggnader och områden. Vårt förslag innehåller ett antal fasadytor som med fördel kan utnyttjas för väggmålningar på ett sätt som tillför ett värde både för boende och förbipasserande.

Trapphus och entréer

Trapphuset och entrépartier är utmärkta platser för en mer personlig och livfull gestaltning. Våra entrépartier varieras materialmässigt vilket ger tydliga skillnader mellan trapphusen. Odling och plantering intill trapphus och utrymme för konstnärliga utsmyckningar ger ett uttryck som kan varieras mellan kvarterets olika delar men också förändras över tid. Samtliga entréer utförs med genomgående trapphus, ljusa, luftiga och välkomnade.

Förträdgårdar

Förträdgårdar mot gatan skapar en mjuk övergång från den publika gatan till de privata lägenheterna. Här skapas utrymme vid entréerna med plats för cyklar, sittmöbler och planteringar.

Konstnärlig utsmyckning

Konsten får generöst med utrymme i vårt kvarter, både i husens yttre och inre men även på gården. Vi vill låta vissa fasadsidor präglas av utsmyckningar och målningar som samspelar med byggnadernas form och låta gårdarnas utformning och grönska ha ett tydligt fokus på barn, lek och konst.

Gården

Utemiljöerna mellan husen får karaktären av en trivsam intim gård med fokus på barn och konst. Gårdsytorna mellan husen är omhändertagen och omsorgsfull planerad med gräsmattor, rabatter, odlingslotter, växthus samt aktivitetsytor så som lek- och grillplatser.

Sittgrupper, förträdgårdar, lekplatser, odlingsytor, växthus, hängmattor, klätterskulpturer och övriga konstnärliga utsmyckningar bidrar alla till sociala kvaliteter. Här ska människor kunna mötas och umgås under längre tidsperioder. Lekplatser och andra aktivitetsytor för barn placeras i anslutning för aktivitetsytor för vuxna i syfte att skapa mest möjlig trivsel för både barn och vuxna.

Trygghetskänslan inom området är viktigt och samtliga utemiljöer har god och väl avvägd belysning kvällstid.

Situationsplan

Förträdgårdar mot gatan skapar en mjuk övergång från den publika gatan till de privata lägenheterna. Utemiljöerna mellan husen får karaktären av en trivsam intim gård med fokus på barn och konst.

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Delaktighet, engagemang och ansvar

Konstnärligutsmyckning, flexibla lösningar för utomhusytor och bottenvåningarnas lokaler bidrar alla
till områdets trivsel och möjligheter till förändring allt eftersom behoven skiftar. En grundförutsättning för att kunna skapa genuin trivsel i ett område är att människorna som bor där får möjlighet att utveckla och sätta sin egen prägel på hus och omgivningar.
Vår ambition är att byggnaderna och området i sin utformning och genom de aktiviteter de inhyser ska inge en känsla av delaktighet, engagemang och ansvar. Vi vill förse våra boende med möjligheter till gemenskap och inflytande över både sitt boende och närmiljö.

Vårt förslag är utformat för att ”bygga in” naturliga möten med grannar och kringboende i olika livssituationer i syfte att främja trivsel, trygghet, umgänge. Gemensamma utrymmen såväl inom- som utomhus ska på ett självklart sätt kännas relevanta, attraktiva och tillgängliga för alla och på lika villkor. Vi tror att dessa goda möjligheter till grannsamvaro och aktiviteter inom området främjar alla de tre aspekterna delaktighet, engagemang och ansvar.

När vi utformar våra projekt är hyresgästens upplevda trygghet viktigt. När gårdar, entréer, passager och undan- skymda utrymmen planeras är det viktigt med god ljussättning, tydliga gränser och överblickbarhet. De yttre miljöerna ska utformas så att alla åldrar och målgrupper bjuds in att vistas eller passera. Var det privata börjar och slutar utformas utan grindar men med en tydlighet som möjliggör harmoniska möten inom kvarteret.

Boendevärd

Hållbar livsstil har en klar koppling till trivsel och omtanke. ByggVesta vill som fastighetsförvaltare finnas till hands för sin hyresgäster. På de orter där bolaget har tillräckligt stora enheter anställer de en egen förvaltare som snabbt får en nära och personlig kontakt med hyresgästerna. I många projekt, särskilt med många unga boende, planerar inkluderas en förvaltarlokal där en särskild boendeambassadör finns på plats för att stötta de boende och skapa extra trygghet och stabilitet. Detta kan utvecklas till att inkludera gemensamma funktioner där ByggVestas ambassadörer kan stå som värdar för exempelvis grillkvällar och byteshörnor. ByggVestas webbportal blir en viktig kontaktyta mellan boende och värd.

Delningsekonomin - byta, låna och skänka

I dag köper vi mer prylar än någonsin förr. Dessvärre är många av dem såna som mest samlar damm på någon hylla. Å andra sidan är trenden att byta, låna och skänka samtidigt på stark uppgång, både internationellt och i Sverige.

Det har ByggVesta tagit fasta på genom att i förvaltningslokalen, där en sådan förekommer, även inkludera en funktion där hyresgästerna utan extra kostnad kan låna mer kostsamma verktyg, trädgårdsredskap och köksutrustning. Produkter som ofta kostar mycket men som används förhållandevis sällan. Lånefunktionen är bekväm, kostnadsbesparande och bidrar till minskad konsumtion samtidigt som den skapar en starkare känsla av gemenskap och positiv koppling till hyresvärden och boendet när det gäller så väl hållbarhet som service.

ByggVestas boendevärd kommer också att i förvaltningslokalen kunna ta emot prylar i gott skick som folk vill skänka, vilket blir ytterligare ett sätt att säkerställa ökad återvinning och ett stärkt kretsloppstänkande.

Typplan

Blandat bestånd av lägenhetsstorlekar

Rosendal är ett område för människor i en rad olika livssituationer. Vår uppbrutna struktur med varierade husmoduler ger oss möjlighet att kombinera olika bostadstyper och lokaler i direkt anslutning till eller nära intill varandra. Denna blandning borgar för en socialt mer varierad och intressant miljö.

Vårt förslag rymmer följande bostadstyper:


 • Traditionella lägenheter med ett varierat utbud från 2 rok til 4 rok

 • Smarta smålägenheter om 1-2 rok

Synliga dagvattenlösningar för lek

Dagvattnet på kvartersmark fördröjs i genomsläppliga markytor såsom stenmjöl, samt självklart också i den ymniga växtligheten. Bräddat takvatten samlas i regnskördarkärl där barn och vuxna kan hämta vatten för plasklekar och bevattning av växter. Gårdens överskottsvatten ansamlas
i två låglinjer med möjlig bräddning genom passagerna ut mot omgivande gator och dess kommunala VA-ledningar.

Gröna kontrakt

Att leva sitt liv på ett hållbart sätt handlar om medvetenhet och uppmuntran men naturligtvis också om teknik och praktiska lösningar. ByggVesta har en hög miljöambition och tecknar därför "gröna kontrakt" med sin hyresgäster som följs upp regelbundet. Kontrakten går ut på att de som hyresvärd erbjuder bästa möjliga förutsättningar för hyresgästen att göra rätt miljöval genom utformning och utrustning av lägenheter och fastigheter. Sophantering och källsortering ska vara lätt att göra rätt.

ByggVesta kommunicerar löpande med sina hyresgäster och informerar om hur fastigheten presterar miljömässigt vad gäller energiförbrukning, bilinnehav, sop- och källsortering och jämför mot referensfastighet.

Minskat resursutnyttjande stimuleras särskilt genom ByggVestas modell att individuellt mäta och debitera varje hyresgästs förbrukning av vatten och värme. Det bjuder in till en ”tävling” där hyresvärden vill stimulera viljan hos hyresgästerna att bidra till att minska miljöavtrycket från husen. Resultaten är sänkta kostnader också vetskapen om att man bidrar till att hushålla med jordens resurser.

Minska bilberoende - lånecyklar, cykelrum och verkstad

Cykelrummen ska vara attraktiva och lättillgängliga. I anslutning till cykelrummen ska det finnas mekplats och pump.

Inom området erbjuder ByggVesta ett antal lånecyklar i form av el-lådcyklar till de boende. Vi skapar också bra och lättillgängliga cykelrum med möjlighet att meka själv. För att ytterligare uppmuntra och underlätta cykelanvändandet i området undersöks möjligheten att inhysa en cykelreparatör/serviceverkstad inom området. Sammantaget ger dessa insatser, tillsammans med väl utbyggda cykelbanor det lättare för de boende att i första hand välja cykeln för både längre och kortare transporter.

Miljöbyggnad

ByggVesta strävar efter att certifiera bostäderna enligt Miljöbyggnad nivå Guld.

Lokalt producerad energi inom fastigheten.

Taken anpassas i sin utformning för att kunna anlägga solceller eller solpaneler (som på ett mer effektivt sätt utvinner solenergi och ger bättre energieffektivitet för varmvattenuppvärmning). Applicerade solceller och/eller solfångare beräknas kunna minska behovet av köpt el- och värmeenergi avsevärt.

Egenvärmehus

ByggVestas Egenvärmehus ligger mycket nära passivhusnivå. För att uppfylla FEBYs alla kriterier krävs insatser som ger väldigt små miljövinster till orimligt stora kostnader sett till den lilla energivinst som skapas. Egenvärmehuset är en hållbar ekonomisk lösning som balanserar produktionskostnad och mycket låg energiförbrukning.

Ekologisk hållbarhet under byggskedet

För att säkra god hållbarhet även i produktionsfasen ställer ByggVesta krav på sina entreprenörer i samband med inköpsarbetet. Vid inköp av stommar utomlands ska dessa i huvudsak fraktas på färja eller tåg, ej lastbil. Byggvärme ska tidigt kopplas in på fjärrvärmenätet. ByggVesta ställer också krav på att byggelen ska vara miljömärkt och att entreprenörens bodar ska vara moderna med god energieffektivitet. Alla ingående material ska granskas mot Basta eller Byggvarubedömningen, att entreprenören följer dessa krav stäms noggrant av vid varje projekterings- och byggmöte.

ByggVesta har inlett ett samarbete med ett utvecklingsprojekt som innebär en kopplad databas som ska ge mer komplett miljö- och prestandadokumentation och spårbarhet i traditionellt byggeri som liknar den man kan uppnå i en mer industriell process. En hållbarhetsexpert kopplas in för granskning av projektets kravspecifikation och för kontroll av produktionsprocessen. ByggVesta säkerställer och kontrollerar noggrant att byggnationen inte ska påverka grundvattnet avseende nivå och kvalitet.