Sickla Äng

Tillsammans med JM gjorde Utopia Arkitekter våren 2022 ett förslag för Nacka kommuns markanvisningstävling för Sydvästra Plania i Sickla. Med vårt förslag har vi med avstamp i platsens historia försökt ge tillbaka området dess prägel av naturnära rekreation, i en form som också lever upp till Nacka kommuns strävan efter hög exploatering och ett tillskott till en framväxande kvartersstad.

Kommun Nacka Kommun
Plats Sickla
Kund JM
Typ Tävlingsbidrag
År 2022
Vy från bollplanen över två av kvarterets hustyper.

Bollplanen är en mötesplats som erbjuder möjlighet till lek och sport för närboende och idrottsföreningar. Detta ytterligare med planerna för den andra bollplanen vid nuvarande Sickla skola. Kring planen skapas det platser för att föräldrar och vänner ska kunna se matcher och träningar eller utgöra vilo- och picknickplats en solig dag.

Platsen

Till vänster, kartbild från 1774 där vår tomt finns där Sickla Äng pekas ut. Till höger, Villa Trollebo.
Till vänster, personal vid AB Diesels Motorer på 1920-talet. Många av arbetarna genom åren och bostäder till dessa har präglat Sicklaområdets utveckling och identitet. Till höger, idrottsplatsen bakom Svenska Precisionsverktygs nya fabrik.

Sickla gård och Sicka äng
Förslagets område är en del av det som en gång utmärktes som Sickla Äng, troligen en slåtteräng till Stora Sickla gård. 1791 uppfördes en ny mangårdsbyggnad i sengustaviansk stil. Berättelserna är många om dess vackra engelska park och om sällsynta växter på gårdens orangeri.

Vår tomts område var, tillsammans med områden kring Sickla sjö, under några århundranden fram till sekelskiftet 1900 ett attraktivt utflyktsmål och rekreationsområden. Längs Sicklasjöns stränder uppstod efter 1862 en sommarbebyggelse, genom att ägarna till Stora Sickla börjat sälja ut mark till sommarnöjen. I området ned mot Sickla sjö, söder om aktuell tomt, finns fortfarande några av ursprungliga sommarvillor kvar.

Industrialismens intåg i området
Under 1890-talets påbörjades en industriell etablering av området. Det större sammanhållna industriområdet var AB Diesels Motorer, senare Atlas Copco, var placerad norr om vår tomt. Området har satt en stark prägel och identitet i Sickla. Atlas Copco bedrev sin framgångsrika tillverkning i området fram till dess flytt 1992. Nu har området konverterats till Sickla köpkvarter.

På vår tomt etablerade AB Svenska Precisionsverktyg (SPV) sin fabrik 1956. Den vackra fabriksbyggnaden, med sin svagt krökta glasvägg, ritades av arkitekterna Backström & Reinius. Innan inflyttning hade SPV bland annat haft sin verksamhet i den gamla Planiafabriken, som också gett namn till vägen och området. Företaget fortsatte ha fabrik även i Planiafabriken, en hemlig experimentverkstad till Volvo Flygmotor.

Situationsplan

Sickla Äng

Namnet härstammar från en kartvy från1774 som visar Stora Sickla gårds ägor. Vår plats är utmärkt som Sickla äng, troligen en slåtteräng under Sickla gård. Framtidens Sickla äng är en resa från Sickla gårds historia, över rekreation och sport på en av ytterstadens vackraste platser, via folkhemmets lekfulla omtanke och in i framtida stadskvarterets grönska och lek.

I vår tolkning återinför vi den vilda vegetationen med sina förmågor till att mildra vid värmebölja och hantera vatten vid skyfall. Här skapas det ett samspel mellan den hårdgjorda ytan bestående av sport och mötesplatser och de naturlika miljöerna på innergård och förträdgårdar. Biologiska strukturer stärks och bland växtligheten skapas rum för lek och rekreation.
Förslagets sikte är en resilient stadsutveckling med flertal ekosystemstjänster, bredd i bostadsfördelning, ökat stadsliv och satsning på publika och privata ytor.

Ängen

Vy från gården mot Gårdshusen.

Gården formges av huvudsakligen två zoner. Dels den sociala zonen med små uteplatser för de boende i gårdsplanet, gångstråk, cykelparkering och mötesplatser. Dels den ekologiska zonen med dagvattenhantering, fördröjning, rening och infiltration. Här har vegetationen naturlig karaktär med stora träd (som eventuellt flyttas från den befintliga alleén), pollinatörsgynnande växter och faunadepåer, allt på markplan utan underbyggnad av garage. Denna del av gården ska utgöra en mer vild och naturlik miljö och ges en strikt ram av gabionmurar.

Platser och identitet

Tre muraler, tre berättelser
I framtidens Sickla äng vill vi minna om platsens historia och berätta om tidigare årsringar som inte längre är synliga. Vid kvarterets platsbildningar låter vi konsten ta plats genom hushöga muraler som färgsätter gavlarna och ger identitet och karaktär till platserna. Muralerna är grafiska och visar utsnitt från arkitektur i byggnader som format Plania och Sickla. Att grafiskt arbeta med färgfält i fasad kan också ses nere vid Sickla Strand där Tore & Erik Ahlsens smalhus är färgsatta med geometriska former.
Utvalda motiv till muraler är Villa Plania med sin karaktärsfulla gavel med oregelbundna fönstersättning. Muralen av Villa Plania placeras på gaveln i söder och speglar den placering villan en gång hade. Vid bollplanen är motivet ett utsnitt från rivna precisionsverktygsfabriken SPV med sina rundade taklanterniner. Mot rondellen i norr visas en del av den ursprungliga Planiafabriken med sin höga skorsten – även kallad kolspetsen.