Sickla Äng

Tillsammans med JM gjorde Utopia Arkitekter våren 2022 ett förslag för Nacka kommuns markanvisningstävling för Sydvästra Plania i Sickla. Med vårt förslag har vi med avstamp i platsens historia försökt ge tillbaka området dess prägel av naturnära rekreation, i en form som också lever upp till Nacka kommuns strävan efter hög exploatering och ett tillskott till en framväxande kvartersstad.

Kommun Nacka Kommun
Plats Sickla
Kund JM
Typ Tävlingsbidrag
År 2022
Obj-utopia-plania-gameon-cafe-revision-copyright_www.objektiv-j.com
Vy från bollplanen över två av kvarterets hustyper.

Hur löser vi platsens förutsättningar?

F%c3%b6ruts%c3%a4ttningar-diagram

Markföroreningar och grundvattennivå
Föroreningssituationen i området är oroväckande. På grund av förekomst av föroreningar i grundvattnet bedöms att en hälsosam boendemiljö inte kan garanteras om grundläggningen sker under grundvattenytan. För att få ett genomförbart projekt och skapa förutsättningar för boende på platsen används i detta förslag inte möjligheten till underbyggnadsrätt. Bollplanen är placerad mot Gillevägen, där tomten ligger som högst. Under bollplanen föreslås en effektiv parkeringslösning med säkert avstånd till grundvattnets nivå. Genom att undvika en grundläggning under grundvattenytan kan kommunens kostnader för saneringen av området minskas. Detta görs genom att högre föroreningshalter potentiellt kan lämnas i både grundvatten och mark då avståndet ökas mellan husets grund och det förorenade grundvattnet. Dessutom leder en högre grundläggningsnivå till minskad schakt av förorenade massor. Detta är kostnadsbesparande åtgärder som är viktiga att beakta när man ser till hela områdets exploateringskostnad.

Bullersituation
Bullernivåerna från både Järlaleden och Planiavägen in på platsen överskrider 65 dB enligt den tidigare utredningen. Det betyder att det krävs bullerskyddande åtgärder och att framtida bostäder planeras så att lägenheterna kan få tillgång till en tyst sida för att klara bullerriktvärden. Genom att möta gatorna med en sammanhängande byggnadskropp skapas en tyst gårdssida. Bollplanen bedöms generera 50–55 dB, vilket är över riktvärdet för idrottsbuller på 50 dB. Generellt kan ljudnivåerna hanteras genom avstånd till planen eller genom att skärma av. Idén är att rama in bollplanen med två byggnadsvolymer längs norra och östra sidan så att gården skärmas av från idrottsbuller. Ljudet rör sig i höjd och en tumregel att förhålla sig till är att om man ser planen hör man planen. Gårdshusen i tre våningar bedöms skärma ljudet för byggnaderna närmast planen medan den högre volymen har tillräckligt avstånd från planen.

Gårdsrummet
Genom att endast underbygga en liten del av gården ges goda möjligheter att både tillskapa rekreativa miljöer för de boende, samtidigt som lokala spridningskorridorer stärks och nya habitat för pollinatörer uppstår. Genom att sänka ned den centrala delen av gården finns goda möjligheter att fördröja, infiltrera och rena dagvatten i grönytor. På bostadsgården finns en mängd platser för olika behov och aktiviteter. Det finns sandlåda för de yngsta, lekplats för lite äldre barn, grill för större sällskap samt lugna sittplatser i grönska. Det finns plats för flera fruktträd och bärbuskar på gården vilket ger ett värdefullt inslag på bostadsgården. Bostadsgården bidrar till en grönskande stadsmiljö med sina stora och värdefulla träd, blomsterprakt och plats för återhämtning i en bullerskyddad miljö. På bostadsgården finns det utrymme för pollinatörsnoder och pollinatörsgynnande ytor såsom blommande träd och buskar och möjlighet till torr sandmiljö. Den nya vegetationen hjälper till att öka den biologiska mångfalden i området.

Platser och stråk
En ny lokalgata som kopplar Järlaleden i norr med Gillevägen i söder föreslås. Längs lokalgatan leds ett nytt cykelstråk in, som ansluter till skol- och idrottsområdet i väster samt till den nya bollplanen och bostäderna. Längs lokalgatan finns även möjlighet för hämta och lämna funktion till idrottshallen. Framför hallen skapas en entréplats. Genom bostadsgården öppnas ett stråk upp i öst-västlig riktning, främst vigd åt de boende. Kring den föreslagna bebyggelsestrukturens hörn skapas en serie platsbildningar som på olika sätt möter den befintliga karaktären. I norr och i mötet med Järlaleden/Planiavägen skapas en plats med möjligt lokalläge i bottenvåningen. De storskaliga gaturummen möts av en högre volym och en mer urban karaktär på platsen. I söder, där Planiavägen möter Gillevägen, skapas en mindre plats som speglar den lägre skalan söder om Gillevägen. Platsen ramas in av de småskaliga stadsradhusen. Mot bollplanen skapas en södervänd plats med möjligt café. Den kopplar tydligt till idrottsaktiviteterna. Längs bollplanen föreslås en enkel läktare i goda sollägen som även kan bli en välutnyttjad plats för åskådare.

%c3%96versikt

Situationsplan

Sitplan_texter-01

Sickla äng – hållbart stadskvarter för natur, djur och människor

Namnet härstammar från en kartvy från1774 som visar Stora Sickla gårds ägor. Vår plats är utmärkt som Sickla äng, troligen en slåtteräng under Sickla gård. Framtidens Sickla äng är en resa från Sickla gårds historia, över rekreation och sport på en av ytterstadens vackraste platser, via folkhemmets lekfulla omtanke och in i framtida stadskvarterets grönska och lek.

En social, ekologisk och inbjudande äng
I vår tolkning återinför vi den vilda vegetationen med sina förmågor till att mildra vid värmebölja och hantera vatten vid skyfall. Här skapas det ett samspel mellan den hårdgjorda ytan bestående av sport och mötesplatser och de naturlika miljöerna på innergård och förträdgårdar. Biologiska strukturer stärks och bland växtligheten skapas rum för lek och rekreation.
Förslagets sikte är en resilient stadsutveckling med flertal ekosystemstjänster, bredd i bostadsfördelning, ökat stadsliv och satsning på publika och privata ytor.

Att bo med historisk anknytning in i framtida karaktärer
Bostädernas utformning och materialval knyter an till områdets starka folkhemshistoria. I dess anda placeras byggnaderna kring en grönskande storgård. Byggnaderna utförs med hög materialkvalitet och varsam utformning. Det erbjuds olika lägenhetstyper för människor i livets olika skeden och alla lägenheter vänder sig mot den lummiga innergården. Historiska spår kan hittas genom hela kvarteret. Tore och Erik Ahlséns lekfullhet känns igen i asymmetriska balkongplaceringar och tre muralmålningar. Muralmålningar, som gestaltar områdets rivna karaktärsbyggnader; Villa Plania, Planiafabriken och SPV:s fabriksbyggnad. Den vackra slöjdsalen på Sickla skola, inspirerar till tegelbyggnadernas varma fasader, ärgat välvda tak och lekfulla entréportar. Gårdshusen leker med modern sågtandsform samtidigt som de minner om både textiltryckeri och folkskolans slamfärg.

Multifunktion för hållbarhet
Men förslaget uppbär inte bara en koppling till historien. Här ges varje plats och varje byggnad en multifunktion. Utöver sin funktion som tak, avleder taken genom sin utformning regnvatten till de nedsänkta gårdsplanteringarna. Det är också en gynnsam lutning för exempelvis solenergifilm på plåt. De svanenmärkta bostadsbyggnadernas placering
leder bort buller från såväl omkringliggande vägar som fotbollsplanens lek. Samtidigt möjliggör placeringen stadsmässighet med nya mötesplatser och lokaler mot gata. Bollplanens placering ovan garage medför såväl
god dagvattenhantering, minskade schaktmassor och ger förutsättning för en lummig innergård som inte är underbyggd. Vild vegetationen och vuxna träd framtidssäkrar för klimatförändringar samtidigt som de bidrar till habitat för djurliv. Nytillkomna stråk skapar inte bara tryggare vägar för barnen i området utan kopplar även området mot vattnet och rekreationsområdena kring Sicklasjön.

Sport och lek
Bollplanen är en mötesplats som erbjuder möjlighet till lek och sport för närboende och idrottsföreningar. Detta ytterligare med den planerna för den andra bollplanen vid nuvarande Sickla skola. Kring planen skapas det platser för att föräldrar och vänner ska kunna se matcher och träningar eller utgöra vilo- och picknickplats en solig dag. Innergården bjuder lekytor
för såväl små som stora.

Ängen

G%c3%85rd_02
Vy från gården mot Gårdshusen.

Gården
Gården formges av huvudsakligen två zoner. Dels den sociala zonen med små uteplatser för de boende i gårdsplanet, gångstråk, cykelparkering och mötesplatser. Dels den ekologiska zonen med dagvattenhantering, fördröjning, rening och infiltration. Här har vegetationen naturlig karaktär med stora träd (som eventuellt flyttas från den befintliga
alleén), pollinatörsgynnande växter och faunadepåer, allt på markplan utan underbyggnad av garage. Denna del av gården ska utgöra en mer vild och naturlik miljö och ges en strikt ram av gabionmurar.

Dagvatten
Huvuddelen av regnvattnet leds ner till den ekologiska zonen och på så sätt bevattnas växtligheten. Tanken är inte att tillföra ytterligare vatten, utan att en ekologisk balans ska infinna sig efter etableringsfasen. Den ekologiska zonen är nedsänkt ca en halv meter i förhållande till gångvägar och entreér, vilket innebär att stora vattenvolymer kan fördröjas i händelse av skyfall.

Skötsel
Snöröjning av gångarna sker enkelt genom att snö skjuts ner i den ekologiska zonen, för att skapa en hållbar anläggning, som kräver så små skötselinsatser som möjligt.

Koncept
Den vilda ekologiska zonen ges en skrikt inramning av gabionmurarna, för att betona gränsen mot den ordnade sociala delen och framhäva naturliga!

Gårdshusen

Radhus
Gårdshusens fasad mot fotbollsplan.

Trä och plåt
Gårdshusen har en naturfärgad träfasad och plåttak i terrakottarött. Fönster och dörrar har samma kulör som taket och skapar en lekfull kontrast mot den ljusa fasaden. Varierande lägenhetsstorlekar i olika plan ger en naturlig rytm till den strama fasadgestaltningen.

Vajernät och grönska
Den karaktäristika loftgången erbjuder de boende optimalt solläge och bästa läktarplats. Loftgången är väldetaljerad och nätt med vajernäträcke och grönska som kan klättra upp på vajern. Detta ger en levande och föränderlig fasad med tiden.

Livet vid bollplanen

Enscape_2022-01-27-03-14-01_red
Vy över bollplanen och Gårdshusen.

Fotbollsplanen omsluts av s.k. Gårdshusen med sina lekfulla sågtandstak. Genom planteringar och ett upphöjt entréplan skapas en tydlig distinktion mellan det privata bostädernas förgård och den offentliga bollplanen. Mellan bostäderna och bollplanen finns ett informellt gångstråk som ramas in av loftgångarnas träkonstruktion. Träkonstruktionen avslutas mot bollplanen med en inbjudande och solig läktare för åskådare.

Utöver bollplanen finns även en yta för uppvärmning i söder eller en mötesplats vid den nya lokalgatan med ett café. Alla platser ger god uppsikt över spel, lek och träning. Ambitionen är ny symbios där bollplanen och bostäderna förstärker varandra och tillsammans skapar en unik mötesplats i Sickla. Frågor så som varsam placering av belysning runt planen är därför av stor vikt för att nå ett lyckat resultat.

Tegelhusen

G%c3%85rd
Tegelhusens fasad mot gård.

Tegel
Fasaderna i tegel skiftar i varma gula kulörer som hämtar inspiration från slöjdsalen på Sickla skola.

Plåt
Plåttaket och detaljering kring fönster har en ärggrön kulör. Tak, takkupor och balkonger har rundade kanter för ett sammanhållet och mjukt formspråk.

Stadsrummet

Perspektiv_planiav%c3%a4gen_2
Vy från Planiavägen.

Fasader mot stadsgata gestaltas med en uppbruten och varierad karaktär. Materialiteten flörtar med såväl folkhemmet som slöjdsalen, på Sickla skola. Allt i en modern tolkning. Genom att jobba med tegel i olika kulör samt utformning delas volymerna in i mindre partier. Entrérna förses med ett gavelmotiv som möter gatan i en lägre skala. Längs med Planiavägen finns även en passage som leder in mot gården och kopplar samman kvarteret från väst till öst.

Stadsradhusen

Gavel
Stadsradhusens fasad mot gata.

Förgårdsmark och dagsljus
Stadsradhusen har en större förgårdsmark mot söder. I denna bostadstyp med en överhög våningshöjd i vardagsrummet finns det möjlighet för några större fönsterpartier.

Balkonger
Alla lägenheter har en balkong i varierande storlek för att skapa ett spel i fasaden och höja bostadens kvalité.

Platser och identitet

Mural-01

Tre muraler, tre berättelser
I framtidens Sickla äng vill vi minna om platsens historia och berätta om tidigare årsringar som inte längre är synliga. Vid kvarterets platsbildningar låter vi konsten ta plats genom hushöga muraler som färgsätter gavlarna och ger identitet och karaktär till platserna. Muralerna är grafiska och visar utsnitt från arkitektur i byggnader som format Plania och Sickla. Att grafiskt arbeta med färgfält i fasad kan också ses nere vid Sickla Strand där Tore & Erik Ahlsens smalhus är färgsatta med geometriska former.
Utvalda motiv till muraler är Villa Plania med sin karaktärsfulla gavel med oregelbundna fönstersättning. Muralen av Villa Plania placeras på gaveln i söder och speglar den placering villan en gång hade. Vid bollplanen är motivet ett utsnitt från rivna precisionsverktygsfabriken SPV med sina rundade taklanterniner. Mot rondellen i norr visas en del av den ursprungliga Planiafabriken med sin höga skorsten – även kallad kolspetsen.

G%c3%85rd_01
Vy från gården.