Grannelaget

Tillsammans med Söderstaden i Östergötland tog vi våren 2021 fram ett tävlingsförslag till Norrköpings kommuns markanvisningstävling i Sandtorp med inriktning på träbyggande och nytänkande hållbarhetslösningar. Vårt förslag byggde på sex hus runt en grönskande gård som en förlängning av trädgårdsstaden med inslag av bland annat återbruk, smarta parkeringslösningar och samutnyttjade gemensamhetsutrymmen.

Kommun Norrköping
Plats Klockartorpet
Kund Söderstaden
Typ Tävlingsbidrag
År 2021

Koncept

Sex klimatsmarta massivträhus omgivna av förgårdsmark bildar Grannelaget – ett modernt bostadskvarter och en av pusselbitarna där det nya Sandtorp knyter samman stadsdelarna Klockaretorpet och Kneippen. För att smälta in i gränslandet har kvarteret i plan, skala och form lånat frikostigt från den äldre bebyggelsen i intilliggande Kneippen men i gestaltning och materialitet fått ett distinkt modernt uttryck.

Här väljer du bostads- eller hyresrätt utifrån möjlighet och preferenser, inte baserat på status och standard. För oavsett upplåtelseform så får du samma höga nivå på gestaltning, bekvämligheter och kvalitet med tillgång till samma funktioner och ytor såväl inomhus som på den grönskande gården.

Kvarterets nytänkande lösningar, generösa gemensamhetsutrymmen, blandade lägenhetsstorlekar och moblitetslösningar för skiftande behov lägger grunden för en hållbar vardag och en blandning av människor i olika livssituationer som skapar trivsel och trygghet för de boende och dessutom hjälper till att sudda ut de osynliga sociala gränserna mellan stadens olika delar.

granne|lag substantiv ~et
• lag av samarbetande bönder i äldre tid

Tävlingsunderlagets starka fokus på träbyggande, nytänkande hållbarhetslösningar och gestaltning med utgångspunkt i kommunens riktlinjer för arkitektur ger en tydlig önskelista för utveckligen av fastigheten Klockaretorpet 1:1. Uppmaningen att jobba med ”nytänkande lösningar som testar gränser” har vi tolkat som ett skall-krav som vi framför allt låtit påverka vårt arbete med mobilitet, gemensamma utrymmen och energi. Vi har förutsatt att kommunen i sin bedömning kommer att ha ett öppet förhållningssätt till förslag som inte i alla avseende följer normer men som resulterar i mer hållbara lösningar.

Bebyggelse i grönska

Trädgårdstaden

Karaktäristiskt för trädgårdsstaden är den småskaliga bebyggelsen med lite glesare placerade villor, radhus eller flerbostadshus som omringas av en nyttoträdgård. Naturen är påtaglig med förgårdsmark, obebyggda ytor av naturmark, ängar och park samt med trädkantade mjukt utformade gator. En stor kvalitet i många svenska städer är att man kan bo i ett litet hus med egen trädgård och på samma gång vistas i en riktig stadsmiljö med gator, gränder och torg. Detta är något vi vill översätta till flerfamiljshuset där gården tillsammans med en generös balkong blir trädgården för odling , umgänge och lek.

Nordenvillorna

Utmed Nordengatan i Norrköping ligger åtta villor, som byggdes sydväst om Söderleden under temat den nordiska villaparaden. Två arkitekter vardera från fyra nordiska länder inbjöds att rita enfamiljshus. Trädgårdsarkitekten Gunnar Martinssons huvudidé för hela utställningsområdet var att skapa hus i en park sammanhållen av stora öppna gräsytor. Häckar och staket mellan husen ersattes av mjuka kullar och placeringen av byggnaderna bidrar till vind och insynsskydd för uteplatserna. Både det genomtänka landskapet villorna är placerade i samt det arkitektoniska uttrycket med detaljerade synliga träkonstruktioner är något vi inspireras av och vill omvandla till en ny årsring i det nya området.

Grannlaget

1. Kvartersstruktur

Kvartersstrukturen knyter an till Kneippens villabebyggelse med enskilda hus i park som ett sätt att efterlikna trädgårdsstaden. Gatan och kvarteret hålls tydligt definierat mellan offentligt och privat. Komplementbyggnader på gården hjälper till att definiera kvarteret.

2. Gården

Grannelaget har ett större sammanhängande och grönskande gårdsrum i skyddat läge. Gården är projektets samlande yta – en gemensam plats för odling, lek och avkoppling. Fruktträd mellan husen fungerar som avskiljande element samtidigt som de ger möjlighet till en god skörd för de boende. Lägenheterna i entréplan ges en större markyta med terrass och insynsskyddande häckar ända ut i tomtgräns vid vissa lägen.

3. Gemensamhetsfunktioner

Kvarterets hjärta, centrumhuset, är en samlande byggnad med samtliga delade funktioner – en plats att mötas och umgås på. Här finns en gemensamhetslokal, verkstad, hobbyrum och ett cykelrum där de boende har möjlighet att låna lådcykel samt reparera och tvätta sin egen cykel. I ett återbruksrum kan man låna ut verktyg, redskap och lastcyklar samt schemalägga och lämna in exempelvis böcker, möbler och växter. Det finns också möjlighet att byta saker och anordna klädbytardagar. Utrymmena kan sedan tömmas av en välgörenhetsorganisation på bestämda tider så att det inte samlas massa saker över tid. I entréhallen finns ett kylt utrymme för hemleverans av mat.

4. Dagvatten

Dagvatten ska tas om hand lokalt, både som fördröjning och för att kunna nyttjas för bevattning av den grönskande gården. Dagsvattenuppsamlingarna blir ett trevligt inslag i gårdsmiljön och ger möjlighet till lek för barn.

5. Parkering

En effektiv och nytänkande våningslösning där ytan för 10 st markparkeringar genererar 28 st bilplatser inomhus. Angöring sker vid gatan samt i slutet av respektive parkeringszon. Detta ger en helt bilfri gård som möjliggör maximerad grönska och gemensam samvaro. Cykelparkering finns vid varje entré samt 2 st externa cykelhus – ett större cykelrum i centrumhuset med cykeltvätt, verkstad och lånecyklar.

6. Buller

Ett skyddande pärlband av byggnader mot Hjalmar Brantings gata och spårvägen i söder minskar buller in mot gården. Samtliga lägenheter vänder sig delvis mot tyst gårdssida. Lägenhetsdisposition, burspråk och gårdens komplementbyggnader har också en bullerskyddande funktion.

Bostaden

Entréplan
Normalplan

Flexibel planlösning

Lägenheterna får en rationell enkel plan med ett halvt extra rum för flexibilitet. Kanske behöver man ett extra rum för det lilla barnet, hemmaarbetsplatsen eller en walk in closet. Genom att addera burspråk skapas utblickar och nischer för möblering samtidigt som de utstickande delarna hjälper till att skapa tyst sida vid buller.

Trä

Bostäderna får generösa fönsteröppningar som ger rikligt med ljus och utblickar och fasadens träpanel och balkongens konstruktion skapar en ombonad känsla även inne i lägenheten. Genom att accentuera träet även interiört så som i fönster, på golv, lister och snickerier återfinns den hemtrevliga träkänslan även inne i bostaden. Trä som material är inte bara en tidlös kanvas för de boendes egna stil och smak utan är också lätt att underhålla, reparera och återbruka. En extra bonus är den taktila känslan och doften av skog.

De olika volymerna får sin egen kulörskiftning genom att fasaderna behandlas med lasyrolja.

Bostäder & blandning

Målsättningen för utvecklingen av Sandtorp är att skapa en hållbar stadsdel som skaparen länk mellan de socialt och bebyggelsemässigt vitt skilda stadsdelarna Klockaretorpet och Knipen. Detaljplanen medger olika typer av bebyggelse inom fastigheten och vår tydliga uppfattning är att ett antal flerbostadshus med blandade upplåtelseformer och en tydlig variation i lägenhetsstorlekar är den bästa lösningen för att tillgodose uppställda behov och önskemål om så väl varierad gestaltning i mänsklig skala som ”social blandning”.

Träbyggnad & innovation

Träbyggande är ett tydligt krav i tävlingsunderlaget. En lösning med stomme, fasad, tak och interiörer helt i trä har vi betraktat som en ren hygienfaktor. I syfte att nå ännu längre ur klimathänseende har vi inriktat oss på att skapa gestaltnings- och konstruktionsmässiga lösningar som ger större energieffektivitet och möjliggör ett större mått av återbruk och ytterligare materialbesparingar när det gäller betong och stål i exempelvis grundläggning och balkonger.

Gestaltning & områdets karaktärsdrag

De prioriterade kvaliteterna som efterfrågas i riktlinjerna för Sandtorps framtida karaktärsdrag är i starkt fokus i vårt förslag. En tydlig kvartersstruktur åstadkommer vi genom byggnadernas placering och riktning i förhållande till omgivande gator. Detta resulterar också i de gröna gaturum och förgårdar längs med gatan som är så typiska för Kneippen. Sex mindre byggnader snarare än ett fåtal större ger en tydlig mänsklig skala och den inbördes variationen i placering, riktning och färgställning ger en harmonisk variation utan skrikig brokighet.

Nytänkande parkeringslösning

Ett nedgrävt garage i betong är en av de konventionella lösningar vi ser som en omöjlighet utifrån projektets ambitiösa målsättningar när det gäller minskad klimatpåverkan. Vi föreslår en sk kombilift som huserar bilar på höjden och på så sätt minimerar parkeringsytan. Kombiliften placeras i anslutning till gatan och skapar på så sätt en bilfri gård. Kombiliften medför inte lika stora ingrepp som ett vanligt förekommande garage i källare och framtidssäkrar på så sätt projektet.

Sektion A-A

Olika former av aktivitet och umgänge

En väl fungerande social blandning ställer krav på möjlighet till umgänge och aktivitet även utanför hemmets väggar. Grannelaget får en generös och bilfri gård som är väl skyddad från så väl buller som insyn, utformad just för det.

Gården blir lättillgänglig för de boende både visuellt genom generösa fönster och balkonger och fysiskt genom att passagen till och från bostäderna i huvudsak sker den vägen.

Gården rymmer det väl tilltagna trädäcket i direkt anslutning till centrumhusets gemensamhetslokal och den storleksmässigt likvärdiga lekplatsen i öster. Här finns växthuset, ängsmarken och odlingslådorna. Tillsammans ger de möjlighet till olika former av aktivitet och umgänge för
varierande åldrar och intresse. Mellan husen finns också fruktträd som både vid blomning och skördetid blir naturliga mötesplatser för de boende. Tillsammans med bevarade träd och annan grönska gör de varje promenad till och från bostaden till en liten naturupplevelse.

Lägenheterna i entréplan får generösa uteplatser som ramas in av häckar som på tydligt men mjukt sätt markerar gränsen för det privata mot den gemensamma gården. Uteplatserna blir delvis väderskyddade av husens generösa balkonger och självskrivna platser för umgänge under stora delar av året.

Balkong med flera funktioner

Trädgården och grönska är central i Grannelaget. Här vill vi skapa samma möjlighet och känsla för varje enskilt boende. Balkonger löper runt volymerna och skapar ett extra rum för växtlighet, förvaring och möten. Den utanpåliggande detaljerade pelarkonstruktionen i trä är ett starkt estetiskt grepp för hela kvarteret samtidigt som konstruktionen minimerar andelen köldbryggor och skapar sol och väderskydd för både fasad och bostad.