Med avstamp i det förflutna men med blicken mot framtiden

Genom att skapa ett sammanhängande kvarter som förenar Stentadens krans bildas ett modernt bostadstillägg med tydligt släktskap till sin omgivning och som åskådliggör Försvarsmakten som en viktig samhällsbyggande aktör med medvetenhet kring framtida utmaningar.

Kommun Stockholms Stad
Plats Ladugårdsgärdet
Kund Stiftelsen MHS Bostäder
Typ Tävlingsbidrag
År 2021
Vy från Valhallavägen

MHS Bostäders befintliga bostadsbestånd ska utökas med 150 nya lägenheter. Bostäderna ska vara effektivt planerade smålägenheter i storlekar om 1–2 rok och fungera som temporära bostäder för Försvarsmaktens personal. Trots de relativt små ytorna, mellan 35–45 kvm, är det viktigt att det känns som ett riktigt hem med uppdelade funktioner. Detta blir också en kvalitet som den boendes anhöriga kan använda vid besök.

Bostadsmiljö i samklang med varumärket

Försvarsmakten har under årens lopp medvetet arbetat med att förändra bilden av sitt varumärke. Bland annat genom att synliggöra mångfalden inom Försvarsmakten och dess generella insats i samhället som sträcker sig långt mycket längre än enbart till krig eller kris. 2020 rankades Försvarsmakten på plats 24 bland landets mest hållbara varumärken i skarp konkurrens med myndigheter, organisationer och företag som bedömts utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. Denna medvetenhet kring det egna varumärket och dess betydelse som samhällsaktör bör avteckna sig även i de bostäder som etableras som ett led i att nå långsiktiga och ambitiösa miljömål.

Hållbar energiförsörjning
Bostäderna som ska husera anställda inom Försvarsmakten bör bygga på en hållbar energiförsörjning där bostäderna i sig bidrar till att producera el och underlätta försörjningen. Detta kan bland annat göras genom att vinkla taken så att så stor del av takytorna som möjligt får maximal effekt av solceller som vänds mot sydost till sydväst med en lutning på 15 till 60 grader. Solpanelerna får gärna göras synliga och bidra till att åskådliggöra produktionen. Genom att tänka till från början kan också värdefulla poäng plockas hem vid eventuell certifiering.

Minimera CO2
Idag står bygg- och anläggningssektorn för 40% av världens koldioxidutsläpp. Alla nybyggda stadsdelar, hus eller stadsrum kräver en viss mängd av vår planets resurser och vi har ett djupt ansvar att byta ut dessa i motståndskraftiga, långsiktiga lösningar. Det vill säga städer, byggnader och landskap som är gjorda för att överleva vår generation. Vi tror därför att trä är framtidens byggmaterial. Att designa samtida byggnader i trä har potential att minska koldioxidavtrycket med 70–80% under byggfasen och har dokumenterat positiva effekter på inomhusklimatet.

Markutnyttjande & biodiversitet
Stadsrummen ska bidra till att stärka de naturligt ekologiska spridningszonerna och på ett naturligt sätt hantera dagvatten och nederbörd. När många olika växter samlas på ett ställe säkerställs ett föränderligt uttryck med många händelser och upplevelser som stimulerar sinnena. Samtidigt ger den varierade floran också en större fauna med fler livsmiljöer och näring. Ett uttryck för en driftsmedveten tillgång där vilda plantor med hög artsdiversitet och låg vårdnivå ger en robust natur med stora upplevelsevärden för hela staden.

Gemenskap och inkludering
För ett boende där många bor kortare stunder är det extra viktigt att skapa en stark identitet kring bostaden och möjliggöra för sociala möten samt att skapa ägarskap över platsen runt om den egna lägenheten. Detta kan göras genom att skapa gemensamma och sociala ytor som aktiverar bottenvåningen samtidigt som dessa ytor kan fungera som ett skyltfönster för Försvarsmakten gentemot resten av staden samt stärka boende- och livskvaliteten även för bostäderna inom befintligt bestånd.

Förhållande till staden

Placerad i skärningspunkten
Valhallavägens södra sida är kantad av hyrespalats, i huvudsak uppförda i slutet av 1800-talet och kring sekelskiftet 1900. Denna sida utgör en tydlig front och gräns för Stenstaden. Även Valhallavägens norra sida kantas i öster och väster av bostadsfastigheter främst uppförda under 1930- och 40-talen.

Gärdet är idag en grön stadsdel med uppenbara urbana kvaliteter. Klassicism och funktionalism har här många beröringspunkter. Kvarteren är öppna och bebyggelsen frilagd enligt det funktionalistiska stadsplaneidealet. Trots detta har stadsdelen en urban prägel, med monumentala platsbildningar och sammanhängande gaturum som utgör en direkt fortsättning på stenstadens gatunät.

Institutionsbältet
Utmed Valhallavägens norra sida växte under 1800-talets slut och 1900-talets början ett pärlband av institutioner fram mot väst. Svea Artilleri var den första i raden och följdes av Sophiahemmet, Stockholms stadion och Tekniska högskolan. Längre öster ut – i slutet av Valhallavägen finns Gärdesskolan, Stockholms konstnärliga högskola och före detta Konstfack.

Institutionerna ligger fritt i grönska och deras gemensamma och grundläggande gestaltningsprincip är symmetri och balans med ett klassiskt fasadschema. Anläggningarna är sammansatta av olika byggnadskroppar, ofta i huvudbyggnad och flyglar, som likformigt grupperar sig kring ett betonat mittparti och en symmetriaxel mot Valhallavägen.

Färgskala
Den yttre färgsättningen i området är viktig för att skapa harmoni och kontinuitet inom kvarteret men också i förhållande till omgivande historisk bebyggelse. Starrbäcksängens område karaktäriseras av putsade fasader i varma mättade gula och gulröda kulörer som på vissa ställen går mot varmt vitt och ljust gult.

Inom nybyggda Svea Fanfar är fasaderna i samma färgskala som återfinns hos de gamla regementsbyggnaderna och hos bostadsbebyggelsen i Starrbäcksängen men även hos bostadsbebyggelsen från slutet av 1800-talet på andra sidan Valhallavägen.

Entré och läsbarhet
Det som statuerar stadsmiljön i kvartersstaden Gärdet är framför allt de offentliga rummen, vilka fungerar som viktiga kommunikationsstråk i stadsdelen och kännetecknas av luftighet och överblickbarhet med en medveten gestaltning.

Ambitionen med entrén till Starrbäcksängen var tydlig – Jungfrugatans entréplats skulle få bottenvåningar med offentlig karaktär. Just vid områdets entré, liksom mot Lidingövägen, höjdes marken för att understryka tröskeln från vilken dammen skulle bli synlig och locka till en promenad mot mitten. Platsen flankeras också av två torn på var sin sida om gatan för att ytterligare accentuera entrén.

Hur?

Siktlinjer och platsbildning
Genom att hålla ett respektavstånd från omgivande fasader skapas en hypotetisk byggbar yta i mötet med Valhallavägen. Ytan skärs diagonalt från korsningen Valhallavägen / Jungfrugatan och skapar en tydlig siktlinje mot Kasernbyggnadens karaktäristiska gavelmotiv. Samtidig skapas en tydlig platsbildning som följer solens rytm. Rummet stadgar både upp mötet med Jungfrugatan och relaterar till institutionsbältets indrag.

Volymen delas i två och skapar en passage och siktlinje mot kvarterets befintliga släpp. Vinklarna öppnar upp mot platsen i söder och ger goda dagsljusförhållanden samtidigt som områdets befintliga grammatik med fasade gavlar förs vidare och knyter ihop gammalt med nytt. Den mindre volymen sänks till fem våningar för att relatera till Kasernbyggnadens höjd och takfot, samtidigt som längan mot Jungfrugatan höjs till åtta våningar för att relatera till Gärdets skala och typologi. Taken utformas för att kunna nyttja vindsvåningen till bostäder och riktas för att skapa förutsättningar för att integrera solpaneler.

Grön torgbildning
Mot Valhallavägen skapas ett grönt torg och förplats som tar upp platsens omgivningar. Torget blir något nedsänkt från Valhallavägen och knyts ihop med sittrappor och ramp som gör platsen tillgänglig. Torget blir en skyddad oas i bästa söderläge med möjlighet för publika funktioner som t.ex. café samt gemensamma ytor för boende.

Högpresterande utbyggnad
Den befintliga förskolegården höjs upp i två nivåer och kopplas ihop med befintlig volym. Förskolegården bevarar sin nuvarande storlek och vilar på en högpresterande utbyggnad som möjliggör en expansion för Hemköp på 400 m2. Mörka överytor nyttjas till garageplatser och bostadskomplement vilket gör att torgytan kan bli bilfri. Ovanpå förskolegården skjuter Förskolehuset upp i tio våningar. Genom att placera en högre volym i bakkant kan många nya bostäder såväl som förskola i de två nedersta planen inrymmas. Den högre volymen vinklas så att goda dagsljusförhållanden bevaras och lägenheter över hörn gör att insynsproblematiken minimeras.

Klimatsmart och hänsynstagande
Byggnaderna föreslås uppföras i trä som ett tydligt klimatsmart ställningstagande. Taken vinklade mot sydost och sydväst nyttjas för solpaneler. Spanska balkonger dämpar buller vid fasad och bidrar till liv och boendekvalitet. Genom sin utformning minimeras ingrepp i befintlig struktur då 150 bostäder inryms utan påbyggnad.

Situationsplan

Förslaget rymmer maximalt 175 lägenheter och kan delas in i fyra etapper som skapar flexibilitet och skalbarhet i utförandefasen.

Landskapet och platsbildningarna kan delas in i tre zoner. Mot Valhallavägen och Kasernbyggnaden finns det mest publika rummet med Kaserntorget som hänger samman med Jungfrutorg. Kvarterets inre värld består av bostadsstråket som lever vidare mot förskolegården. Jungfrugatan föreslås även den att rustas upp med tydligare kantstensparkering och en grön kantzon som minskar det överstora gaturummet och skapar såväl angöringsplatser. Gaturummet knyter samman de publika platsbildningarna med gröna sittplatser och vilda växter som höjer upplevelsevärdet och gemytligheten i området som helhet.

Trafiken följer nuvarande utsträckning och tillgänglig angöring sker från Jungfrugatan samt det Inre Kasernstråket. Vid behov (drop-off, flytt, etc.) kan även angöringsgatan som löper parallellt med Kasernbyggnaden användas för att skapa cirkulation. Jungfrugatans idag stora gaturum med sin överdimensionerade körbana föreslås att göras smalare genom att anlägga en tydlig kantzon där det redan idag är parkering. Inlasten till Hemköp sker i norr mot Carl Akrells gata och gestaltas som en integrerad del av den nya byggnaden.

Sektioner

Sektion A-A

Grönskande rum
Valhallavägens gröna rum förlängs in i området. På torget föreslås planteringar som fungerar som dagvattenbäddar med högt gräs och vild växtlighet som är enkla att sköta. Runt dagvattenbäddarna anordnas sittkanter där du alltid kan finna en solig plats under dagen.

Sektion B-B

Nivåskillnader
Genom att nyttja platsens naturliga höjdskillnader kan bostäder placeras i ett halvplan mot torget och öka värdet på markutnyttjandet.

Boende-och livskvalitet

Typplan Längan

Goda dagsljusförhållanden
Genom att skapa relativt grunda lägenheter med mycket fasadyta får varje lägenhet rikligt med dagsljus och dagsljuskraven blir enklare att uppnå. Små bostäder upplevs också som större om lägenheten får flera fönster. Genom att jobba med fönsterband nyttjas den glasade ytan som bäst. Bröstningen medför fördelar för klimatberäkningar och placering av radiatorer samtidigt som fönsterbandet ger obrutna utblickar och känslan av rymd.

Separat sovplats
Lägenheterna är små och välplanerade och trots få kvadratmeter känns det viktigt att bostaden är möjlig att dela in i olika funktioner. Alla lägenheter ges en separat sovplats som möjliggör skillnad mellan vila och aktivitet. Detta frigör också yta om någon anhörig hälsar på och sover över. Sovplatserna i de minsta lägenheterna kan enkelt delas av t.ex med textiler som blir en del av interiörkonceptet.

Typplan Torghuset

Spansk balkong
Balkonger är ett tydligt gestaltningselement på Gärdet och ger stora kvaliteter till boendet. En liten lägenhet upplevs som rymligare om det finns möjlighet att öppna upp. Balkongvistelsen ger också liv åt gator och torg. Med hänsyn till befintlig bebyggelse i mötet med det utformas balkongen som en grund så kallad spansk balkong. Dess utstickande del gör det också möjligt att placera fönsterdörrarna i samma rad vertikalt med hänsyn till brandspridning. Lugna, harmoniska fasader är ett kännetecken för Gärdets arkitektur där hoppande fönster kan kännas avvikande.

Gemensamma ytor
Trots att eller på grund av att boendet är temporärt finns det stora kvaliteter i att hitta en gemensamhet i kombination med sitt boende. MHS bostäders bestånd är stort i området och ger bra underlag för gemensamma aktiviteter. Ytor i entréplanen som inte är lämpade för kommersiell uthyrning kan fungera som komplement till den egna bostaden och som samlande funktioner för huset eller hela kvarteret. Exempelvis kan ett gemensamt kök för matlagning i grupp finnas eller en plats att sitta ner och arbeta eller studera med tillgång till skrivare m.m. Detta är också något distansarbetande anhöriga på besök kan använda.

Typplan Förskolehuset

Materialitet och gestaltning

Trä är inte bara ett material som är vackert, ett trähus kan också lagra koldioxid i flera hundra år och är ett förnyelsebart byggmaterial som inte tar slut om vi tar hand om våra skogar. Trä ger ett behagligt inomhusklimat med hälsofördelar, såväl på byggarbetsplatsen med säkrare arbetsmoment och tystare miljö, som i själva husen. Med rätt detaljering kan byggnaden även åldras vackert.

Fasad och balkonger
För att synliggöra att byggnaderna är uppförda i massivträ får volymerna fasader klädda med träpanel. Panelen brandimpregneras och infärgas på fabrik och får kulörer i olika gula nyanser.

Sockel och sockelvåning
Mot Jungfrugatans högre nivå avslutas träfasaden med en funktionssockel i metall i varm kulör. Detta material följer med ner till den lägre nivån mot nya torget och bildar en sockelvåning. Motsvarande återfinns på Mathems nya fasad mot det inre stråket.

Tak och fönsteromfattningar
Taken är lutade för att få maximal effekt av solpaneler och resterande ytor är täckta i bandplåt i en varm kulör. Samma kulör återfinns runt fönsterpartier och glasöppningar

Mot Valhallavägen framträder en sammanhållen trio som bäddas in i den nya grönskan och tar upp områdets många nivåer.
Fasad mot det Inre stråket
Torgbildningen med dagvattenbädd och sittrappor som möter kvällssolen skapar en grön oas lämplig för t.ex. uteservering.