Trasmattan

Utopia Arkitekter tagit fram ett bostadsförslag inom fastigheten Herbariet i Midsommarkransen. Projektet med en färgsprakande 270 meter lång fasad som slingrar sig längs med Essingeleden omfattar 375 bostäder (225 hyresrätter och 150 bostadsrätter), förskolor och en ny stadspark. Den oregelbundna formen och en fastighetsindelning med färgvariation ger en arkitektonisk karaktär i samklang med Midsommarkransens äldre bebyggelse. Samtidigt blir skärmbyggnaden ett modernt tillskott och den tydliga entrébyggnad till området som kommunen efterfrågat. Den 20 augusti 2015 markanvisades förslaget till Järntorget, Åke Sundvalls Bygg och Stockholms kooperativa bostadsförening (SKB).

Kommun Stockholm
Plats Brännkyrka gymnasium
Kund SKB
Typ Stadsbyggnad, stadsutveckling, visionsarbete
År 2013

Platsens idag

Tomten ligger i anslutning till Brännkyrka gymnasium och består idag av bland annat en grusad bollplan och parkeringsytor. Platsen omringas av trafikbuller från både Essingeleden och Södertäljevägen.

Hur löser vi bullerfrågan?

Platsens stora utmaning handlar primärt om de höga bullernivåerna. Med buller från i stort sett samtliga väderstreck, behöver vi skapa en boendemiljö som lever upp till godkända riktvärden med bostäder som klarar minst 50% av boningsrummen mot tyst sida. Med tyst sida räknas under 55 dB, markerat grönt på kartan. För att jämföra och utreda bullersituationen konsulterades Henrik Arneus på Acad. Vi började med att titta på olika lösningar på platsen för att studera hur det påverkade bullersituationen. Redovisade bullerberäkningar visar på de mest bullerutsatta lägena i fasad.

Midsommarkransens entrébyggnad

Situationsplan

Antal enheter

Antal enheter inom området är avhängigt lägenheternas storlekar. Skärmbyggnaden innehåller ca 180 lägenheter och inom området ryms ytterligare ca 135 lägenheter. Lägenhetsstorlekarna varieras från 1 rok till 5 rok. Förskolorna placeras i bottenplan i bostadskvarteren i anslutning till gårdsytorna. Sju avdelningar à ca 200 m2. Förslaget rymmer totalt ca 290- 320 enheter.

Parkering

Med gatuparkering tillskapas ca 80 p-platser. Övrig parkering förläggs i garage under skärmbyggnaden, vilket möjliggör gröna gårdar i anslutning till övriga bostadshus .

Gestaltning

Arkitektonisk kvalité

Vi har tagit fasta på kommunens önskemål om att den nya bebyggelsen skall lägga stor vikt på den arkitektoniska gestaltningen och utformas med omsorg. Det gäller inte minst kvalité och uttryck när det kommer till fasadernas utformning.

270 meter

Skärmbyggnaden är 270 meter lång vilket givetvis är en arkitektonisk utmaning. Bullret kräver dessutom en sammanhållen volym utan stora variationer i höjdled. Vår målsättning är att den slutna skärmbyggnaden skall bilda ett vackert blickfång mot de kringliggande gatorna, samtidigt som den skapar en bullerfri inre miljö. Anpassning till omgivningen Större byggnader upplevs ofta som kolossartade och ogästvänliga då de ställs mot en omgivning med mer småskalig bebyggelse. Vi hanterar detta genom att dela in skärmbyggnaden i färgfält som bryter upp skalan och visar på ett fastighetsindelat kvarter.

Material

För att förstärka effekten av fastighetsindelade kvarter föreslår vi att skärmbyggnaden kläs med tegel i olika kulörer. Fasadtegel och tegelpannor får samma färg.

En signaturbyggnad - eller något helt annat?

Skärmbyggnaden blir trots sin längd, men tack vare sin tydliga fastighetsuppdelning, en tydlig representant för Midsommarkransens befintliga bebyggelsemässiga skala och bildar samtidigt en tydlig entré till stadsdelen. Resultaten är inte en drastiskt avvikande signaturbyggnad, snarare en tydlig representant för hela områdets arkitektoniska karaktär.

Midsommarkransens entrébyggnad.