Bostäder och fantasifull förskola helt i trä

Wättingebacken är resultatet av en unik process där Tyresö kommun 2018 valde att direktmarkanvisa en tomt till Utopia Arkitekter. Tillsammans med oss valde kommunens sedan ut en lämplig byggaktör för projektets genomförande. Valet föll på Bergsundet och i ett nära samarbete har hela gruppen sedan utvecklat ett fint förslag för två nya bostadshus och en cirkelrund förskola med ett fågelbo som förebild.

Kommun Tyresö Kommun
Plats Farmarstigen
Kund Bergsundet
Typ Stadsplanevision
År 2020

Bakgrund och avgränsning

Planområdet för kvarter 2 är en del av den större utvecklingen
av Wättinge som påbörjades med ett av kommunstyrelsen
godkänt planprogram för Wättingebacken 2016.
Planområdet ligger alldeles norr om Tyresö gymnasium och
är en del av nuvarande skolfastigheten.
Utopia Arkitekter, Bergsundet och Tyresö kommun har
gemensamt tagit fram ett förslag till två nya bostadskvarter
samt en förskola med sex avdelningar. Planen omfattar
även en del av Farmarstigens förlängning (i detta dokument
fortsättningsvis benämnt bara som Farmarstigen) och två
tvärgående gång- och cykelstråk med syfte att öka möjligheten
att röra sig mellan Wättingestråket och området vid Granängsringen.

Planområde, Projekt Wättingebacken

Granängsringen.

Projektmål för Wättingebacken
I det övergripande kvalitetsprogrammet för Wättingebacken
formulerades en vision för området i sin helhet som
ska genomsyra kommande utbyggnadsetapper – ”Området
mellan Tyresö gymnasium och Granängsringen utvecklas
till en öppen och dynamisk stadsdel, med en variation av
bostäder, tydligare gaturum och bättre utnyttjade naturrum.
Wättingebacken länkar samman de kringliggande bostadsområdena
och ger möjligheter till nya förbindelser mellan
Tyresö centrum, Granängstorget och Wättingestråket.
Utvecklingen av stadsdelen ska ge många olika och höga
boendekvaliteter – samtidigt som förtätningen bidrar till inkluderande
närmiljöer som lever över dygnet och över året.”
Detta kvalitetsprogram är en vidareutveckling och en mer
detaljerad redogörelse för hur bebyggelsen ska utformas i
denna utbyggnadsetapp. Alla byggnaderna ska hålla en hög
arkitektonisk kvalitet med förskolan som etappens pärla.
Området ska byggas i en skala som ger trivsamma miljöer
och inbjuder till liv och rörelse på gator, torgytor och
gårdar. Trappgränder och passager ska utformas så att de
upplevs trygga och inbjuder till vistelse och grönstrukturen
ska bevaras mellan husen.

Etappens förutsättningar

Höjder
Planområdet befinner sig i starkt lutande topografi .
Kvartersmark utgörs till stor del av en kuperad terräng med
mycket berg i dagen. Bostadshusens volymer förhåller sig
till den varierade topografi n och är placerade så att gård
och utemiljö knyts samman med de naturliga höjderna.

Parkering och teknik
Teknisk försörjning sker från Farmarstigen. De två
bostadshusen har separata anslutningar då de är åtskilda av
allmän plats (trappgränden). Förskolan är delvis försörjd
via Farmarstigen och delvis via gång- och cykelbanan söder
om byggnaden. Besöksparkering samt angöring för taxi/
färdtjänst sker på gata. Övrig parkering på fastighet.

Solförhållanden
Kvarteret har potential att skapa soliga uteplatser med både
morgon-, mitt på dagen- och kvällssol. Det tacksamma
solläget gör att inga bostäder placeras i enbart norrläge samt
att förskolegården får zoner med både sol- och skuggläge.

Buller
Förlängningen av Farmarstigen leder in till det nya området
Wättingebacken och avslutas med en vändplats. Ingen
genomfartstrafi k passerar området. Bullernivåerna är därför
så pass låga att bostäder oavsett storlek kan placeras mot
både gata och gård utan att påverkas av trafi kbuller.

Koppling grönt aktivitetstråk
I direkt anslutning till det nya området fi nns Wättingestråket.
Detta är en stor kvalitet både för de boende och för
förskolan. Koppling till både natur och utelek fi nns i nära
anslutning via Wättingestråket.

Natur på kvartersmark
I kvarteret återfi nns vackra bergsknallar och en nära koppling
till naturen. I kvarteret fi nns en ambition att bevara och
nyttja den naturliga naturen så långt det är möjligt.

Identitet och funktion

“Stig och Sten”

Volymerna har getts namnen Stig och Sten för att hitta deras
egna identiteter i koppling till platsen. Intill “Sten” sparas en
stor befintlig sten som ger en stark identitet både till huset
men även hela området. Runt stenen anläggs plantering av
träd och växter. I Sten finns bostäder, cykel förråd och ett
garage i entréplan. “Stig” har en direkt koppling till skogen
och den kuperade topografi n med befintliga stigar. Stig
innehåller bostäder, cykel förråd och miljörum.

Livet vänds mot gränden

Volymernas placering ger maximalt ljusinsläpp på gårdar
och till bostäderna. De flesta uteplatser och balkonger
vetter åt söder eller väster. De vänder sig mot ljuset men
det är också här den rogivande naturen finns. Balkonger
och uteplatser bidrar också till att öka upplevelsen av
trygghet när man rör sig längs trappgränden då de kan
fungera som “ögon” riktade dit.

Offentligt och privat

Kvarteret har potential att skapa soliga privata uteplatser i
markplan med både morgon-, mitt på dagen- och kvällssol.
Gården mellan “Stig” och “Sten” placeras i söderläge och
blir till en livfull semi-privat zon med sittplatser, stigar och
den offentliga Trappgränden som kopplar besökare mellan
de nya kvarteren åt både väster och öster. Delar i den semiprivata
zonen innehåller funktioner som växthus, cykelrum
och entré.

Fokus på att bevara så mycket naturmark som möjligt.
Situationsplan

Kv Stig och Sten

Vi ser framför oss att kv Stig och Sten är två grannvolymer
som samarbetar för att skapa trivsamma miljöer att mötas
på, leka vid, röra sig längs och leva i. Uttrycket med den
svartbruna träfasaden samspelar med de vackra tallarna
och naturen runtomkring. Husen har många likheter med
varandra men ändå sin egen karaktär utifrån hur de är
placerade intill vägar, stråk och befintlig natur.

Vy från trappgränden mot den gemensamma gården, växthuset och den bevarade stenen
Materialpalett, Bostäder

STEN

Typplan
”Sten” består av 8 lägenheter per plan fördelat på 1:or, 2:or
och 3:or. Alla lägenheter har generösa balkonger och den
enkelsidiga lägenheten mot nordväst förses med ett burspråk
för extra ljusinsläpp samt en balkong med utsikt över
Wättingestråket i öster. Det ljusa trapphuset vänds mot
gården och trappgränden för att skapa ljus och liv mot den
gemensamma platsen mellan huskropparna.

Fasader, Sten Vä | Sö | Ös | No
Vy från berget bakom "Stig" mot huset “Sten”

STIG

Typplan
”Stig” består på motsvarande sätt av 9 lägenheter per plan
fördelat mellan 1:or, 2:or och 3:or. De större lägenheterna
går över hörn och framförallt 2:or och 3:or vänder sig mot
den gemensamma gården.

Fasader, Stig Vä | Sö | Ös | No
Vy från öster och förskolan mot hus "Stig".

Förskolan Nido

I Astrid Lindgrens berättelse om Bullerbyn finns historien
om Uggleträdet. Där lägger Bosse en gång ett hönsägg
och låter ugglorna kläcka en kyckling. Detta gör ugglorna
med bravur och när kycklingen kläcks ges den namnet
Albertina.

Fågelboets trygga famn och fågelmamman som tar hand
om sina ägg och ungar är en referens till förskolan Nido.
Nido betyder fågelbo på italienska och det inre trygga
rummet i förskolans centrum fungerar ungefär som en
italiensk piazza.

Gården är förskolans centrum och naturliga mötesplats.
Det är ett tryggt inre uterum anpassat till barnets skala.
Detta uterum kan även användas som utomhuscentrum
för pedagogisk verksamhet över avdelningsgränser,
storsångsamling och luciatåg. Platsen erbjuder även en
utezon under tak för vila, lek och en plats för föräldern att
hinna samtala med pedagogerna eller andra föräldrar utan
att behöva ta av sig vinterjackan.

Mötesplatsen – En trygg inre kärna
Förskola, Planer

Plan mot gatan
Våningsplanet som ligger i nivå med Farmarstigen planeras
för två avdelningar samt med ytor för admin, personal,
inlast och matsal.

Plan mot stråk
På våningen i nivå med Wättingestråket fi nns fyra avdelningar
med entréer som vänder sig både ut mot den stora
gården samt in mot den gemensamma innergården. Här
placeras även teknikrum och plats för barnvagnsförvaring
under tak.

Förskolan möter Wättingestråket

Material

Trä är ett lätt men hållfast material. Det är lätt att bearbeta och
öppnar upp för möjligheten att bygga en rund förskola med
lekfulla detaljer.

Utsidan av fasaden målas med röd slamfärg och taket med
sedum är både en hantering av dagvatten och också ett
sätt att skapa en vacker och grön utsikt för bostäderna på
Farmarstigen.

Materialpalett, Förskola
Förskolans externa trappor till plan 2, Översiktvy från sydöst