Academica

Stockholmsbyggmästarna har av exploateringsnämnden tilldelats en tidig markreservation för cirka 300 bostäder i området öster om Valhallavägen mellan Roslagstull och KTH. Beslutet som fattades 120524 innebär att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att starta upp ett programarbete med målsättningen att markanvisa under hösten 2012. Under programskedet kommer möjligheten till annan bebyggelse och övrig utveckling av området att studeras. Ett 20-tal byggherrar har inkommit med ansökningar om markanvisning inom området. En av dem är Stockholmbyggmästarna som i samarbete med Utopia Arkitekter har tagit fram ett förslag kallat Academica. Här presenterar vi Stockholmsbyggmästarnas och Utopias förslag i sin helhet. Observera att Exploateringsnämndens beslut 120524 inte gäller detta förslag, vare sig i delar eller som helhet.

Kommun Stockholm
Plats
Kund Stockholmsbyggmästarna
Typ Stadsplanevision
År 2011
1-2388x1688
Vy över Academica, från Roslagstull mot Valhallavägens östra sida.

Bakgrund Academica är ett stadsbyggnadsförslag för området längs Valhallavägens östra del mellan Roslagstull och KTH. Grundtanken med Academica är att skapa en nyckelkomponent i arbetet att förverkliga visionen om Stockholm som en ledande kunskapsregion. Förslaget ger svar på frågor om vad området bör innehålla och varför och ger också en bild av hur vi tänker oss att området kan utformas med hänseende på så väl stadsbyggnad som på arkitektur.

Våra utgångspunkter Utgångspunkten för arbetet har varit att i så hög utsträckning som möjligt svara upp mot de önskemål och behov som finns, inte bara för platsen, utan för Stockholm som stad i Sverige och världen. Vi har under arbetets gång också kunna konstatera att det finns ett stort antal uttalade och outtalade behov, önskemål, idéer och visioner från politiker, tjänstemän som invånare. Dessa har vi tagit del av genom stadens olika visionsdokument och rapporter men också genom medias rapportering.

Platsen

2-2388x1592
”Mark med sådant attraktivt läge bör nyttjas på ett bättre sätt än till markparkering.” – Stockholms stads exploateringskontor.

Platsen har identifierats av Stockholms stad som ställer sig positiva till att utveckla området. Området utgörs idag till stor del av markparkering samt parkmark. Parkmarken är dock mycket bullerutsatt och kontoret gör bedömningen att projektet kommer att bidra till möjligheter att skapa en tystare och mer kvalitativ parkmiljö. Området gränsar i norr till Vetenskapsstaden med Albanova universitescentrum och Ruddammens blandade bebyggelse med främst bostäder. En anledning till att området inte har prövats för exploatering tidigare, trots det stora intresset, är att det på Valhallavägen i dag transporteras stora mängder farligt gods. I samband med att Norra länken öppnar 2015 förväntas trafiken minska kraftigt och farligt gods kommer inte längre att få transporteras på Valhallavägen. Detta öppnar för möjligheter att utveckla området och bebygga det med företrädesvis bostäder. Exploateringskontoret har tillsammans med stadsbyggnadskontoret tagit fram en stadsbyggnadsanalys för området som beskriver områdets utvecklingsmöjligheter. Med stadsbyggnadsanalysen som grund tillsammans med en utvärdering av alla de idéer och förslag på utveckling av området som inkommit kommer stadsbyggnadskontoret under våren 2012 att starta upp ett programarbete för området. Exploateringskontoret gör bedömningen att 500–800 bostadslägenheter och en fullstor idrottshall kan byggas inom området. Under programskedet kommer även möjligheten till annan bebyggelse och övrig utveckling av området att studeras

Stockholm: En attraktiv kunskapsregion?

3-2388x1688
Stockholm ska vara en kunskaps- och vetenskapsregion i världsklass, men bostadsbristen utgör ett allt större hot mot den visionen.

Tittar man bortom platsen så finns det också ett antal tydliga idéer och behov när det gäller utvecklingen av Stockholm i stort. Baserat på de dokument som vi tagit del av så framträder en ganska tydlig bild. Från en rad olika håll talar man om att Stockholm ska vara en av Europas mest attraktiva storstadsregioner. Ofta är ett bärande inslag i den visionen bilden av Stockholm som en ledande kunskapsregion. Ett tungt vägande hinder i arbetet att förverkliga denna vision är enligt ett flertal olika parter bostadsbristen generellt och mer specifikt bristen på studentboende och tillfälliga forskarbostäder.

Vi har tagit fasta på visionen om ett framtida Stockholm som en ledande kunskapsregion, både på grund av att det är en lovvärd idé som är väl förankrad och angelägen att uppfylla, men också för att det aktuella området är en mycket väl lämpad plats för att kunna tillgodose flera av de centrala behoven för att visionen ska kunna förverkligas.

Vi vill att Stockholm ska vara den självklara lokaliseringen för verksamheter som behöver finnas nära den senaste forskningen och den mest kompetenta arbetskraften.
— Sten Nordin, Stockholms finansborgarråd

Stockholm skall vara en kunskapsregion. I den regionala utvecklingsplanen förutspår man en brist på upp till 73 000 högutbildade inom de närmaste två decennierna. Detta skulle medföra stora problem för såväl näringsliv som offentliga verksamheter.
— Utdrag ur Regionalkontoret Rapport 9:2009 Stockholmsregionen som kunskapsregion

Bristen på ett stort och varierat bostadsutbud gör det svårt för företag att locka till sig kvalificerad arbetskraft. Svårigheterna att finna temporärt boende i centrala Stockholm är ett betydande problem för internationella experter som vill etablera sig i Stockholm.
— Utdrag ur Regionalkontorets Rapport 5:2009 Stockholm – en attraktiv region för internationella experter

För att möta behoven av högre utbildning och forskning bör staden intensifiera planeringen för att skapa en modern vetenskapsstad som tillgodoser utvecklingsbehoven inom högre utbildning och forskning.
— Utdrag ur Stockholms Översiktsplan 2010

Visionen är tydlig. Problemen, behoven och möjligheterna likaså. Några av de viktigaste slutsatserna som legat till grund för förslaget Academica är följande: Stockholm skall vara en kunskaps- och vetenskapsregion i världsklass, men bostadsbristen utgör ett allt större hot mot den utvecklingen. Stockholm ska ha en mångfald av attraktiva stadsmiljöer i en sammanhållen stad. Stockholm ska ha ett stort utbud av bostäder. Vetenskapsstaden behöver kompletteras med bostäder, kulturella verksamheter, lokaler för nyföretagande och kommersiell service samt rekreationsfunktioner i anslutning till omgivande landskap. Nationalstadsparkens tillgänglighet och koppling till övriga staden behöver förstärkas.

Före

4-2388x1399
Området ligger mellan stenstaden, Nationalstadsparken och Vetenskapsstaden. Nationalstadsparkens lagskydd begränsar i dag möjligheterna till utbyggnad inom Vetenskapsstaden.

Nationalstadsparken Nationalstadsparken är ett av Stockholms unika besöksmål. Med sitt läge direkt inpå stenstaden och sitt innehåll av naturmark, kulturvärden och historia är parken ensam i sitt slag i världen. I översiktsplanen för Nationalstadsparken berörs ett antal olika problemområden, behov och önskemål. Bland annat: Tillgängligheten till Nationalstadsparken begränsas i dag starkt från övriga staden av topografi, men framför allt av trafikbarriärer i form av Sveavägen-Cederdalsgatan, Valhallavägen och Roslagsvägen. Enligt Nationalstadsparkens vision skall parklandskap och naturmiljöer i området vara lättillgängliga och man anser att parkens entréer behöver förtydligas och stärkas. Tillgängligheten till omgivande friområden bör förbättras genom tydliga entréer, skyltar och bättre passager mellan områdena. Nationalstadsparkens lagskydd begränsar möjligheterna till nybyggnation inom Vetenskapsstaden.

Vetenskapsstaden Vetenskapsstaden är en del av Nationalstadsparken och utgörs av Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Idag finns cirka 50 000 studenter inom det större området som benämns som Vetenskapsstaden. Tillsammans med cirka 6 000 forskare och övriga anställda verkar sammanlagt över 80 000 personer inom området. För att bidra till en mer allsidig miljö anger man i översiktsplanen en allmän målsättning att försöka integrera flera slags verksamheter inom eller i anslutning till Vetenskapsstaden. Inom Vetenskapsstaden skulle ett ökat inslag av kompletterande verksamhet bidra till att området bibehåller sin attraktivitet, samt blir en tryggare och mer mångsidig miljö. Det gäller främst större inslag av bostäder för studenter och gästforskare, kulturella verksamheter, lokaler för nyföretagande och kommersiell service samt rekreationsfunktioner i anslutning till omgivande landskap.

Efter

5-2388x1688
Academica bildar en del av Vetenskapsstaden och blir ett välbehövt bostads- och servicekomplement till området.

Grundtanken med Academica är att skapa en nyckelkomponent i arbetet att förverkliga visionen om Stockholm som en ledande kunskapsregion. Området längs Valhallavägens östra del mellan Roslagstull och korsningen Valhallavägen/Odengatan har ett unikt läge med sin placering mellan landets tyngsta utbildnings- och forskningsinstitutioner. Läget gör det möjligt att skapa det naturliga nav som fortfarande saknas mellan institutionerna. I vårt förslag utökas Vetenskapsstaden och Academica blir en del av Vetenskapsstaden.

Namnet Academica anspelar på områdets fokus på kunskap och närheten till Universitetet, KTH och Karolinska. Här finns förutsättningar att skapa en naturlig miljö för ett nationellt centrumför allt som har med studier, forskning och kunskapssamhälle att göra. Att låta området ingå i Vetenskapsstaden innebär att de identifierade behov som idag saknas inom Vetenskapsstaden kan komma att ingå i Academica. En lösning som underlättar för Stockholms stad då stora delar av Vetenskaspsstaden idag är problematiska att förtäta och bebygga med tanke på lagstiftning och naturvärden rörande Nationalstadsparken. Academica blir sålunda ett välbehövt bostads- och servicekomplement till Vetenskapsstaden. Vi ser även att Academica kommer innehålla lokaler för kommersiell verksamhet, kultur samt grönytor. Genom att ta området i anspråk kan vi också via Academica förstärka kopplingen från stenstaden till Nationalstadsparken.

8-2388x1688
Academica bildar en länk mellan områdena på båda sidor om Valhallavägen samtidigt som området får en egen och unik karaktär.
  1. Det befintliga vägnätet och korsningarna i stenstaden och Rudammen ansluts till ett nytt vägnät som löper genom området. Lösningen länkar på ett naturligt sätt Valhallavägen med Ruddammen. Det nya vägnätet delar upp området i kvarter som storleksmässigt ligger mitt emellan stenstaden och Rudammens och på så sätt skapas en naturlig övergång i skala.

  2. Kvarteren delas i sin tur upp i mindre enheter (fastigheter) av ett större antal fem meter breda passager (gränder). Dessa möjliggör rörelser genom området, skapar en traditionell fastighetsindelad kvartersstruktur med varierad bebyggelse och tillgodoser samtidigt kraven på brandsäkerhet. Samtidigt tillfös en ny spännande stadsstruktur av internationellt snitt.

  3. Varje fastighet förses med byggnader av varierande höjd och utrymme för öppna platser och grönytor. Variationen ger området en lättare struktur trots den täta exploateringsgraden. De många gränderna ger flertalet byggnader i området angöring från flera håll.

  4. Hela området får en stor mängd grönyta och park vilket gör området mer luftigt och understryker närheten till Nationalstadsparken. I princip alla byggnader i Academica har en direkt fysisk eller visuell koppling till någon form av park eller annan grönyta. Academica länkas även till Nationalstadsparken via en tillgänglig gång- och cykelbro över Roslagstull. I förslaget planteras även en ny allé längs Valhallavägen. Se gärna vår film som visar hur områdets struktur och volymer växer fram.

Academica från ovan

Variation, dynamik, mångfald

9-2388x1534
Academica möjliggör en dynamisk och varierad stadsbyggnadsstruktur i linje med stadens önskemål om mångfald.

Academica blir med sitt unika innehåll, stadsbyggnad och arkitektur ett profilområde med en tydlig och särpräglad identitet. Området har tveklöst potential att bli en av de viktigaste byggstenarna i arbetet att bygga och förstärka Stockholms identitet som en kunskapsregion i världsklass. Området bebyggs i varierade stilar där den kuperade terrängen skapar en naturlig variation i höjd mellan de olika kvarteren. Blandade höjder på byggnader inom kvarteren skapar även en dynamisk, spännande och för Stockholm unik stadsbild. Högre hus placeras genomgående i anslutning till öppna platser och solstudier säkerställer att även lägre byggnader får bra ljusförhållanden.

Stadsbyggnadsstrukturen bygger vidare på och ansluter till befintliga gatunät och siktlinjer, överbryggar befintliga fysiska barriärer och ökar tillgängligheten inom området i stort. Strukturen förstärker på ett direkt sätt även kopplingen mellan stenstaden och Nationalstadsparken. Academicas fastighetsindelade kvarter gör också att staden enkelt kan markanvisa utvalda delar till olika byggherrar vilket ger förutsättningar att skapa en dynamisk och varierad stadsbyggnadsstruktur i linje med stadens önskemål om mångfald. Genom ett generöst inslag av grönytor inom Academica länkas även stenstaden på ett naturligt sätt med nationalstadsparken. En koppling som saknas idag.

Valhallavägen

13-2388x1688
Skalan och strukturen med gatubyggnader i mindre kvarter med passager mellan liknar klassiska stockholmsmotiv som Skeppsbron i Gamla Stan.

Områdets struktur med mindre kvarter och ett stort antal passager ger en varierad gatumiljö mot Valhallavägen vilket hjälper till att lätta upp den monotona och slutna fasaden på andra sidan gatan. Variationen i storlek och stil ökar ytterligare och uppstår naturligt då området markanvisas till ett större antal aktörer. En mångfald skänker mer liv åt gatan. Skalan och strukturen med gatubyggnader i mindre kvarter med passager däremellan liknar klassiska stockholmsmotiv som Norr Mälarstrand eller Skeppsbron i Gamla Stan. Vår ambition med Academica är även att denna del av Valhallavägen skall återfå sin forna karaktär som en av Stockholmsparadgator. Den föreslagna stadsbyggnadsstrukturen gör i sig Valhallavägen till ett trevligt promenadstråk. Tanken är att förstärka trivsel och tillgänglighet för fotgängare ytterligare genom att bredda trottoarer, plantera träd och varför inte förse gatan med markbeläggning som förmedlar att biltrafik sker på de gåendes villkor. I ett forsatt arbete finns det all anledning att även studera trafikflöden längs Valhallavägen och området i stort. Det kanske finns möjlighet att sprida trafiken och leda om delar av genomfartstrafiken för att förbättra miljön för boende, verksamma och besökare.

Gränder och gårdshus

14-2388x1688
De inre gårdshusen och gränderna ger goda möjligheter att etablera caféer, restauranger, affärer och andra verksamheter i tystare lägen en bit ifrån trafiken på Valhallavägen.

Vår struktur med fastighetsindelade kvarter ger ett antal passager dem emellan. Vi har valt all kalla dessa passage för gränder, trots att de är fem meter breda. Passagerna binder ihop Valhallavägen med Roslagsbacken, Körsbärsvägen och bostadsområdet på höjden. De flesta gränderna är branta och består av trappor för att hantera höjdskillnaderna. Gränderna ger kvaliteter i form av flera smitvägar och möjliga rörelsemönster genom området. De inre gårdshusen och gränderna ger goda möjligheter att etablera caféer, restauranger, affärer och andra typer av verksamheter i tystare lägen en bit ifrån trafiken på Valhallavägen. Den här typen av tillgängliga gårdsmiljöer var förr vanliga på många olika håll i Stockholm och är än i dag populära miljöer för caféer och restauranger i städer som Köpenhamn.

15-6-2388x1688
Parkstråket bildar ett grönt och lättillgängligt gång- och cykelstråk från staden till Nationalstadsparken.
16-2388x1688
En ekodukt över Roslagstull ökar tillgängligheten till Nationalstadsparken och skapar en tydlig entré för parken.

Utöver gång- och cykelbron till Hagaparken bör även kopplingen till Nationalstadsparken, Universitet och KTH förstärkas och utvecklas i områdets nordöstra delar. Förslagsvis byggs den befintliga bron över Roslagsbanan om för att även ta bil- och busstrafik. Fler broar över spåret vore också önskvärt.

Ytterligare en grön koppling till Nationalstadsparken över Roslagstull föreslår vi i form av en ekodukt. Ekodukten gör det möjligt för såväl människor som djur att ta sig över den mycket trafikbelastade Roslagsvägen. En ekodukt över Roslagstull ökar inte bara tillgängligheten till Nationalstadsparken, den skapar också en tydlig entré för parken.

Innehåll

17-2388x1688
Engelska skolan som i förslaget rivs ersätts med nya lokaler och en ny skolgård.

Innehåll Academica som område kommer rymma både bostäder, kommersiella lokaler, service, kultur, grönytor och rekreation. Tanken är att sprida ut de olika typerna av verksamheter genom området för att minska känslan av nyanlagt område. Allt för att skapa en trivsam och levande miljö för så väl boende som de som verkar i området.

Bostäder Academica är tänkt att innehålla ett antal olika typer av bostäder med varierad standard och upplåtelseform. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla intressanta för området. Academica bör även inrymma följande kategoriboenden: Studentbostäder, Ungdomsbostäder, Seniorbostäder, Gruppbostäder, Forskarbostäder. Specifikt för Academica tänker vi oss även ett antal mer nischade typer av bostäder för att tillgodose områdets studenters och forskares speciella behov.

Kommersiella lokaler / verksamheter Academica inrymmer även lokaler för olika typer av kommersiella verksamheter, bland annat: Kontor, Lokaler för småföretagare, Restauranger och caféer. Byggnader i extra bullerutsatta områden kan med fördel innehålla verksamheter.

Service Området förses med viss kommunal och kommersiell service, till exempel; Affärer, Förskola, skola, Engelska skolan. Engelska skolan som i förslaget rivs ersätts med nya lokaler. Att Academica innehåller Engelska skolan är helt rätt med tanke på områdets inriktning och att man förser platsen med forskarbostäder. Kanske ska Engelska skolan byggas ut till att bli en internationell skola.

Kultur Academica bör även förses med inslag av kulturverksamheter. Här finns alla möjligheter att förse området med kulturfunktioner som idag saknas och behövs i Stockholm.

Forum Academica

18-1800x2545
Forum Academica är ett nationellt centrum för allt som har med studier, forskning och kunskapssamhälle att göra. Vy från Roslagstull. (Volymskiss: Utopia / 3D-House)

Inom området föreslår vi att man skapar ett nationellt centrum för allt som har med studier, forskning och kunskapssamhälle att göra. Ett Forum Academica. Forum Academica är en mötesplats för studenter, forskare och näringsliv. Tanken är att i Forum Academica skapa den knytpunkt mellan den akademiska världen och näringslivet som idag saknas i Stockholm och Sverige. En sådan mötesplats är i dag efterfrågad från båda håll vilket indikerar ett uppdämt behov. Vi ser många typer av verksamheter som med självklarhet kan inrymmas i Forum Academica. Några exempel är: Nationell mötesplats för forskning och näringsliv, Rekryteringsväg förstudenter och näringsliv, Finansiering av forskning och innovationsverksamhet inom forskningsvärlden, Inkubatorsverksamhet, Kvalificerad vidareutbildning för näringslivet. Inom Forum Academica skall det även finnas temporära forskar- och studentbostäder. Arkitektoniskt är Forum Academica tänkt som områdets mest iögonfallande profilprojekt och byggnaden bildar en entré till området från Roslagstull. Forum Academica blir på så sätt en stark symbol och en viktig tillgång i arbetet med att bygga bilden av Stockholm som en ledande kunskapsregion både nationellt och internationellt.

Kulturbyggnad och nytt torg

19-2388x1688
Nobelplatsen ger Valhallavägen ett välbehövligt torgutrymme. Idag finns inget väl fungerade torg eller plats inom området. Byggnaden i fonden föreslås inrymma kulturfunktioner.

Den södra delen av området består idag av ett relativt rörigt trafikrum. Vårt förslag innebär att vi i denna del av Valhallavägen iordningställer ett torg. I dagsläget saknas det bra och fungerande torg och platser längs Valhallavägen. Platsen får även en tunnelbaneuppgång. I anslutning till vårt nya torg tänker vi oss att man placerar områdets kulturbyggnad. Förslagsvis ett museum eller varför inte ett innovationscenter som visar tekniska och vetenskapliga framsteg, med koppling till pågående forskning på KTH och Karolinska. Museet och platsen markerar även en början på Academica och blir även dessa symbolbyggnader för Academica och Stockholm.

Academica

20-2388x1688
Academica fungerar som ett nav i vetenskapsstaden omgivet av Universitetet, KTH och Karolinska med inriktning på student- och forskarbostäder, forskning, utbildning och företagande.

Academica är utformat som ett nav i vetenskapsstaden omgivet av Universitetet, KTH och Karolinska med inriktning på student- och forskarbostäder, forskning, utbildning och företagande. Förslaget innehåller cirka 1 000–1 200 bostäder, kulturella verksamheter, lokaler för nyföretagande och kommersiell service och rekreationsfunktioner som stärker Nationalstadsparkens tillgänglighet och koppling till övriga staden. Vi har gjort en grov uppskattning av förslagets ytor. Total ljus BTA uppgår till ca 120 000 m2. Borträknat ytor för verksamheter, service, Forum Academica och kultur kan ca 90 000 m2 bostadsyta skapas. Beroende på lägenhetstorlekar kan Academica inrymma ca 1000–1200 lägenheter. Det går givetvis att utöka och höja eller sänka och minska exploateringsgraden inom Academica om det är önskvärt från stadens sida.