Gröndalsvägen

Utopia Arkitekter har på uppdrag av Rydbergs Bygg AB och Glommen Lindberg utvecklat en idé för ett bostadshus på Gröndal. Den föreslagna platsen är en tomt mellan Gröndalsvägen och Fregattvägen. Projektet presenterades för Stockholms Stad för första gången 2010. Förslaget har sedan dess bearbetats utifrån Exploaterings- och Stadsbyggnadskontorets önskemål med avseende på geoteknik, trädinventering, utbredning och exploateringsgrad.

Kommun Stockholm
Plats Gröndalsvägen
Kund Glommen Lindberg
Typ Bostäder
År 2015
Terrasshuset tillför en ny variant av de klassiska stjärn- och terrasshusen i stadsdelen

Gröndal en unik stadsdel Gröndal är en mycket grön stadsdel med många ädellövträd och ansluter till de större grönområdena Mörtviksparken, Rävudden och Vinterviken, där också Skulpturens Hus finns i Nobels gamla svavelsyrafabrik. Vinterviken ingår i ett övergripande grönstråk från Sätraskogen till Nacka friluftsområde via Årstaskogen och Hammarbyskogen.

Sjön Trekanten med sitt parkområde är ett populärt promenad- och rekreationsstråk. Industriområdet vid Lövholmen står inför en förvandling de kommande åren och kommer delvis ersättas av bostadsbebyggelse i någon form. Gröndal kommer att förbindas på annat sätt till Liljeholmen än idag.

En mycket brokig bebyggelse från olika epoker och närheten till mälarens vatten skapar en stadsdel med stora kvaliteter. Brokigheten är också det som är charmen i området där alla byggnadernas tidsåldrar återspeglas.

Förutsättningar

Föreslagen plats för markanvisning.

Platsen för den föreslagna byggnaden är idag en överbevuxen norrsluttning med tydliga bergsskärningar. Terrängen är svårforcerad och lite använd. Endast de övre planare delarna mot Fregattvägen går att nyttja som rekreationsområde. Genom området passerar en gångväg som med hjälp av trappor överbryggar nivåskillnaden. För att ta sig med cykel, bil eller andra sätt, än till fots via trapporna, är man hänvisad till Fregattvägens koppling österut ner mot centrala Gröndal.

Syfte

Baserat på Stockholms stads önskemål och platsens förutsättningar har vi formulerat en målbild för projektet.

Vårt förslag syftar till att:

  • Enligt stadens uttalade ambition förtäta de centrala delarna av staden och på så sätt utöka bostadsbeståndet i kollektivtrafiknära områden.

  • Skapa ett arkitektoniskt intressant samtida projekt som bygger vidare på byggtraditionen i Gröndal.

  • Skapa bostäder med en tidsenlig och intressant profil som skänker såväl Gröndal som det enskilda objektet en attraktionskraft.

  • Hitta en utformning på byggnaden som motiverar byggnation i en känslig ek bevuxen sluttning och i en känslig kulturhistorisk miljö.

  • Överbrygga den stora nivåskillnaden på platsen.

  • Lösa parkeringsfrågan inom fastigheten med parkeringsgarage för att undvika markparkering.

Analys

Höjdskillnaden mellan Fregattvägen och Gröndalsvägen.

Den identifierade platsen ligger mellan Gröndalsvägen och Fregattvägen och utmaningen ligger i att hitta en form som hanterar den stora nivåskillnaden.

Inom området finns ett antal ekar som är viktiga att hänsyn till. Förslaget ambition är att bevara ekarna i så stor utsträkning som möjligt, vilket utvecklas ytterligare nedan under rubriken Trädinventering.

Ytterligare en utmaning med tomten är att sluttningen är norrvänd. Målet är att skapa en byggnad som tillgodoser en hög boendekvalitet med ljusa lägenheter och balkonger i bästa väderstreck.

Vi vill med huset bygga vidare på byggnadstradtionen i Gröndal, där många byggnader präglas av den kuperade terrängen. Närområdet innehåller en blandning av olika epokers bebyggelse.

Den nya byggnaden skymmer ej utsikten för bostäderna på Fregattvägen.

Situationsplan

Bearbetat förslag i enlighet med stadens synpunkter, skala 1:1000

Tanken bakom husets form är att använda den branta norrsluttningen till att bygga ett bostadskomplex som tar upp och anspelar på en Gröndals mest kända byggnadstyper, stjärnhusen och terrasshusen men som samtidigt bildar en ny typologi.

Stjärnformationen med sina terrasser, mot framförallt söder och väster, skapar stora grytor mot det anslutande berget och fångar in solen. Byggnaden klättrar upp i terrängen men håller en enhetlig horisontell taklinje.

Träden bevaras i så stor omfattning det går, även nära huskroppen. Taklandskapet blir en förlängning av naturen och parkrummet. Taklandskapet kan kompletteras med växthus, trädgårdar, soldäck och promenadstråk.

Hissar förbinder nivåerna med varandra och kommer möjliggöra nya rörelsemönster och användning av ytorna.

Trädinventering

Skala 1:1000

Målsättningen med den planerade byggnationen är att den ska kunna uppföras med utgångspunkt att ge en så liten förändring som möjligt av den befintliga naturmiljön.

För att uppnå det målet har Örjan Stål på VIÖS AB tagit fram en trädinventering som sedan har legat till grund för projektets form och utbredning.

Tomten innehåller ett stort antal ekar i varierande kondition. Målet har varit att spara så många som möjligt av de friska ekarna. Tomten innehåller även ett större antal lövträd i de nedre delarna och ett flertal tallar i de högre delarna uppemot Fregattvägen.

Projektet har formgivits med målet att så många som möjligt av de friska träden ska sparas och att de ska vara fortsatt friska även efter det att byggnaden står på plats.

Grundläggning

Skala 1:1000

Idag finns ett relativt stort vattenflöde från tomtens södra delar till dess norra delar. Det flödet förser ekarna i tomtens nedre del med en stor del av deras vatten.

För att inte strypa trädens vattentillförsel föreslås de mittersta delarna ställas på pålar och dagvattnet ledas under huset.

Bilgarage föreslås förläggas till projektets nordvästra hörn.

Sektioner

Sektion A-A, skala 1:250
Sektion B-B, skala 1:250