Facetten

Projektet Facetten består av två Svanenmärkta sjuvåningshus i slutet av Fleminggatan där stadsdelen Kungsholmen övergår i Stadshagen. De två femkantiga huskropparna står längs med Igeldammsgatan med öppna och inbjudande bottenvåningar och en restauranglokal i direkt anslutning till den publika platsen ut mot Fleminggatan. Gestaltningen präglas av volymernas säregna former och fasader i champagnefärgad plåt med ett stramt sammanhållet formspråk i takvinklar och balkonger.

Kommun Stockholms Stad
Plats Kungsholmen
Kund JM
Typ Bostäder
År 2022
Samtliga bilder: Gustav Kaiser.

Facetten skapar ett naturligt blickfång och en tydlig bebyggelsemässig övergång mellan Kungsholmens stenstad med sina täta stadskvarter och lamellhusområdet uppe i Stadshagen. I mötet mellan de två stadsdelarna ger projektet med sin skala och karaktär i form och material en tydlig ny årsring.

Situationsplan

De två bostadshusen ges en skulptural form vilket skapar byggnader med bara framsidor. Byggnadernas höjd anpassas till kringliggande byggnader. Mellan bostadshusen anläggs en upphöjd och terrasserad gård. Balkonger och uteplatser vetter ut mot denna sida. Från det lilla entrétorget som bildas mellan byggnaderna nås de båda bostadsentréerna. I Flemminggatans slut anläggs ett större torg och byggnadernas bottenvåningar förses med lokaler för att aktivera både torget samt Igeldammsgatan.

Placering och form

Projektets placering och form bibehåller kulturmiljövärden på platsen, som bland annat består av murar, nivåskillnader och växtlighet. Gårdens karaktär plockar upp de befintliga elementen så som murar och platåer. Torget kan delas in i mindre zoner genom att arbeta vidare med murarna. Kvinnohuset och parkens gröna fond mot Fleminggatan bevaras.

Lägenheterna

Typplan

Byggnaderna innehåller Kungsholmens första ägarlägenheter i blandade storlekar från 1 till 5 rum och kök. Alla välplanerade med egen balkong, de flesta mot den lummiga innegården med en större park i direkt anslutning. Facettens lägenhetsplanerna nyttjar husets oregelbundna vinklar för att skapa rum som öppnar upp sig mot grönskan. Den generösa balkongen blir ytterligare ett intressant rum mellan den privata lägenheten och staden.

Balkonger

Balkongernas utformning har varit en viktig del av Facettens gestaltning med ambitionen att skapa en sammanhållen form där balkong och fasad bildar en sömnlös helhet. Räcket, balkongskärmar och undersidan kläs i champagnefärgad plåt vars perforeringsgrad anpassas för att hitta rätt balans mellan utsikt och avskiljbarhet. Den karakteristiska dubbelskärmens utformning och placering bidra till ett dynamiskt fasaduttryck och ett intressant skuggspel.