Åkerholmen

Åkerholmen har fått sitt namn efter den typ av små öar av naturmark som syns på många ställen i Djurgårdens kulturlandskap. Förutom att erbjuda 63 hyresbostäder och vackra lokaler så fyller det här vinnande tävlingsbidraget med grönska på tak- och bakgård också rollen som spridningskorridor mellan Djurgårdens grönområden. Trästomme och medvetna materialval gör det dessutom till ett klimatsmart förslag med både pressade CO2-tal och god energiprestanda.

Kommun Linköping
Plats Djurgården
Kund Söderstaden
Typ Vinst markanvisningstävling, bostäder
År 2022
River_view_2

Så här skriver kommunen i sin motivering om Utopia Arkitekter och ED Byggs vinnande förslag:

"En gedigen och uppriktig analys av staden och platsen har mynnat ut i ett uttrycksfullt och identitetsstärkande projekt där inget lämnats åt slumpen. Byggnaden är  ansvarsfullt utformad på alla sina sidor och visar upp genomtänkta material och komponenter från sockel till nock. Arkitekturen visar upp en fingertoppskänsla för detaljer som hålls samman av ett tydligt formspråk med rötter i den klassiska staden. Byggnadens balkonger och skyltfönster ger en effekt likt en biholk vars gluggar kan fyllas med ett färgstarkt liv som stärker sin omgivning."

Övergripande koncept

Axonometry

Den gröna länken

Byggnaden utgör länken mellan den befintliga åkerholmen i nordöst och biotopskyddade Tinnerbäcksstråket som löper väster om byggnaden. Det lilla torget, med sin lummiga karaktär, där träd och växtlighet valts för att stärka den gröna kopplingen mellan åkerholmen och Tinnerbäcksstråket utgör ytterligare en del i det gröna länksambandet. Vår byggnad blir en central del i att stärka denna spridningskorridor för växt- och djurlivet samtidigt som nya bostäder och urbana kvaliteter tillskapas den nya stadsdelen.

Djurgårdens nya entré

Byggnaden utgör det nya torgets fond. Genom att docka i befintlig handelsbebyggelse skapas ett stadsmässigt möte med omkringliggande stadsrum. Med sitt gröna kakel som övergår i träfasad minner den om eklandskapet som tornar upp sig mot söder. Byggnadens detaljering ges olika uttryck som hämtat sin inspiration från de gamla ekarnas lövverk samt de växter och djur som finns i det omgivande landskapet.

Tillgängligt för alla

Lokaler är placerade i bottenvåningen och vänder sig mot torget för att aktivera platsen. I norr nås byggnaden för angöring och tillgänglighetsparkering samt inlast och sophämtning. Cykelplatser finns inomhus samt i norr ut mot Tinnerbäcken.

%c3%96versikt_axo

Vårt förslag skapar ett nära och naturligt samspel mellan det urbana och den omgivande naturen.

Situationsplan

Sitplan_1_400-01

Utgångspunkter och förutsättningar

För vårt projekt har vi tagit tydligt avstamp i kommunens Övergripande målbild för Djurgården. Dokumentet är inspirerande och tydligt i sina ambitioner och vi har särskilt tagit fasta på hur vi med vårt förslag kan skapa ett nära och naturligt samspel mellan det urbana och den omgivande naturen.

Det förhållningssättet har vi anammat i byggteknik och materialval men inte minst när det gäller gestaltning och funktion. Resultatet är ett förslag som bidrar med de kvaliteter som kommunen efterfrågar i arkitekturprogram, måldokument och tävlingsunderlag.

Åkerholmen

Vi har kallat vårt förslag för Åkerholmen. En åkerholme är ”en holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark.” Dessa holmar är i dag viktiga livsmiljöer för många av jordbrukslandskapets växt- och djurarter och dessutom tydliga inslag historiskt i Djurgårdens kulturlandskap. Vårt förslag är från grunden utformat för att kunna axla den rollen i den framväxande stadsväven med ambitionen att skapa ett stärkt spridningssamband samtidigt som vi adderar välbehövliga hyresbostäder och tydliga urbana stadskvaliteter.

Plaza_2

Arkitektonisk idé

Med Åkerholmen har vi skapat ett vackert och tydligt platsanpassat projekt med ett lustfyllt och lekfullt uttryck. Vårt kvarter ska stimulera sinnena hos boende i och kring huset och både vara och upplevas som klimatsmart i form, material och funktion. Huset ska möta dagens och morgondagens krav på funktion och boendekvaliteter och inte minst tåla tidens tand. Samtidigt ska byggnaden samspela med och stärka torgets kvaliteter och funktion som social plats, både från insidan och utsidan. Grunden för det är ett förslag med ett tydligt egen identitet som gör platsen rättvisa med sitt avstånd till omkringliggande kvartersbebyggelse och stråk.

Åkerholmen får därför ett tydligt samtida uttryck med en stark koppling till arkitekturprogrammets idéer om färgskala, takformer och historisk koppling. Vår gröna färg i sockel och fasad harmonierar med innerstadens rosa, beigea och gula toner. Våra resliga tak bygger vidare på en stark tradition och bidrar med distinkta gavlar och ett levande taklandskap. Namnet Åkerholmen, biotoptaket, träfasader och synlig dagvattenhantering skapar en tydlig historisk och fysisk koppling till det omgivande landskapet.

Volym

Volymhantering

Genom att bryta ner skalan och variera materialval både vertikalt och horisontellt i vårt kvarter skapar vi en tydlig överväxling mellan handelsbyggnadernas kolosskala i norr och torgets urbana men ombonade karaktär i söder. Plåt, trä och klinker är alla material som har berörande och robusta kvaliteter, för sinnena men också när det gäller beständighet och underhåll.

Huset får en reslig bottenvåning och en stadig klinkerklädd sockel. Klinkern i sockelvåningen övergår gradvis till en ren träfasad i de övre våningarna. Lokalerna får genomgående ett öppet uttryck mot torget som förstärks genom vinklade glaspartier som skapar nischer som kan användas för exempelvis sittplatser, växtlighet eller uppställning av varor. Detta bidrar starkt till att skapa en mjuk övergång mellan torgets publika yta och husets privata sfär, vilket kompenserar för frånvaron av egen förgårdsmark på sydsidan. Bostadsentréer som accentueras av tydliga siffermarkeringar och skärmtak placeras i de två vita volymerna. På husets norrsida placeras en privat bostadsgård med plats för umgänge, lek, odling och grönska på ett upphöjt bjälklag. Platsen blir precis det gemensamma sociala vardagsrummet som efterfrågas i tävlingsunderlaget. En vacker, funktionell och väderskyddad vinterträdgård förlänger dessutom användbarheten till en betydligt längre tid på året. På gården bidrar vår synliga och sinnrika dagvattenhantering med funktion både för bevattning, grönska och vattenlek. Gårdens grönska och dagvattenfunktion stärker kopplingen till kvarterets biotoptak och dess roll som spridningskorridor och livsmiljö för växter och djur.

Fasader
Fasader, söder och öster

Färgpalett
- Kontrastera och komplettera

Linköpings innerstad har en tydlig palett som går från ljust beige till orange med inslag av rött. Det finns en önskan om att kvarteren runt vår byggnad ska förhålla sig till denna palett. Vår byggnad förhåller sig också till omgivande bebyggelse men genom en grön nyans som skapar kontrast och bidrar till att förstärka Linköpings färgskala och dessutom blir en fin komplementfärg som lyfter platsen framför torget.

Takform
- Tydlig form

Linköping beskrivs som en stad med tak. Det är en av byggstenarna i vår byggnad. Vi har jobbat med den 45 gradiga vinkeln och skapat terrasser i söder samt låtit taket råda i norr. I och med att vår våning börjar mindre än 700 mm nedanför taknocken räknas det som tak och inte en ytterligare våning. Med hjälp av taket möter vi den högre skalan i öster och går ner i väster mot bäcken. Taket bryter även upp volymen in i mindre delar och möter torget med större variation i fasaden.

Stomme
- Följa klassisk indelning

I Linköpings klimatmål finns en önskan om att fler byggnader ska uppföras med trästomme vilket vi har tagit fasta på i vårt förslag. Byggnaden är baserad på en trästomme med en bärande struktur som syns tydligt i byggnadens alla delar. Stommens rutmönster ger oss tydliga indelningar i plan och fasad och hjälper till att skapa en strukturerad helhet i byggnaden och en följsam rytm i fasaden. Det gör att huset möter torget med en mer stadsmässig karaktär och en variation i gestaltningen som genomsyrar byggnaden.

Furnished_plan
Typplan

Lägenheter

För att skapa förutsättningar för en blandning av boende i olika åldersgrupper och livssituationer har vi strävat efter en bredd i lägenhetsstorlekar. Vårt projekt innehåller sammanlagt 67 lägenheter i olika storlekar. Variationen i lägenhetsstorlekar gör vårt kvarter till ett socialt blandat boende och bidrar dessutom till att skapa ett Djurgården som ger människor med olika bakgrund och inkomstnivåer möjligheten att bo och leva med bra boendekvaliteter.

Våra planlösningar är genomtänkta och yteffektiva. Södersidans balkonger ger stora boendekvaliteter genom möjligheterna till odling, vistelse och umgänge. Även på norrsidan bidrar balkonger, burspråk och takkupor med högkvalitativa boytor.

Entr%c3%a9_2

På gården planteras växter som erbjuder mat till områdets olika pollinerare. Fjärilar och bin dras till färggranna växter doftar gott och är rika på nektar. Växtkompositionen baseras därför på deras favorit växter, så som buddleja, kaprifol och lavendel.

Fr%c3%a5n_%c3%85n_2