Åkerholmen

Åkerholmen har fått sitt namn efter den typ av små öar av naturmark som syns på många ställen i Djurgårdens kulturlandskap. Förutom att erbjuda 63 hyresbostäder och vackra lokaler så fyller det här vinnande tävlingsbidraget med grönska på tak- och bakgård också rollen som spridningskorridor mellan Djurgårdens grönområden. Trästomme och medvetna materialval gör det dessutom till ett klimatsmart förslag med både pressade CO2-tal och god energiprestanda.

Kommun Linköping
Plats Djurgården
Kund Söderstaden
Typ Vinst markanvisningstävling, bostäder
År 2022

Så här skriver kommunen i sin motivering om Utopia Arkitekter och ED Byggs vinnande förslag:

En gedigen och uppriktig analys av staden och platsen har mynnat ut i ett uttrycksfullt och identitetsstärkande projekt där inget lämnats åt slumpen. Byggnaden är  ansvarsfullt utformad på alla sina sidor och visar upp genomtänkta material och komponenter från sockel till nock. Arkitekturen visar upp en fingertoppskänsla för detaljer som hålls samman av ett tydligt formspråk med rötter i den klassiska staden. Byggnadens balkonger och skyltfönster ger en effekt likt en biholk vars gluggar kan fyllas med ett färgstarkt liv som stärker sin omgivning.

Övergripande koncept

Den gröna länken

Byggnaden utgör länken mellan den befintliga åkerholmen i nordöst och biotopskyddade Tinnerbäcksstråket som löper väster om byggnaden. Det lilla torget, med sin lummiga karaktär, där träd och växtlighet valts för att stärka den gröna kopplingen mellan åkerholmen och Tinnerbäcksstråket utgör ytterligare en del i det gröna länksambandet. Vår byggnad blir en central del i att stärka denna spridningskorridor för växt- och djurlivet samtidigt som nya bostäder och urbana kvaliteter tillskapas den nya stadsdelen.

Djurgårdens nya entré

Byggnaden utgör det nya torgets fond. Genom att docka i befintlig handelsbebyggelse skapas ett stadsmässigt möte med omkringliggande stadsrum. Med sitt gröna kakel som övergår i träfasad minner den om eklandskapet som tornar upp sig mot söder. Byggnadens detaljering ges olika uttryck som hämtat sin inspiration från de gamla ekarnas lövverk samt de växter och djur som finns i det omgivande landskapet.

Tillgängligt för alla

Lokaler är placerade i bottenvåningen och vänder sig mot torget för att aktivera platsen. I norr nås byggnaden för angöring och tillgänglighetsparkering samt inlast och sophämtning. Cykelplatser finns inomhus samt i norr ut mot Tinnerbäcken.

Situationsplan

Åkerholmen

Vi kallar vårt förslag för Åkerholmen. En åkerholme är ”en holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark.” Dessa holmar är i dag viktiga livsmiljöer för många av jordbrukslandskapets växt- och djurarter och dessutom tydliga inslag historiskt i Djurgårdens kulturlandskap. Vårt förslag är från grunden utformat för att kunna axla den rollen i den framväxande stadsväven med ambitionen att skapa ett stärkt spridningssamband samtidigt som vi adderar välbehövliga hyresbostäder och tydliga urbana stadskvaliteter.

Arkitektonisk idé

Med Åkerholmen har vi skapat ett vackert och tydligt platsanpassat projekt med ett lustfyllt och lekfullt uttryck. Vårt kvarter ska stimulera sinnena hos boende i och kring huset och både vara och upplevas som klimatsmart i form, material och funktion. Huset ska möta dagens och morgondagens krav på funktion och boendekvaliteter och inte minst tåla tidens tand. Samtidigt ska byggnaden samspela med och stärka torgets kvaliteter och funktion som social plats, både från insidan och utsidan. Grunden för det är ett förslag med ett tydligt egen identitet som gör platsen rättvisa med sitt avstånd till omkringliggande kvartersbebyggelse och stråk.

Åkerholmen får därför ett tydligt samtida uttryck med en stark koppling till arkitekturprogrammets idéer om färgskala, takformer och historisk koppling. Vår gröna färg i sockel och fasad harmonierar med innerstadens rosa, beigea och gula toner. Våra resliga tak bygger vidare på en stark tradition och bidrar med distinkta gavlar och ett levande taklandskap. Namnet Åkerholmen, biotoptaket, träfasader och synlig dagvattenhantering skapar en tydlig historisk och fysisk koppling till det omgivande landskapet.

Typplan

Lägenheter

För att skapa förutsättningar för en blandning av boende i olika åldersgrupper och livssituationer har vi strävat efter en bredd i lägenhetsstorlekar. Vårt projekt innehåller sammanlagt 63 lägenheter i olika storlekar. Variationen i lägenhetsstorlekar gör vårt kvarter till ett socialt blandat boende och bidrar dessutom till att skapa ett Djurgården som ger människor med olika bakgrund och inkomstnivåer möjligheten att bo och leva med bra boendekvaliteter.

Våra planlösningar är genomtänkta och yteffektiva. Södersidans balkonger ger stora boendekvaliteter genom möjligheterna till odling, vistelse och umgänge. Även på norrsidan bidrar balkonger, burspråk och takkupor med högkvalitativa boytor.