Årstafältet

I april 2012 vann Utopia Arkitekter ett parallellt uppdrag för Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB). Uppdraget gick ut på att utveckla ett bostadskvarter inom Valla 2 på Årstafältet. Utopia delar kvarter med Bergkrantz Arkitekter och Landskapslaget har ansvarat för gestaltningen av den yttre miljön. Planen är nu ute på samråd. Detaljplanen utgör den första bebyggelseetappen på Årstafältet och omfattar fältets norra delar mot Valla gärde och tvärbanan. Totalt innehåller planen ca 950 lägenheter samt lokaler för centrumändamål och förskolor.

Kommun Stockholm
Plats Årstafältet
Kund SKB
Typ Bostäder
År 2012
%c3%a5rstaf%c3%a4ltet4
Enligt stadens önskemål har vi arbetat med att skapa ett varierat kvarter med tydlig fastighetsindelning.

Med vårt förslag har vi strävat efter att genomgående hålla en hög arkitektonisk kvalitet. Vi har medvetet arbetat med att skapa ett varierat och brokigt kvarter samtidigt som det får en sammanhållande harmoni och en tilltalande gestaltning. Våra byggnader har en arkitektur som inte skriker och stjäl uppmärksamhet från varandra utan snarare höjer varandras uttryck. Vår del av kvarteret är indelat i fyra byggnadskroppar med tydliga skiftningar i placering, volym och höjd. Vi har genomgående arbetat med tegel som fasadmaterial. Fasaderna är sinsemellan olika och skiljs åt genom variationer i storlek, kulör och behandling. För att uppnå ett varierat taklandskap har vi jobbat med brutna pulpettak klädda med gräs.

Taken faller år olika håll för att ge variation och bästa solförhållandena på gården. Takens tydliga form och gestaltning förstärker känslan av ett fastighetsindelat och omsorgsfullt behandlat kvarter. De gröna taken är en del av områdets miljöprofil och används för att fördröja avrinningen av regnvatten. I vårt förslag finns även ett par gemensamma takterrasser som kompletterar kvarterets övriga uteplatser på gården, balkonger och förträdgårdar. I vårt förslag har vi placerat burspråk och balkonger i lägen där de även tillför fasader och gaturum ett mervärde i form av utsmyckning och uttryck. Balkongerna och burspråken blir givetvis också en stor tillgång för de boende. Bottenvåningarnas utformning och fasadernas variation bidrar till att skapa den levande gatumiljö staden efterfrågar.

Planområdet

%c3%a5rstaf%c3%a4ltet5
Bild: Stockholms Stad

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag Utdrag ur Stockholms Stads planbeskrivning: ”På Årstafältet planeras ca 4000 nya bostäder och en stadspark i ett centralt och attraktivt läge. Förslaget ligger helt i linje med Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm, där Årstafältet ingår i den centrala stadens utvidgning och är av stor betydelse för att koppla samman områdena intill. Årstafältet pekas ut som en nod i det växande Stockholm, med en hållbar stadsdel och en park i världsklass. Projektet överensstämmer med stadens övergripande mål för stadsplaneringen, Vision 2030 och Söderortsvisionen. Denna detaljplan utgör den första bebyggelseetappen på Årstafältet, och omfattar fältets norra delar mot Valla gärde och tvärbanan. Planområdet har ett centralt läge, och nya gator, stråk och byggnader väver samman Årstafältet med Valla gärde.

Förslaget har sin utgångspunkt i Årstafältet program för detaljplan och följer programmets intentioner. Den föreslagna bebyggelsen är tät och blandad och struktureras av vinklade gator som skapar oväntade utblickar och platsbildningar. Huvudgatan strukturerar området och bidrar till den övergripande tydligheten. De nordsydliga lokalgatorna kopplar samman området med parken och bidrar till områdets lokala prägel och identitet. Årstafältet vävs samman med Valla gärde – genom gator och stråk och genom den nya bebyggelsen som fått låna uttryck och struktur av den äldre. Bebyggelsen har en stor variation i typ, höjd, form och stil och utformas med inspiration från Årsta centrums material- och färgrikedom och Valla gärdes höjdskillnader. Tillsammans skapar den gamla och den nya bebyggelsen en vågad och varierad stadssiluett mot parken”.

Vårt kvarter

%c3%a5rstaf%c3%a4ltet6
Byggnaderna är mellan fyra till åtta våningar. De gröna taken är en del av områdets miljöprofil.

Kvarteret är indelat i sex byggnadskroppar med tydliga skiftningar i placering, volym och höjd för att skapa ett varierat och brokigt kvarter som ändå har en sammanhållen gestaltning. Kvarteret rymmer totalt 102 lägenheter en förskola om fyra avdelningar. Angöring till garage sker från den norra huvudgatan och inrymmer ca 50 platser. I kvarteret inryms även ca 350 cykelparkeringplatser. Kvarteret västra del är utformad av Utopia Arkitekter och består av fyra tegelbyggnader med brutna pulpettak klädda med gräs. De boendes och förskolans gemensamma innergård planteras med träd och möbleras för att kunna nyttjas som ett gemensamt utrymme av både förskolan och de boende. De boende har även tillgång till takterrasser med grönska och goda möjlighet till småskalig odling.

SKB bygger hyresrätter för egen förvaltning vilket gör att man prioriterar långsiktigt hållbara, högkvalitativa material. Tegel är ett hållbart material som även är estetiskt tilltalande. Därför har vi genomgående föreslagit tegelfasader. De olika byggnadsvolymerna får olika kulörer och olika sorters behandlingar.Staden önskar även gröna väggar inom området och då är tegel ett ypperligt val eftersom klängväxter kan klättra på väggarna och bidra till gröna miljöer. Taken beläggs med sedum eller gräs. De gröna taken är en del av områdets miljöprofil och används för att fördröja avrinningen av regnvatten. För de väggar som lämpar sig för växtlighet tänker vi oss att låta klängväxter klä fasaderna. Förslagsvis kan vildvin, humle, pipranka och murgröna planteras.

Fasad mot huvudgata

%c3%85rsta17
Fasad mot söder.

För att bidra till tydlighet och orienterbarhet inom området placeras högre byggnader längs med huvudgatan. Husen får också en offentlig karaktär men publika bottenvåningar med förhöjd takhöjd och omsorgsfullt bearbetade detaljer. I kvarterets sydvästra hörn placeras ett lokalt torg, en mötesplats för boende och besökare. Här kan man med fördel placera en restaurang/café med uteservering. I det sydöstra hörnet och längs den östra lokalgatan placeras en förskola på fyra avdelningar.

Fasad mot lokalgata

%c3%85rsta18
Fasad mot väst.

Bebyggelsen längs lokalgatorna är mer intim och personlig med trädplanteringar och förträdgårdar. Lägre byggnader placeras längs lokalgatorna för att få ljus på gårdar och för att skapa en mänsklig skala i bostadskvarteren. Men även här finns inslag av högre bebyggelse i gathörnen. Den upphöjda förgårdsmarken längs lokalgatorna bidrar till att skapa en intressant relation mellan lägenheter i bottenplan och det offentliga rummet. Privata entréer mot lokalgatan nås via smala trappor. Sittplatser och trädgårdar kopplade till entréerna ger liv åt gatumiljön. Häckar, fasadgrönska och gröna tak gör att lokalgatan ger ett grönt intryck.

Volymer

%c3%85rsta21
Vy från nordväst.
%c3%85rsta22
Gatuperspektiv från nordväst.
%c3%85rsta23
Vy från huvudgatan mot väster.
%c3%85rsta24
Vy från nordost.

Vårt förslag innehåller olika lägenhetstyper i storlekar från 1 rok till 4 rok. Det gör att bostadshusen kommer att kunna befolkas med boende i olika livssituation och med olika behov. Samtliga uppfyller lägenheterna kommunens krav gällande buller och god tillgänglighet. Förslaget innehåller sammanlagt 50 lägenheter. Samtliga är genomgångslägenheter med undntag för ett antal mindre enkelsidiga lägenheter. Alla lägenheter har balkong eller uteplats och som en ytterligare kvalitet nyttjas även vissa delar av taken till terrasser för utevistelse.

Vackert och hållbart

%c3%85rsta26
Vårt förslag innehåller 50 lägenheter.