Trygghetsboende och förskola i Almby

Tillsammans med InnoBo Produktion AB, John Ekströms Bygg AB, NA Bygg AB har vi fått en markanvisning i Örebro. Projektet omfattar ett trygghetsboende, en förskola, studentbostäder och kollektivboende. Fastigheten ligger i området Almby tvärs över gatan från Örebro Universitet. Förslaget är inriktat på program, plan, utemiljöer och berör bara de övergripande principerna för gestaltningen vilka utvecklats i ett nära samarbete med kommunen i en förstudie.

Kommun Örebro kommun
Plats Almby
Kund Utopia Projektutveckling
Typ Stadsplanevision
År 2018

Platsen idag

Fastigheten Insjön 1 är platsen för den gamla smedjan i Almby.

Fastigheten Insjön 1 ligger mitt emellan Örebro Universitet och villaområdet Almby, cirka 2,5 kilometer från Örebro centrum. I tävlingsprogrammet går fastigheten under namnet Almbysmén eftersom en smedja tidigare låg på tomten. Kommunen önskemål har handlat bland annat om att påvisa hur studentbostäder och förskola kan integreras i området och hur bottenvåningen kan bidra till att aktivera fasaden mot Universitetsgatan. För att skapa en mer intressant och attraktiv blandning i boendet har vi adderat ett trygghetsboende som vi ser kan skapa ytterligare aktivitet i området.

En social och bilfri gårdsmiljö

Situationsplan som visar entréplan och den landskapliga kopplingen mellan trygghetsboende och förskola.

Gestaltningen av projektet är central. Det innebär inte att vi eftersträvat arkitektoniskt spektakulära lösningar utan snarare att vi haft ett tydligt fokus på att skapa kvaliteter relevanta för slutanvändarna genom smarta funktionslösningar, vackra material och omsorg i detaljer. Detta gäller inte minst gårdsmiljön som blir ett bärande inslag i projektet och erbjuder något utöver det vanliga för både unga och gamla.

Vår målsättning har varit att skapa maximal kvalitetsmässig utdelning av gården utifrån platsens förutsättningar och de tilltänkta verksamheternas krav och önskemål. Med bullerdämpande byggnader mot Universitetsgatan på plats och närheten till naturstigen i norr och skogsområdet i öster kan vi skapa en ”äventyrlig oas” som möter behoven från så väl förskola och ungdoms- och studentbostäder som trygghetsboendet.

Det kräver lösningar och funktioner som är utformade efter respektive användargrupps perspektiv, liksom årstidernas växlingar. Här blir ombytliga funktioner som damm på sommaren och isbana på vintern viktiga, liksom att vi säkerställer god, trivsam och stämningsfull belysning för de mörkare tiderna på året.

Situationsplanen ger en lång rad exempel på den typ av funktioner och disponering vi tänker oss för gården. Centrala aspekter för gårdens utformning är: bilfritt, goda solförhållande tack vare öppningar mot söder, ett skulpterat landskap som ger större variationer i höjd jämfört med dagens platta plats, bevarande av träd i öster ned mot Universitetsgatan, nyplantering av ett antal större träd, generösa ytor för lek och rekreation och ett gårdshus med väderskyddade funktioner.

Förskolans gård är utformad med hänsyn taget till olika åldersgruppers olika utvecklingsfaser och fokus. Här finns olika funktioner och delmiljöer med möjlighet till sinnliga upplevelser som dofter, smaker och motorik för de yngre och socialt samspel mellan de lite äldre. Gårdslandskapet blir en miljö där vi kan skapa stora värden i boendekvaliteter med relativt små resurser i form av exempelvis pergola, grillplats, damm, boule-bana och odlingsmöjligheter insprängt i ett ”naturligt” landskap. Resultatet är en plats där vi skapar en känsla av att vara ”i naturen” snarare än ”vid naturen”.

Detaljplanen ger möjlighet att skapa ett gårdshus som vänder sig till de nya husens samtliga användargrupper och som beroende på driftsform kan öppnas upp även för externa intressenter. Här har vi inte ett färdigt program men en tydlig bild av den karaktär och känsla vi vill skapa. Det exakta innehållet och funktioner bör utformas i nära samarbete med slutanvändargrupperna, men möjliga inslag är exempelvis: lekplats under tak, växthus/orangeri. utomhuskök med matplats, ateljé, scen och gradäng eller klätterträd

Ett dynamiskt program

Trygghetsboende, förskola och studentboende samutnyttjar lokaler och funktioner i entréplan.

Ofta redovisas respektive hållbarhetsaspekt – social, ekonomiska och ekologisk – separat. Vårt synsätt är att de olika föreslagna lösningarna inom respektive fokusområde överlappar, samverkar och stärker varandra. Det förhållningssättet återspeglas tydligt i vårt förslag. Ur ett socialt perspektiv bygger vårt förslag på en mix i slutanvändargrupper som kommer att bidra till ett möte över generationsgränserna. Detta skapar en stor kvalitet för både de boende och området. I husen är de olika grupperna av praktiska skäl i huvudsak uppdelade på ett tydligt sätt medan gården erbjuder en miljö där grupperna blandas genom samutnyttjande av gemensamma resurser och funktioner på ett naturligt sätt. De gemensamma miljöerna och funktionerna i och kring huset uppmuntrar och möjliggör för dem som vill umgås med andra grupper, men tvingar inte till ofrivilligt umgänge eller närhet.

Förslaget blir genom förskolan och andra publika verksamheter som riktar sig utåt i högre utsträckning inkluderande mot omgivningen utan att göra avkall på trygghet, funktioner och boendekvaliteter. Bottenvåningens lokaler som vetter inåt gården är i första hand avsedda för verksamhet knuten till trygghetsboende med funktioner så som matsal, sjukvårdsrum, övernattningslägenhet, hobby och service. Trädäcket utanför bottenvåningen mot gården ger generöst utrymme för sociala funktioner utan att det ”privatiseras” av enskilda boende.

För lokalerna som vetter ut mot Universitets- och Vallgatan vill vi ha fokus på socialt orienterade verksamheter som exempelvis rehab, sjukgymnastik, massage och psykoterapi. Här kommer också att inrymmas en restaurangverksamhet som servar både trygghetsboendet och förskolan men som också kan komplettera sin verksamhet med ett externt erbjudande för alla typer av besökare utifrån, inte minst i form av hämtmat för så väl studenter och forskare som stressade föräldrar till förskolebarn. Vi är övertygande om att en bredd i verksamheten kan stärka både kvalitet och utbud och inte minst de kommersiella förutsättningarna för en sådan verksamhet på den här platsen.

Med vår lokaldisponering vill vi skapa förutsättningar för samutnyttjande mellan de olika slutanvändargrupperna och över dygnets timmar. Exempelvis genom att matsalen i den västra byggnaden är utformad för flera typer av ändamål och verksamhet för att kunna möta behov även från förskolan och ungdomsboendet, exempelvis vid större evenemang. Eller genom att besökslägenheten kan disponeras även av ungdomsboende.

Trygghetsboendet Eken

Gestaltningsprinciper för trygghetsboendet

Volymprinciper

Nybyggnationen delas upp i tre volymer med generösa släpp för att öppna upp för solljus från söder. Det sätter eken i blickfånget i samtliga siktlinjer, förbättrar trädets livsbetingelser och skapar förutsättningar för vår trygga gårdsmiljö utan att göra avkall på nödvändig ljuddämpning mot Universitetsgatan. Uppdelningen bidrar också till en upplevd mindre skala både från gårdssidan och gatusidan, vilket gör att nytillskottet inrättar sig bättre på platsen.

Fasaden mot Vallgatan får ett omhändertaget uttryck genom exempelvis väl tilltagna balkonger med detaljer och accentfärger. Den förhöjda bottenvåningen får samma omsorg i material, detaljer och kulört, med publika verksamheter och ett inramande trädäck med utrymme för servering och inbjudande entréer mellan nyplanterade träd. Vårt projekt vänder sig i denna del tydligt utåt området med det sydvästra hörnet som en mötesplats och potentiellt riktmärke i staden.

Typplan trygghetsboende

Trygghetsboendet rymmer 52 lägenheter i varierande storlek.

Utöver kommunens krav på en förskola och studentbostäder har vi även adderat ett trygghetsboende med 52 lägenheter i den västra byggnaden som bidrar till att skapa en intressant dynamik och synergier mellan förskola och studentboende.

Garageplan

Bilhiss optimerar garaget och skapar möjlighet för en bilfri gårdsmiljö.

En viktig del i arbetet med att skapa gårdens kvaliteter har varit att reducera biltrafiken och övriga transporters störande inverkan på gårdsmiljön till ett absolut minimum. Bilparkeringen förläggs i vårt förslag till ett garage under byggnaden längs med Vallgatan. Garaget angörs med en bilhiss placerad på den norra gaveln på huset längs med Vallgatan för att minska hårdgjorda ytor i form av en ramp.

Solhyllans studentboende och förskola

Gestaltningsprinciper för Solhyllan.

Volymprinciper

Förskolan får tydligt inramade entréer som ger väderskydd och genom sin kulör bidrar till byggnadens karaktär och skapar igenkänning hos förskolebarnen. En drop-off zon gör det enkelt att som cyklist, gående eller bilist komma nära entrén för att lämna eller hämta barn. Entréerna ramas in av nyplanterade träd och annan växtlighet som stärker hela fastighetens och förskolans naturnära identitet. Här bereds också plats för att parkera barnvagnar.

De över våningarna i den östra byggnaden får en “solhylla” mot söder i form av en loftgång som också rymmer nischer med sittplatser i anslutning till respektive lägenhet. Ett socialt kit som förstärks ytterligare av terrasser på respektive våning och ett trappsystem som binder samman våningsplanen. Dessa kan användas för att snabbt nå sina grannar eller gatan för dem som inte föredrar att använda hissen i byggnadens västra del.

Gårdsmiljön inrättar sig respektfullt mot stråket i norr och skogsområdet i öster. Här bidrar generöst med bibehållen växtlighet och nyplanterade träd till en känsla av att vistas i naturen snarare än vid den. Gårdsbyggnader som uppförs genomgående i trä, ett kuperat gårdslandskap och organiska former i förskolans staket mot omgivningen stärker den känslan ytterligare. Mängden hårdgjord yta trappar gradvis ner ju längre från byggnaderna man kommer vilket stärker känslan av sömlöshet mot omgivningen.

Typplan studentboende

Solhyllan rymmer 40 lägenheter varav fyra kollektivbostäder.

Det östra huset består av 36 prisvärda bostäder i storlek från 35 kvm till 70 kvm, varav 28 2-rumslägenheter på 35 kvm, väl lämpade för exempelvis ungdomar, studenter och forskare. Utöver detta har vi även utnyttjat hörnen för att integrera fyra kollektivbostäder för upp till fyra personer vardera.