KomBo – smart kollektivboende i kampen mot bostadsbristen

KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Utopia Arkitekter. Konceptet har presenterats som en möjlig lösning för att kunna skapa fler attraktiva bostäder på ett antal olika kollektivtrafiknära platser runt om i Stockholmsområdet. I dag är ett KomBo-projekt antaget för uppförande i Stadshagen på Kungsholmen i Stockholm. KomBo-modellen är även tillämpad på enskilda lägenheter i en rad andra projekt som Utopia genomfört de senaste åren.

Kommun Stockholm
Plats
Kund Järntorget
Typ Kollektivboende
År 2014
KomBo är inga typhus. KomBo är ett koncept för hur vi kan skapa ett attraktivt kollektivboende. Det innebär att varje nytt projekt får en individuell gestaltning och platsanpassning. På bilden presenteras vårt KomBo-förslag i Sundbyberg.

Bostadsbristen i Stockholmsområdet är i dag skriande. Om vi ska lyckas skapa nya attraktiva och prisvärda bostäder i den takt som är nödvändig under de kommande åren så kräver det att vi anammar nya tanke- och arbetssätt. KomBo – kompis- och kollektivboende – är ett försök att göra just det. Boendekonceptet KomBo är vackra hus med större funktionella och kostnadseffektiva hyreslägenheter byggda från grunden för modernt kollektivboende med väl ljudisolerade sovrum, generösa umgängesytor, flera toaletter och duschar och ett kök med individuell matförvaring, kyl och frys.

Attraktivt och kostnadseffektivt

Kommuner, byggherrar, arkitekter och fastighetsförvaltare, vi står alla inför en enorm utmaning som kräver okonventionella idéer och tankesätt. Att som i dag i princip uteslutande inrikta sig på att pressa priser för bostadsproduktionen genom sänkt kvalitet och standard och ytterligare begränsningar i boendeytan är inte längre någon framkomlig väg. Kostnadseffektiva och attraktiva bostäder uppnås inte genom sänkta krav och likriktade produkter, utan genom kreativa individuella lösningar. Med KomBo kan vi producera ett kostnadseffektivt boende utan att tumma på kvalitén vad gäller gestaltning, boendestandard eller tillgänglighet och utan att göra avsteg från gällande byggregler och normer.

Delningsekonomin och kollektivboende

Kollektivboende har länge varit en populär boendeform men på senare år har intresset ökat kraftigt. Vår syn på ägande har ändrats drastiskt i takt med att man allt mer krångelfritt och till lägre kostnad kan låna och dela exempelvis bilar, cyklar och kläder. Delningstrenden är stark och i kombination med förändringar i livsstil och en skriande bostadsbrist har den också påverkat vår syn på boende.

Enligt en undersökning genomförd på uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm i februari 2014 så vill 47 procent av Stockholmare i åldern 18–35 år bo med vänner/andra i dag eller i framtiden. Å andra sidan är det i dag bara tre procent av samma grupp som faktiskt bor tillsammans med andra. Det är alltså ett enormt glapp mellan utbud och efterfrågan. Ett skäl är med stor säkerhet att utbudet av bostäder lämpade för kollektivboende är begränsat. Med KomBo kan vi skapa nya möjligheter för folk att hitta ett högkvalitativt boende tillsammans med andra.

KomBo möter den växande efterfrågan på kollektivboende och är inte begränsat till ungdomar eller studenter utan vänder sig till alla som lockas av att bo kollektivt. Kompisar, frånskilda, äldre, växelvis boende, veckopendlare eller folk med liknande intresse, exempelvis idrottsklubbar, är alla välkomna som hyresgäster i KomBo.

KomBo – så funkar det

KomBo-konceptet kan inrymma 3-, 4- och 5-rumslägenheter. Storleken på lägenheterna är avhängig den exakta utformningen av respektive projekt.
Varje hyresgäst i en KomBo-lägenhet tecknar ett avtal för sin del av lägenheten. Vi utreder möjligheten att skapa en avtalsform som gör det möjligt för flera personer att dela en lägenhet utan att hyreskontraktet för bostaden behöver vara knutet till en enskild person.

I och med att lägenheterna från början utformas för att delas så har vi unika möjligheter att ”tänka rätt” från början. Det innebär att vi kan optimera lägenheternas utformning i de gemensamma ytorna för umgänge och måltider men också att vi kan skapa bästa möjliga förutsättningar för att stävja de praktiska och ”sociala” utmaningar som historiskt förknippas med kollektivboende. KomBolägenheterna är utrustade med fler toaletter och duschrum och flera mindre kyl- och frysskåp och skafferier. Sovrummen är väl ljudisolerade och låsbara för att skapa en tydlig privat zon där man kan vistas ostört även om det pågår högljudda aktiviteter i bostadens gemensamma utrymme.

Lägre hyra och lägre levnadsomkostnader

Delat boende innebär direkta besparingar i boendekostnaden, inte bara tack vare en lägre hyra, utan inte minst genom att flera personer delar på andra fasta kostnader så som försäkring, tv, el, tidningsprenumerationer och bredband. Med KomBo tillför vi en produkt som idag saknas på marknaden och som ger en lägre hyra än en egen mindre lägenhet med likvärdig boyta. Hur mycket lägre hyran bli beror på projektets storlek och utformning men en uppskattning är att prisskillnaden kommer att variera mellan cirka 200 och 500 kronor lägre per månad.

Utöver en lägre månadshyra så ingår även grön el i hyran för en KomBo-lägenhet vilket innebär en kostnadssänkning på motsvarande ytterligare 250 kr/mån jämfört med boende i egen lägenhet.

Konsumentverket uppskattar att kollektivboende med fyra personer i ett hushåll medför minskade levnadsomkostnader på cirka 1 000 kr/mån. En uppskattad total kostnadssänkning för boende i en KomBo-lägenhet hamnar på cirka 1 500 kr/mån och person.

Arkitektoniskt hög kvalitet

Att bo kollektivt är en eftertraktad boendeform som ger en lägre boendekostnad. KomBo är en pusselbit i arbetet att lösa bostadsbristen för en målgrupp där många i dag står utanför bostadsmarknaden.

KomBo är inga typhus. KomBo är ett koncept för hur vi kan skapa ett attraktivt kollektivboende. Det innebär att varje nytt projekt får en individuell gestaltning och platsanpassning. Detsamma gäller lägenheternas interiör. Högt ställda ambitioner när det gäller den arkitektoniska utformningen handlar dels om ett ansvarstagande för stadsbyggnad av god kvalitet från byggherrens sida, men inte minst om att tydligt markera att KomBo inte innebär en lägre boendekvalitet eller standard. Ur ett varumärkesperspektiv är byggnadernas utformning givetvis också viktiga inte minst när det gäller att driva intresse och efterfrågan för en ny boendeform.

KomBo möjliggör byggande på attraktiva platser

En viktig aspekt av KomBo-konceptet är att de större lägenheterna ger möjlighet att skapa fler bostäder för ett större antal boende även på mer bullerutsatta platser. Detta på grund av att samtliga sovrum i större lägenheter lättare kan placeras mot en tyst sida i byggnaden. KomBo-projekt kan därför byggas i lägen där bostadshus med mindre lägenheter inte kan komma i fråga. Det gör att vi inte bara kan få ut fler bostäder per kvadratmeter utan att vi också kan göra det i mer attraktiva lägen.

KomBo i Sundbyberg

Utopia har tagit fram ett förslag på ett första KomBo-projekt på en tomt i Sundbyberg. Vårt föreslag innehåller tre byggnader i korsningen mellan Kanalstigen och Ursviksvägen. Byggnaderna anpassas i höjd och skala till bostadshusen på andra sidan Kanalstigen men får ett modernt uttryck. Formen är en variant av det klassiska sadeltakshuset där fasad och tak kläs i ett skivmaterial med varierade färger och olika mönster.

Vårt föreslag i Sundbyberg innehåller tre byggnader i korsningen mellan Kanalstigen och Ursviksvägen. Byggnaderna anpassas i höjd och skala till bostadshusen på andra sidan Kanalstigen men får ett modernt uttryck.

Ytor, lägenheter och antal boende

Lägenheterna i husen vid Ursviksvägen är cirka 105 kvadratmeter vilket motsvarar drygt 26 kvadratmeter per person med fyra sovrum på drygt nio kvadratmeter vardera. Varje boende får ett privat förråd på en dryg kvadratmeter och till varje lägenhet hör en balkong på cirka 15 kvadratmeter. Projektet innehåller 25–28 lägenheter fördelade på tre byggnader och ett totalt antal hyresgäster mellan 100 och 112 personer.

KomBo-konceptet på fler platser

Under de kommande decennierna så kommer det att behöva produceras hundratusentals nya bostäder i Stockholmsområdet. Bara Stockholms kommun har som målsättning att bygga 40 000 nya bostäder under de kommande fem åren och av dessa ska 20 000 vara ”små bostäder”. Vi tror att KomBo-konceptet kan bli en värdefull tillgång för att kunna bygga betydligt fler av dessa bostäder riktade till enskilda personer på mer attraktiva centralt belägna platser i nära anslutning till kollektivtrafik. Platser som med dagens regelverk kring bullerstörning inte kan komma i fråga för byggande av mindre lägenheter.

Utopia Arkitekter vill med KomBo-konceptet som grund söka fler markanvisningar för ett större antal platser i Stockholmsområdet och vår förhoppning är att med KomBo kunna skapa ny attraktiv och starkt efterfrågad boendetyp.