NollCO2-certifierad kontorsbyggnad helt i trä

2016 bjöd Örebro kommun som en del av sitt projekt "Vi ger arkitekten makten" in arkitektkontor att söka en markreservation för en tomt i centrala Örebro. I konkurrens med tolv andra arkitektkontor valdes Utopia ut för projektet. I juni 2022 stod resultatet i form av en sjuvånings nollCO2-certifierad kontorsbyggnad helt i trä på plats.

Kommun Örebro Kommun
Plats Östra Bangatan/Östra Nobelgatan
Kund Castellum
Typ Kontorsbyggnad
År 2018
Kvarteret Korsningen sett från tågstationen mot Östra Bangatan.

2016 gick Örebro kommun ut med pilotprojektet "Vi ger arkitekten makten". Projektet var och är ett inlägg i debatten om hur kommunerna kan bygga snabbare, skapa smidigare processer och samtidigt nå ett bättre slutresultat i sina byggprojekt.

Istället för att tilldela markreservationen till ett fastighetsbolag, byggföretag eller projektutvecklare så valde man istället att ge den till ett arkitektkontor. Utopia Arkitekter har under förstudiefasen själva sedan valt samarbetspartners för finansieringen och utvecklingen av projektet.

Under ansökningsprocessen intervjuades alla arkitektkontor som anmält intresse av kommunen för att diskutera hur man såg på arkitektens roll i byggprocessen och projektets ambitioner och målsättningar. I hård konkurrens med tolv andra arkitektkontor valde Örebro kommun sedan att tilldela Utopia makten för den 1 200 kvadratmeter stora tomten som ligger ett stenkast från centralstationen och centrumkärnan.

Visualiseringsbild av projektet från år 2020, sett från tågstationen mot Östra Bangatan.

Situationsplan

Kvarteret Korsningen är ett nytt landmärke i staden med en högkvalitativ och tydligt platsanpassad arkitektonisk gestaltning. Byggnaden är med sin placering synlig från flera väderstreck och blir ett tydligt blickfång med sitt material och karaktär som tydligt kontrasterar mot omgivande byggnader, inte minst för dem som närmar sig platsen från centralstationen.

Huset är sju våningar högt med mezzaninvåningar på både entréplan och takvåning. Namnet kommer av läget i korsningen mellan de två stora stråken Östra Bangatan och Östra Nobelgatan och byggnaden får med sin placering en viktig roll i stadsbilden som entré till centrala Örebro från nordväst.

Fasaden mot Östra Bangatan kvällstid och dagtid.
Kvarteret Korsningen sett från Köping-Hultsgatan i norr.

Byggnaden har en aktiv fasad mot Östra Bangatan med synliga trapphus i fasadliv i en utkragning av byggnaden. Takvåningen är utformad med ett mezzininplan för att få ett extra värde som verksamhetsyta och samtidigt bidra till att ge byggnaden arkitektonisk kvalitet och särprägel.

Trä som byggmaterial har en framträdande roll både för den som vistas i huset och för den som betraktar det utifrån. Byggnaden har i alla lokaler ovan mark en synlig trästomme och träbjälklag. Fasaderna täcks till största del av glas där vissa partier har en tät och isolerad vägg innanför.

Fasaden i bottenvåningen och utanför trappsystemet ut mot Östra Bangatan är i princip helt uppglasade. Husets trästomme och trapphuset som vetter ut mot Östra Bangatan är tydligt synliga utifrån och är ett bärande inslag i husets uttryck.

Tvärsektion

Entréplanet har utformats som en sammanhängande öppen yta utan mellanväggar med alla slutna ytor placerade i ett sammanhängande block mot Klostergatan i öster. Tillsammans med en takhöjd på sex meter, synlig trästomme och bjälklag, mezzaninvåning och arbetsplatser skapar det ett fantastiskt rum som saknar motstycke i staden sedan tidigare.

I projektet har vi av klimatskäl eftersträvat minimal betonganvändning till förmån för trä. Det finns 12 parkeringsplatser i husets källare som nås via ramp från Klostergatan. Resterande parkeringsplatser för att nå kommunens krav på parkeringsyta hyrs i närområdet. Cykelparkering sker i källarplan och på Klostergatan.

Fasad mot norr

För att rama in och bryta ner fasadernas glasade och speglande ytor har vi adderat trädiagonaler som skapar ett mönster som tydligt speglar byggnadens interiöra uppbyggnad också mot utsidan. Profileringen med trädiagonalerna bidrar också till ett djup och skuggspel i fasaden.

Även undersidan på de utkragande delarna på fasaden är i trä. Där finns också en integrerad belysning som ger en vacker belysning över trottoarerna under. Sockeln och entréterrasserna på byggnaden utgörs av den övre delen av källaren som är i betong. Byggnadens tak är i grunden ett valmat sadeltak och är klätt med falsad plåt i kulören silvermetallic.

Korsningen fasad