Kvarteret Korsningen

2016 erbjöd Örebro som första kommun i Sverige arkitektkontor att exklusivt söka en markreservation. I konkurrens med tolv andra arkitektkontor valdes Utopia ut för projektet som är det första som genomförts av Utopia Projektutveckling. Byggnaden har sju våningar med stommar och bjälklag i trä.

Kommun Örebro Kommun
Plats Östra Bangatan/Östra Nobelgatan
Kund Castellum
Typ Kontorsbyggnad
År 2018
Korsningen sett från tågstationen mot Östra Bangatan.

2016 gick Örebro kommun ut med pilotprojektet "Vi ger arkitekten makten". Projektet var och är ett inlägg i debatten om hur kommunerna kan bygga snabbare, skapa smidigare processer och samtidigt nå ett bättre slutresultat i sina byggprojekt.

Istället för att tilldela markreservationen till ett fastighetsbolag, byggföretag eller projektutvecklare så valde man istället att ge den till ett arkitektkontor. Utopia Arkitekter har under förstudiefasen själva sedan valt samarbetspartners för finansieringen och utvecklingen av projektet.

Under ansökningsprocessen intervjuades alla arkitektkontor som anmält intresse av kommunen för att diskutera hur man såg på arkitektens roll i byggprocessen och projektets ambitioner och målsättningar. I hård konkurrens med tolv andra arkitektkontor valde Örebro kommun sedan att tilldela Utopia makten för den 1 200 kvadratmeter stora tomten som ligger ett stenkast från centralstationen och centrumkärnan.

Visualiseringsbild av projektet från år 2020, sett från tågstationen mot Östra Bangatan.

Situationsplan

Byggnaden är ett nytt landmärke i staden och kännetecknas av en högkvalitativ och tydligt platsanpassad arkitektonisk gestaltning. Den har med sin plats synlighet från flera väderstreck och en karaktär som tydligt kontrasterar mot omgivande byggnader. Byggnaden är sju våningar hög med mezzaninvåningar på både entréplan och takvåning.

Kvarteret Korsningens namn kommer av läget i korsningen mellan de två stora stråken Östra Bangatan och Östra Nobelgatan. Läget gör byggnaden väl synlig från tre håll, inte minst för de som närmar sig platsen från centralstationen.

Kontorsbyggnaden har med sin placering en viktig roll i stadsbilden och bidrar till att skapa en helt ny entré till centrala Örebro från nordväst, vilket i sin tur ställer höga krav på arkitekturen och gestaltningen.

Fasad mot Östra Bangatan.
Korsningen mot Köping-Hultsgatan

Byggnaden har en aktiv fasad mot Östra Bangatan med synliga trapphus i en utkragning av byggnaden. Takvåningen är utformad för att få ett extra värde som verksamhetsyta och samtidigt bidra till att ge byggnaden arkitektonisk kvalitet och särprägel.

Trä som byggmaterial har en framträdande roll både för den som vistas i huset och för den som betraktar det utifrån. Byggnaden har bland annat en synlig trästomme och träbjälklag.

Fasaderna täcks till stor del av glas där vissa partier har en tät och isolerad vägg innanför.

Fasaden i bottenvåningen och utanför trappsystemet ut mot Östra
Bangatan är i princip helt uppglasade. Husets trästomme
och trapporna som vetter ut mot Östra Bangatan är tydligt
synliga utifrån och utgör ett bärande inslag i husets gestaltningsidé.

Tvärsektion

Entréplanet har utformats som en sammanhängande öppen yta utan mellanväggar med alla slutna ytor placerade i ett sammanhängande block som vetter mot Klostergatan i öster. Tillsammans med en takhöjd på sex meter, synlig trästomme och bjälklag, mezzaninvåning och arbetsplatser skapar det ett fantastiskt rum som saknar motstycke i staden sedan tidigare.

I projektet har vi av klimatskäl eftersträvat minimal betonganvändning till förmån för trä. Det finns 12 parkeringsplatser i husets källare som nås via ramp från Klostergatan. Resterande parkeringsplatser för att nå kommunens krav på parkeringsyta hyrs i närområdet. Cykelparkering sker i källarplan och på Klostergatan.

Fasad

För att bryta av och rama in fasadernas glasade och speglande ytor har vi fört in trä som material. Trädiagonalerna bryter upp fasaden i ett mönster som tydligt speglar byggnadens interiöra uppbyggnad också mot utsidan. Profileringen bidrar till ett djup och skuggspel i fasaden. Även undersidan på de utkragande delarna på fasaden är i trä. Där finns också en integrerad belysning som ger en vacker belysning över trottoarerna under. Sockeln och entréterrasserna på byggnaden utgörs av övre delen av källaren och är i betong.

Byggnadens tak är i grunden ett valmat sadeltak och är klätt med falsad plåt i kulören silvermetallic. Fastighetens oregelbundenhet gör emellertid att takfotens linje runt byggnaden inte blir horisontell. I taket finns takfönster till mezzaninvåningen.

Korsningen fasad