Kvarteret Korsningen

2016 erbjöd Örebro som första kommun i Sverige arkitektkontor att exklusivt söka en markreservation. I konkurrens med tolv andra arkitektkontor valdes Utopia ut för projektet som blir det första som genomförs av Utopia Projektutveckling. Byggnaden får sju våningar och byggs med stommar och bjälklag i trä med öppna ytor för co-working och publika funktioner på bottenvåningen och första våningen.

Kommun Örebro Kommun
Plats Östra Bangatan/Östra Nobelgatan
Kund Castellum
Typ Kontorsbyggnad
År 2018

Vy från Östra bangatan

Korsningen_webb
Byggnaden med sin öppna fasad och den invändiga trappan och konferensutrymmen ut mot Östra Bangatan.

2016 gick Örebro kommun ut med pilotprojektet "Vi ger arkitekten makten". Projektet var och är ett inlägg i debatten om hur kommunerna kan bygga snabbare, skapa smidigare processer och samtidigt nå ett bättre slutresultat i sina byggprojekt.

Istället för att tilldela markreservationen till ett fastighetsbolag, byggföretag eller projektutvecklare så valde man istället att ge den till en arkitektkontor. Utopia Arkitekter har under förstudiefasen själva sedan valt samarbetspartners för finansieringen och utvecklingen av projektet.

Under ansökningsprocessen intervjuades alla arkitektkontor som anmält intresse av kommunen för att diskutera hur man såg på arkitektens roll i byggprocessen och projektets ambitioner och målsättningar. I hård konkurrens med 13 andra arkitektkontor valde Örebro kommun sedan att tilldela Utopia makten för den 1 200 kvadratmeter stora tomten som ligger ett stenkast från centralstationen och centrumkärnan.

Platsen idag

Platsen_idag-01
Kvarteret korsningen ett stenkast från Örebro centralstation.

Kvarteret korsningens namn kommer av läget i korsningen mellan de två stora stråken Östra bangatan och Östra Nobelgatan. Läget gör byggnaden väl synlig från tre håll, inte minst för de som närmar sig platsen från centralstationen.

Den nya kontorsbyggnaden får med sin placering en viktig roll i stadsbilden och kommer att bidra till att skapa en helt ny entré till centrala Örebro från nordväst, vilket i sin tur ställer höga krav på arkitekturen och gestaltningen.

Situationsplan

%c3%96rebro_situationsplan_1_1000

På fastigheten byggs ett kontorshus som utöver moderna kontorslösningar har plats för co-working-verksamhet på bottenplan och första våningen.
Den öppna bottenvåningen får utöver co-working-ytor verksamheter som appellerar till såväl verksamheter i byggnaden som Örebrobor och besökare utifrån.

Byggnaden kännetecknas av en högkvalitativ och tydligt platsanpassad arkitektonisk gestaltning. Den blir med sin plats, synlighet från flera väderstreck och karaktär som tydligt kontrasterar mot omgivande byggnader ett nytt landmärke i staden. Byggnaden blir sju våningar hög med mezzaninvåningar på både entréplan och takvåning.

Vy från Östra Nobelgatan

Utopia_%c3%96rebro_patterns-01
Den öppna publika entrévåningen med co-working-ytor och servering blir väl synliga mot omgivande stråk.

Utformningen av den nya kontorsbyggnaden bygger på följande grunddelar:

  • Trä som bärande byggmaterial.
  • Ett trappsystem för vertikal kommunikation och mötesplats.
  • Co-working-ytor på bottenplan och första våningen.
  • En öppen bottenvåning anpassad för verksamheter som lockar fler än de som arbetar i huset.

Byggnaden får en aktiv fasad mot Östra Bangatan med synliga
trapphus i en utkragning av byggnaden. Takvåningen utformas för att få ett extra värde som verksamhetsyta och samtidigt bidrar till att ge byggnaden arkitektonisk kvalitet och särprägel.

Användandet av trä är ett bärande inslag i förslaget. Byggnaden kommer bland annat att ha en synlig trästomme och träbjälklag. Trä som byggmaterial får en framträdande roll både för den som vistas i huset och för den som betraktar det utifrån.

Fasaderna täcks till störst del av glas där vissa partier får en tät och isolerad
vägg innanför. Glaset på dessa ”täta delar” består av speglande/reflekterande glas för att skapa en sammanhållen yta på utsidan. Ytterligare energiberäkningar kommer vägleda till exakt hur stor del täta ytor som kommer att behövas. För närvarande ligger bedömningen, baserad på de första studierna, på cirka 45% täthetsgrad.

Fasaden i bottenvåningen och utanför trappsystemet ut mot Östra
Bangatan kommer att vara i princip helt uppglasade. Husets trästomme
och trapporna som vetter ut mot Östra Bangatan kommer att vara tydligt
synliga utifrån och utgöra ett bärande inslag i husets gestaltningsidé.

Längdsektion

%c3%96rebro_sektion-01

Tvärsektion

%c3%96rebro_sektion-02

Husets co-working-koncept med olika typer av arbetsmiljöer kommer att sätta en tydlig prägel på husets entréplan, mezzaninvåning och första våning. Entréplanet utformas som en sammanhängande öppen yta utan mellanväggar med alla slutna ytor placerade i ett sammanhängande block som vätter mot Klostergatan i Öster. Tillsammans med en takhöjd på sex meter, synlig trästomme och bjälklag, mezzaninvåning och arbetsplatser kommer det att skapa ett fantastiskt rum som saknar motstycke i staden sedan tidigare.

I projektet har vi av klimatskäl eftersträvat minimal betonganvändning till förmån för trä. Källarvåningen kommer att behöva utgöras av betong och hiss- och trapptorn kan eventuellt komma att behöva vara i betong för att bidra till ökad stabilitet i byggnaden. Vi tillför 15 parkeringsplatser i husets källare som nås via bilhiss med entré mot Klostergatan. Resterande parkeringsplatser för att nå kommunens krav på parkeringsyta hyrs i närområdet. Cykelparkering sker i källarplan och på Klostergatan.

För att bryta av och rama in fasadernas glasade och speglande ytor för vi in trä som material. Täcklock och bjälklagsavtäckningar horisontellt och vertikalt samt de diagonala träbjälkarna bryter upp fasaden i ett mönster som tydligt speglar byggnadens interiöra uppbyggnad också mot utsidan. Profileringen bidrar till ett djup och skuggspel i fasaden. Även undersidan på de utkragande delarna på fasaden kommer att vara i trä. Där kommer också en integrerad belysning finnas som ger en vacker belysning över trottoarerna under. Sockeln och entréterrasserna på byggnaden utgörs av övre delen av källaren och kommer vara av betong.

Byggnadens tak är i grunden ett valmat sadeltak. Fastighetens oregelbundenhet gör emellertid att takfotens linje runt byggnaden inte blir horisontell. I taket läggs dessutom två snitt med takfönster till mezzaninvåningen. Greppet gör att taket får ett dramatiskt och skulpturalt uttryck som bidrar till att skapa ett levande och karaktäristiskt taklandskap. Taket kläs med falsad plåt i kulören silvermetallic.