En ny stadsdel i Uppsala

I den nya stadsdelen Södra Rosendal, strax söder om Uppsala, har Utopia ritat ett bostadsområde för ByggVesta som nu står klart. Som ett av de första projekten att uppföras i området sätter ”vårt” kvarter sin prägel på den nya stadsdelen. Kvarteret präglas av de positiva värden man förknippar med en trivsam småstad - en komplett ”stadsdel i miniatyr”. Vi har satt ett stort värde på arkitektonisk variation inom kvarteret och mellan de enskilda byggnaderna. Området består av 119 hyreslägenheter.

Kommun Uppsala
Plats Södra Rosendal
Kund Bygg Vesta
Typ Bostäder
År 2013
Södra Rosendal - fasad ut mot Vårdsätravägen.

Vårt koncept

Vi har med Södra Rosendal velat skapa ett område som präglas av de positiva värden man förknippar med en trivsam småstad. En komplett ”stadsdel i miniatyr” där byggnadernas utformning och deras förhållande till omgivningen gör steget från den egna bostaden till ”utomhus” kort.

Som ett av de första projekten att uppföras i området sätter ”vårt” kvarter sin prägel inte bara på omgivningen utan också på folks uppfattning om den nya stadsdelen som helhet. En större formmässig brokighet i volym och byggnadshöjd tillsammans med en mer lekfull inbördes placering av byggnaderna skapar känslan av en naturlig förlängning av stadens utsträckning snarare än karaktären av ett typiskt nyproducerat ”ytterområde”. Vår struktur bygger på ett antal typer av mindre huskroppar i olika materialmässigt utförande som kombinerats på olika sätt, där byggnader kan sitter ihop eller står fritt, i likhet med den stil som så tydligt sätter sin prägel på delar av Uppsalas gamla stadskärna. Det ger Södra Rosendals en tydligare känsla av samhörighet med Uppsala som stad, både känslomässigt och fysiskt.

Södra Rosendal har som område stora tillgångar i form av grön- och rekreationsområden, ofta synliga direkt från köks- eller vardagsrumsfönstret. Runt knuten väntar naturupplevelse, motion, lek och andra former av social utevistelse. Vi har velat skapa en känsla av närhet och möjlighet till umgänge, naturupplevelser och rekreation. Vår stadsplan och vår arkitektoniska utformning av området kommunicerar också en tydlig och stark bild av alla de positiva värden som området har att erbjuda i form av boendekvalitet, välbefinnande och social dynamik.

Stadsplan och byggnader

Vi har satt ett stort värde på arkitektonisk variation inom kvarteret och mellan de enskilda byggnaderna. Byggnadshöjder och volymer varieras och gatunivån är levande. Byggnaderna inom kvarteret skall upplevas som fastighetsindelade eller vara fristående med en lekfull och vacker form. Småskalighet och en formmässig brokighet ger en igenkänningsfaktor som skapar en ökad trygghetskänsla. Byggnadernas placering och siktlinjer genom området ger goda ljusförhållanden på gårdar och uteplatser och underlättar orientering inom området.

Vyn från Vådsätravägen visar upp Södra Rosendal från sin bästa sida och väcker nyfikenhet på området som helhet. Den relativt slutna längan med byggnader mot Vådsätravägen blir ett vackert blickfång samtidigt som den skapar en bullerfri och trivsam miljö på områdets innergårdar. Tre mindre öppningar mot vägen ger också den förbipasserande ett visuellt smakprov på hur vår originella stadsplan och småskaliga arkitektoniska uttryck som så tydligt fått sätta sin prägel på hela området.

Levande bottenvåningar

Kvällsvy Vårdsätravägen

Områden med sämre förutsättningar för uthyrning av verksamhetslokaler får ofta problem med monotona fasader och slutna bottenvåningar. Vi har därför givit bostäderna på nedre botten privata entréer i de lägen där det inte är lämpligt att förlägga kommersiella lokaler, i syfte att skapa liv och variation. Det ger samtidigt dessa bostäder en extra boendekvalitet genom direkt tillgång till så väl privata uteplatser som gemensamma utomhusytor.

Levande bottenvåningar minimerar antalet sämre upplysta och ”öde” platser vilket bidrar till en ökad trygghetskänsla.

Cykelgarage i trä

Vi har skapat vackra lättillgängliga cykelrum med generösa parkeringsmöjligheter inomhus. Tillsammans med väl utbyggda cykelbanor det lätt för de boende att välja cykeln för både längre och kortare transporter.

Uppdraget

Uppdraget är resultatet av en markanvisningstävling arrangerad av Uppsala kommun. Av sammanlagt tio tävlande vann vi tillsammans med vår uppdragsgivare ByggVesta. Ur tävlingsjuryns motivering: ”Det vinnande förslaget från ByggVesta, framtaget i samarbete med Utopia Arkitekter, för en diskussion om arkitektur, stadsbyggnad och boende, och översätter detta idéinnehåll till en fysisk utformning med en särpräglad karaktär och god genomförbarhet”.

Kvarterets fasad mot Vårdsätravägen.