Havsvillor i Vaxholm

Utopia har på uppdrag av Småa ritat åtta parhus med sexton bostadsenheter i Pålsundsstrand, Vaxholm. Husen är genomgående souterrängparhus i två till tre våningar. Karaktären är moderna medelhavsinspirerande hus, vilket accentueras av att husen klättrar uppför en sluttning. Byggnadsvolymerna placeras in i terrängen på ”naturens villkor” och är utformade för att göra minsta möjliga inverkan på miljö och vegetation. Byggandet pågår och husen kommer att stå inflyttningsklara under 2017.

Kommun Vaxholm
Plats Pålsundsstrand
Kund Småa
Typ Bostäder
År 2015
Husen är moderna medelhavsinspirerande parvillor i två till tre våningar.

Husen är genomgående souterräng parhus i två till tre våningar. Karaktären är moderna medelhavsinspirerande hus, vilket som accentueras genom att husen klättrar uppför sluttningen. Material så som markbeläggning av sten, putsade fasader och glas skapar en avskalad yta, såväl utåt som inåt. Husen har sedumtak dels för att bättre smälta in i den omgivande naturen och dels för att det ger rätt förutsättningar för att skapa det naturnära intryck vi eftersträvat.

Vi har arbetat med att ge parhusen en så tydlig känsla av det egna huset som möjligt. Att inte känna sig störd av att grannar kommer för nära tror vi är av största vikt för de boende. Därför är samtliga parhus förskjutna, både i plan och höjdled. Det ger mer skyddade miljöer samt minimerar det traditionella parhusets stora nackdel: att uteplatser måste avgränsas med en skärm vilket i detta fall inte bara skulle försämra den fantastiska utsikten utan också begränsa antal soltimmar på uteplatsen.

Våra parhus lever upp till den moderna barnfamiljens krav på en bostads utformning och flexibilitet. De tillgodoser SIS mått och handikappkrav utan att göra avkall på vare sig arkitektonisk kvalitet och estetisk finess. Det är ett öppet och socialt hus, utmärkt för olika former av umgänge och med möjligheter för små så väl som stora familjer att umgås och trivas. De olika etagen med gemensamma öppna ytor och mer privata utrymmen ger möjlighet för de boende att både vara sociala och dra sig undan när lusten faller på.

Platsens förutsättningar

Pålsundsstrand är en södervänd sluttning med utsikt över Pålsundet beläget söder om Fredriksberg cirka två kilometer från centrala Vaxholm. Området utgör ett attraktivt läge för boende med en strandzon avsatt som hamnområde för småbåtar. Tomtytan är ca 5 000 kvadratmeter. Området är kuperat och nivåskillnaden från vattennivå till befintlig bebyggelse uppgår till 25 meter.

Pålsundsstrand är en södervänd sluttning med utsikt över Pålsundet beläget söder om Fredriksberg cirka två kilometer från centrala Vaxholm.

Vision

Under arbetet har vi tagit fasta på följande aspekter vilket bildat projektets ryggrad och grund:

Platsen
Vårt mål är att skapa ett bostadsområde med stark koppling till Pålsundet och samtidigt bevara och förstärka områdets karaktär som en sjönära, allmän mötesplats med småbåtshamn, bryggor och gångstråk längs vattnet. Idén om ett nära samspel mellan natur, vatten och bebyggelse har utgjort grunden för vårt arbete. Med förslaget vill vi skapa en miljö och ett boende som tillför ett direkt värde för de människor som bor i området men som också kan hjälpa till att profilera Vaxholm som en attraktiv kommun.

Arkitektonisk kvalité
Vi har genomgående strävat efter att uppnå en hög arkitektonisk, estetisk och kvalitetsmässig känsla i projektet. Målet är att skapa ett modernt sjönära bostadsområde med en särpräglad, modern och intressant bebyggelse.

Miljö
För bostäderna har vi genomgående arbetat med energieffektiva lösningar, till exempel i form av värmepumpsteknik och sunda material. Husen har gröna sedumtak. För platsen har vi minimerat ingrepp i naturen, överskott och underskott i schaktmassor tas om hand på platsen. Området utformas så att dagvattnet kan tas om hand på plats.

Situationsplan

Husens placering
Våra byggnadsvolymer placeras in i terrängen på naturens villkor och är utformade i syfte att göra minsta möjliga inverkan på miljö och vegetation. Projektet består av åtta två- och trevånings souterrängparhus med sammanlagt sexton bostadsenheter.

Vi har valt parhus i syfte att optimera byggytan. Ett mindre antal enheter ger området en glesare och mer luftig karaktär. Bostäderna är placerade i två rader på båda sidor om en gata.

Tomtens naturliga höjdskillnader och husens förskjutna placering ger samtliga bostäder goda ljusförhållanden och utsikt över Pålsundet. Kontakten med vattnet förstärks genom stora takterrasser, uteplatser samt generöst tilltagna och uppglasade umgängesrum. För att ytterligare förstärka känslan av närhet till naturen och vatten placeras trappor och smitvägar mellan husen som kopplar så väl ny som befintlig bebyggelse samt naturmark och vattnet. Det hjälper till att bevara områdets karaktär av allmän mark och gör att Pålsundstrand förblir tillgängligt för såväl boende som besökare.

Gata
Vi har konsekvent arbetat med att begränsa områdets hårdgjorda ytor. Här finns endast en dubbelsidigt utnyttjad gata för biltrafik vilket minimerar mängden asfalterad yta. Gatan ligger längs med naturliga höjdkurvor och följer kommunens krav på godkända lutningar.

Parkering
Vi har utnyttjat tomtens sluttning för att ”gömma” bilar under 6 av husen. Detta medför att vi minskar behovet av separata parkeringsanläggningar och garage vilket återigen minskar avtrycket i naturen och koncentrerar bebyggelsen på mindre yta.

Strandpromenad
En strandpromenad och gångstråk längs med vattnet och vidare till naturområdet öster om tomten anläggs. Strandpromenaden länkas även med nya gångvägar genom området. Detta tryggar allmänhetens tillgång till promenadväg längs vattnet och förbinder det befintliga bostadsområdet Fredriksberg med Pålsundsstrand och Pålsundet.

Sophantering
Sophantering och återvinningsstationer löses inom området med en upphämtningsplats nära Pålsundsvägen. Allt för att undvika tung trafik och sopbilar inom området.

Båtklubb
Idag finns en småbåtshamn i anslutning
till Pålsundsbacken. Enligt kommunen kan eventuellt ett område öster om den befintliga anläggningen tas i anspråk för en ny småbåtshamn där nyinflyttade kan ges förtursrätt till nya båtplatser.

Allmän parkering
I anslutning till området i norr finns en allmän parkering som används av besökande till kruthuset, väster om området, båtklubben och för infartsparkering för till exempel Karlsuddsbor. Projektet påverkar inte den allmänna parkering.

Planlösningar

Bostäderna består av parhus i två storlekar; en större variant på 4-7 rok på 155 kvm i tre plan och en mellanvariant på 3-5 rok 111 kvm i två plan. Bostäderna är mycket flexibla och yteffektiva. Rumshöjden är genomgående 2,60 meter. Inom området ryms totalt 16 bostadsenheter, 8 stycken stora och 8 stycken i mellanvarainten.

Planlösningen ger bostäderna en rymlig och ljus karaktär där ljusinsläpp och utsikt optimeras. Grundidén är att skapa flexibilitet med generösa öppna planlösningar på alla plan där de boende själva kan forma sitt hem utifrån behov och smak. Dessutom finns terrasser och uteplatser i alla väderstreck.

I entréplanet bildar kök och vardagsrum ett stort luftigt rum mot vattnet. Husen riktar sig mot söder och Pålsundet genom stora fönsterpartier på söderfasaden. I vardagsrummet är utsikten i fokus. Det finns därför ingen utstickande altan framför vardagsrumsfönstret. Istället har man hela skärgården direkt framför fötterna. Mot gatan är huset däremot mer slutet med syfte att skydda de boende från insyn. I anslutning till entrén finns en mindre trädgård och intill köket en uteplats med morgonsol i österläge.

Alla entréer är placerade på husens långsida. Man delar inte entré med grannen, vilket vi
tror att många uppskattar, och det stärker på
ett enkelt sätt känslan av ”det egna huset”. De indragna entréerna skapar också ett rum under tak som ger barnvagnar, cyklar och andra före- mål skydd för väder och vind. Entréerna hjälper även till att bryta upp den kompakta husformen, skapa variation och förhindra direkt insyn.

På entréplanet finns även möjlighet att inreda ett sovrum, hemmakontor, tonårs- eller gästrum.

Övreplanet går att variera på en rad olika sätt. Sovrum kanske passar vissa, andra vill ha det precis tvärt om med ett stort allrum. Vi tror att möjligheten att enkelt kunna förändra antalet sovrum efter behov ger ett stort mervärde för många. Från det övre planet når man även den stora takterrassen. I de mindre enheterna finns även en tvätt- och badrum på plan två.

Det större parhuset som är i tre våningar i har möjlighet till ytterligare två sovrum en trappa ner och en egen uteplats i marknivå. På detta plan ryms även tvättstuga eller förråd.

Miljöprofil

Husen byggs med sunda material med betong i grunden och plan 1 och resterande väggar i trä. Den tunga betongstommens värmetröghet gör att den kan ta upp och lagra överskottsvärme eller kyla och avge värmen/ kylan vid behov. Betongstommar har dessutom mycket lång livslängd.

Taken görs som sedumtak. Sedumtak är en variant av gröna tak, bestående av fetknopp och mossor som tål både torka och nederbörd och kräver ett minimum av skötsel. De gröna taken används för att fördröja avrinningen av regn- vattnet. Samtidigt ger Sedumtaket ett svalare inomhusklimat på sommaren och bidrar till värmeisoleringen på vintern.

Dagvattenhantering: tak- och ytvatten från gångvägar leds direkt tillbaka till naturen.

Bofakta:

*Antal havsvillor: 16 st

*Större variant: 8 st 142 m2
 (4 -7 rok)

*Mindre variant: 8 st 108 m2
 
(4 -5 rok)

*Parkeringsnorm: 1,5 plats/bostad

*Totalt antal parkeringsplatser: 27 st

*BTA: 2 626 m2