Juvelen - Uppsalas nya landmärke

En skimrande byggnad som påminner om en ädelsten blir det första som möter resenärerna som kliver av tågen i Uppsala. Juvelen är namnet på stadens nya landmärke som Utopia ritat i samarbete med Skanska. Uppdraget vanns genom en markanvisningstävling. Juvelen var även segraren i en tävling om populäraste nybygge bland Uppsala Nya Tidnings läsare. Byggnaden är sex våningar hög och drygt 10 000 kvadratmeter stor. Ambitionen är att Juvelen ska bli Nordens mest hållbara kontorsbyggnad.

Kommun Uppsala
Plats Uppsala Resecentrum
Kund Skanska
Typ Kontorsbyggnad
År 2013
Juvelen blir Nordens mest hållbara kontorsbyggnad.

En hållbar märkesbyggnad Målsättningen med Juvelen är att skapa en spännande mötesplats med en intressant och iögonfallande arkitektur, som ska fungera som en entré till staden Uppsala.

Juvelen uppfyller kommunens höga krav på hållbarhet. Fastigheten ska vara ett nollenergihus som med hjälp av solceller och vindkraft producerar lika mycket energi som den förbrukar. Ett eget av Skanska patenterat system för kylning bidrar också till en minskad energianvändning. Målsättningen är att Juvelen blir Nordens mest hållbara kontorsbyggnad. Projektet är precertifierat enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEEDs högsta nivå, Platinum. Ambitionen är att skapa en byggnad av arkitektonisk kvalitet och starkt uttryckt samtidigt som det är energisnålt, har god inomhusmiljö och innehåller sunda material. Ett hus unikt i sitt slag.

Kompromisslös form

Vy över byggnaden från Strandbodgatan.

Stadsbild och arkitektur Vårt arbete med Juvelen har tagit sin utgångspunkt i samspelet mellan en formmässigt stark och särpräglad idé, mycket högt ställda miljöambitioner och strävan att skapa en estetiskt tilltalande tillämpning av byggnadens miljötekniska lösningar. Den arkitektoniska grundidén har varit att skapa en skulptural, smyckesliknande och iögonfallande byggnad. En ädelsten som med sina fasetter bildligt talat speglar olika aspekter av Uppsalaregionen. Juvelen blir en vacker solitär som kan uppföras genom ett rationellt byggsystem och som tillgodoser våra krav på arkitektonisk komplexitet och extremt högt ställda miljöambitioner. Vårt genomförande innebär att de miljötekniska lösningarna blir en naturlig del av och förstärker det arkitektoniska uttryck vi eftersträvar utan att göra våld på den ursprungliga formidén. Juvelen blir ett internationellt föregångsexempel för hur man kan skapa en vacker och arkitektoniskt intressant byggnad med en utpräglad hållbarhetsprofilering. Fasadernas triangelmönster får sin förlängning i bottenvåningens uppglasning som med sin generösa takhöjd och inre trätak gör att byggnaden upplevs som lätt och luftig, lättillgänglig och inbjudande. Juvelens tak ges en varierad och spännande form. Fasad och tak hänger ihop för att skapa en enhetlig form. Hela bottenvåningen fylls av publika funktioner och en gemensam lobby för samtliga kontorsplan. Byggnaden nås via entréer i alla tre fasader.

Juvelen och Triangeltorget

Triangeltorget Platsen mellan byggnaden och perrongen blir en naturlig mötesplats för så väl tillresta som Uppsalabor. Det nya torget får ett antal tydliga funktioner med fokus på sociala miljöer, handel och gång- och cykeltransporter. Torget skall fungera bra både sommar och vinter. Tema landskapsarkitekter har utformat en flexibel yta som enkelt kan anpassas efter årstidernas behov. Markbeläggningen består av sten och betong med inslag av träd. Mot Strandbodgatan anläggs en bred trappa som tar upp höjdskillnaden mellan torg och gata.

En plats för gångtrafikanter och cyklister Torgnivån är bilfri - en allmän plats för gångtrafikanter och cyklister. Här skapas en större cykelparkering. Torget går att angöra för persontransporter via Stationsgatan. För att undvika tung transport på torget sker varutransporter och sophantering i första hand via den befintliga angöringsplatsen längs Strandbodgatan.

Gestaltning av allmän plats

Triangeltorget skapar en aktiv och social plats mellan Juvelen och spårområdet. Torget består av en uteservering, en marknadsplats samt en parkdel.

Triangeltorget Juvelens fasad mot torget blir öppen och inbjudande med entréer till restaurangen, kontorsdelens lobby, rese- och cykelcenter. Platsens enhetliga utformning skapar tillsammans med uteserverineng i anslutning till restaurangen, marknadsplatsen och parkens gröna och sociala miljö ett väl sammanhållet och aktivt torgrum. För att förstärka torgets karaktär och koppling till byggnaden får rutnätet i marken även inslag av integrerad belysning. Kvällstid förstärker det platsens såväl som byggnaden formmässiga särprägel och belysningen hjälper samtidigt till att skänka platsen en varm och trygg atmosfär.

Entréplanet Hela bottenvåningen är öppen och innehåller publika funktioner kopplade till Uppsala och stationen. Här planeras för en restaurang/café och delibutik med tillhörande uteservering. Även ett hållbarhetscentrum med en kommunal återvinningsstation placeras i entrévåningen , där medborgare kan få hjälp och vägledning kring miljöfrågor.

Hållbart innehåll

Hela bottenvåningen är publik med entré som vänder sig mot de kringliggande gatorna. Huvudentrén vetter mot torget.

En tydlig och attraktiv profilering av Juvelen kräver ett relevant och attraktivt innehåll både när det gäller att locka hyresgäster och besökare. Här följer några av de hyresgästtyper och funktioner vi gärna ser.

Cykel-, rese- och träningscenter Cykeln som transportmedel bör få sätta en tydlig prägel på både byggnaden och utformningen av omgivningen i direkt anslutning till huset. Därför planerar vi att i lokalerna mot Strandbodgatan placera ett cykelcentrum som innehåller bland annat verkstad, butik, parkering och möjligheter till omklädning och förvaring i direkt anslutning till en resebutik med kassa och automater för att köpa biljetter till tåg och pendeltåg. Även ett träningscenter planeras i souterräng, i anslutning till cykelcentrumet, med enkel tillgång för såväl cyklister som andra resenärer. De resande med eller utan cykel har möjlighet att duscha och byta om innan de hoppar på tåget till jobbet på morgonen eller gå på ett träningspass innan de rullar hemåt igen. Placeringarna ger bra lättillgängliga lösningar som också aktiverar den södra delen av stationen för resenärer.

Restaurang med deli/ekobutik En restaurang/bar/kafé med tillhörande deli/ekobutik placeras i byggnadens norra spets. Verksamheten ska ha en tydlig ekologiskprägel i linje med byggnadens profil, inte minst med inriktning på närproducerade produkter. Verksamheten får också möjlighet till uteservering och marknadsverksamhet på avsedd plats på torget. Butiken bör även kunna ta emot beställningar som kan hämtas upp på väg till och från resan i syfte att ytterligare stärka knytpunktens attraktionskraft bland pendlare och närboende.

Fasad

Detaljbild fasad

Byggnaden är baserad på ett rationellt system med en stomme i betong som kläs med metallfärgade kassetter som delar upp fasaden i ett antal större rektanglar vilka i sin tur korsas av diagonala linjer med olika lutning. Resultatet blir ett komplext mönster av trianglar av varierande storlek och form. Inom de olika trianglarna placeras sedan antingen fönster eller metallmålade betongytor i skiftande guldgula nyanser. De oregelbundna formationerna ger fasaderna en vacker, komplex, varierad och estetiskt väl sammanhållen form som för tankarna till en slipad ädelstens fasetter. Variationsrikedomen förstärks ytterligare av att förhållandet mellan mängden täta ytor, fönster och solceller med hänsyn till olika solförhållanden skiljer sig åt mellan fasaderna i respektive väderstreck. Variationsrikedomen förstärks ytterligare av att förhållandet mellan mängden täta ytor, fönster och solceller med hänsyn tillolika solförhållanden skiljer sig åt mellan fasaderna i respektive väderstreck. Även djupet på kassetterna varieras efter behovet av olika solavskärmning på respektive fasad, från cirka 60 cm på sydöst- och sydvästfasaderna ned till cirka 15 cm på norrfasaden. Indragen för solavskärmningen är diagonalt vinklade i förhållande till fönster och fasadens täta delar för att ytterligare förstärka fasadens fasettering. Att fönstren sitter indragna i fasaden ger all nödvändig solavskärmning samtidigt som det ger fasaden en mer sammanhållen prägel och upphäver behovet av utanpåliggande avskärmning. Med den integrerade solavskärmningen undviker vi också potentiella problem under vintrar med mycket snö. Metallens varierande färg i varma orangegula toner och tydliga skarvar ger materialet en levande, mänsklig och varm känsla. Intrycket förstärks även av ljusslingor som integreras längs de vertikala, diagonala och horisontella linjerna i fasaden.

Sektion

Juvelen får en bruttoarea på cirka 10 600 kvadratmeter fördelade på sex våningsplan.

Hållbarhet som identitetsbärare

Trappan som sammanlänkar torget med Strandbodgatan.

Hållbarhet som identitetsbärare Vårt förslag följer mycket högt ställda mål när det gäller hållbarhet. Den nya byggnaden kommer att nå högsta nivå, Platinum, i det internationellt ledande certifieringssystemet LEED. Mot den bakgrunden tycker vi att hållbarhet är ett både relevant och starkt tema för positionering och kommunikation av Juvelen genom projektets alla faser, från grundidé till vilken typ av hyresgäster som ges tillträde till byggnaden och ända fram till säkerställandet av driften. För att skapa en större kommersiell och kommunikativ potential bör vi ha ett brett perspektiv på hållbarhet och utöver energieffektivitet och ekologi även inkludera en rad andra faktorer tex. innovation, utbildning, jämställdhet, miljötänkande, hälsa, nyföretagande, medborgarinflytande, kultur, ekomat, miljövänliga transporter med fokus på cykel och kollektivtrafik. En helhetssyn i hållbarhetsprofileringen ger en större trovärdighet och attraktionskraft. Några konkreta exempel på hur hållbarhetstänkandet kan ta sig uttryck under projektets projekterings- och byggfas är bland annat: en 50/50 jämställd arbetsplats, projektet som utbildningsplats, möjlighet till studiebesök från andra länder, internationell kunskapsöverföring i specifika hållbarhetsfrågor.

En utbildningsplats för nationella och internationella besökare Vi har för avsikt att låta projektet fungera som en utbildningsplats under såväl projekterings- som byggtiden. Gärna i form av ett samarbete med Uppsala kommun där vi kan ta emot både svenska och internationella besökare, exempelvis studenter, ingenjörer och byggnadsarbetare med särskilt intresse för hållbarhet, som får ta del av hur vi jobbar med att förverkliga ett projekt med sällsynt höga miljöambitioner. Uppsalaborna själva kommer att hållas uppdaterade och informerade om utvecklingen genom återkommande ”öppet hus”-dagar där de får tillfälle att lära sig mer om det unika projektet. Vi ser också ett stort värde i att aktivt dela med oss av vår kunskap och de nya erfarenheter som uppkommer under projektets gång, gärna i form av löpande internationella utbyten.

Utbildningssamarbete Att skapa en tydlig koppling till lärande och kunskap i projektet är intressant och relevant för Uppsala kommun med sitt starka fokus på utbildning. För Juvelen vill vi därför skapa ett samarbete med Uppsala Universitet, till exempel med Universitetets mastersprogram inom hållbar utveckling. Vi tänker också etablera ett nära samarbete med Ångström Solar Center med sin ledande forskning inom solenergi för ett utbyte av erfarenheter innan, under och inte minst efter att byggnaden är färdigställd.

Miljöcertifiering i världsklass

Juvelen kommer att miljöcertifieras enligt det globala systemet LEED – Leadership in Energy and Environmental Design (kategori Core & Shell). Vårt val föll på LEED på grund av systemets stora internationella spridning och helhetsgrepp som inkluderar hållbarhetskriterier som ska säkerställa en god inomhusmiljö, en energieffektiv byggnad, kloka materialval, klimatsmarta transporter och minimera avfall. Byggnaden kommer med god marginal att uppnå LEEDs högsta nivå Platinum. Det ger inte bara byggnaden en unik position på hyresmarknaden utan innebär också att den blir en mycket värdefull tillgång i kommunikationen av Uppsalas ambitiösa miljöarbete.

Plusenergi För att skapa en plusenergibyggnad har vi arbetat efter Kyotopyramidens principer där syftet är att minimera energibehovet, nyttja solenergi både passivt och aktivt och att visualisera och reglera energibehovet på ett intelligent sätt under driftskedet.

Värme och kyla För att minimera behovet av värme får byggnaden en tung stomme, hög lufttäthet, fönster med lågt U-värde, balanserad mekanisk ventilation med hög värmeåtervinning och snålspolande armaturer för minskad åtgång av varmvatten. En anpassning av mängden fönster och glaspartier i relation till nyttig dagsljusinstrålning är en viktig del i att minska behovet av kylning. Byggnaden får mer fönster mot norr då de ger mindre kylbehov och bättre förutsättningar för en god dagsljuskomfort. Det kombineras med en solskyddsstrategi som bygger på att fasaden i sig själv utformas som ett solskydd genom att fönster inte monteras direkt i fasadliv. Kyla produceras genom att utnyttja markens naturligt låga temperatur. Ingen värmepump nyttjas. Enda energitillförsel är en liten mängd el för att driva pumpar och fläktar. Vintertid används systemet för att förvärma ventilationsluften.

El och belysning Elbelysning anpassas till högsta mängd nyttigt ljus i förhållande till effektbehov. Belysning styrs dels av närvaro, dels så att den inte används när dagsljus finns tillgängligt. För att minimera fläktel skapas utrymme för stora ventilationskanaler vilket ger låga tryckfall och lågt energibehov för fläktar. Regenererande hissar används i de fall det är möjligt.

Mätning och uppföljning Byggnadens energiförbrukning är till stor del beroende av hur den används. Mätning av energiåtgången är därför en självklarhet och medför tre tydliga fördelar:

1) Energianvändningen redovisas i realtid för dem som använder byggnaden vilket skapar en medvetenhet och mer energimedvetna brukare.
2) Vår löpande uppföljning gör att vi snabbt kan upptäcka och åtgärda eventuella brister i hur driften sköts. 3) Genom vår uppföljning under driftsfasen kan vi nå våra ambitiösa energimål genom kunskapsåterföring som ger ständiga förbättringar.

Solenergi Solenergin nyttjas maximalt, såväl passivt som aktivt. Passivt genom att fasaden utformas så att den avskärmar en stor del av den direkta solinstrålning sommartid men inte vintertid. Aktivt genom att byggnadens tak delvis kläs med solceller. Solcellerna producerar energi som under större delen av året kompletteras med vindkraft vilket tillsammans täcker byggnadens primärenergibehov. Sommartid exporteras överskott och vintertid köps energi från nätet. Över året förväntas byggnaden generera ett elöverskott vilket gör Juvelen till ett plusenergihus. Den energi som behöver importeras under delar av året väljs med hänsyn tagen till lägsta möjliga primärenergibehov. Vi har valt fjärrvärme för att försörja byggnaden med nödvändig värme. Den el som importeras är vindkraftsel baserat på tillkommande vindkraftverk. Vi köper inte grön el som redan finns på marknaden utan säkerställer att det uppförs nya vindkraftverk.

Hyresgäster Vår ambition som hyresvärd är att i ett senare skede även erbjuda en LEED-certifiering av hyresgästernas verksamheter. Som byggherre har vi både ett miljöansvar och ett intresse av att stärka byggnadens positionering och varumärke. Det kan vi bland annat göra genom att utbilda och bistå i hyresgästernas certifieringsarbete, gärna i samarbete med Uppsala kommun.