Bergskammen, Norra Torget och Kontorsvillorna

På uppdrag av Albér fastigheter har Utopia Arkitekter tagit fram ett förslag i tre delar för hur det tidigare militärområdet Kasernhöjden kan utvecklas och integreras med det centrala Karlstad. Från att ha varit en sluten enklav har Kasernhöjden successivt nu öppnats upp för det civila samhället. I denna transformation finns stora möjligheter att förädla och bygga vidare på områdets kulturhistoria i både arkitektur som varumärke.

Kommun Karlstad Kommun
Plats Kasernhöjden
Kund Albér Fastigheter
Typ Bostäder
År 2018
De nya bostadslängorna i en vyn från Infanterigatan.

Platsen idag

Kasernhöjden ligger cirka en kilometer från centrum och skapar en naturlig brygga mellan I2-skogen och staden.

Kasernhöjden ligger cirka en kilometer från centrala Karlstad. Sedan Värmlands regemente flyttade ut från Kasernhöjden i början av 2000-talet har området successivt utvecklats från regemente till bostadsområde i en unik kulturhistorisk miljö. Området avgränsas idag av E18, som kopplar samman Karlstad med Stockholm och Oslo, i söder och I2-skogen med stora rekreationsområden i norr.

Läget ger goda förutsättningar för en urban men samtidigt grön livsstil. Med endast fem minuter till skogen och tio minuter till centrum finns möjligheter för ett boende där barnen kan leka fritt, där bilen kan förbli stående och där rörelse och rekreation aldrig är långt borta.

Översiktsplan

På uppdrag av Albér fastigheter har Utopia Arkitekter tagit fram ett förslag i tre delar för hur Kasernhöjden kan utvecklas och förädlas.

Projektets tre delar består av:

1. Bergskammen
Kasernhöjden ska förtätas och förstärkas som grannskap och bostadsområde. Bergskammen ska som ett led i detta visa på hur nya moderna bostadstillägg kan skapas med hänsyn taget till områdets unika militära historia.

2. Norra Torget
Norra Torget ska utvecklas till ett ombonat "vardagsrum" för Kasernhöjden som stadsdel och Karlstad som helhet. I samband med detta är ambitionen att utveckla ett nytt landmärke som genom sin gestaltning sätter Norra Torget och Kasernhöjden på kartan.

3. Kontorsvillorna
Kasernhöjden ska erbjuda unika arbetsplatser som stärker Kasernhöjden som stadsdel och destination. I förbindelse med E18 föreslås en kontorsetablering i en miljö unik för Karlstad.

Knyta ihop och binda samman

Tydliga framsidor och entréer.

Kasernhöjden är idag en sluten enklav utan tydliga entréer eller framsidor. Kaserngården som en gång i tiden var en baksida mot de gamla Kasernbyggnaderna är idag områdes framsida. Vi vill i projektet bejaka och förstärka Kasernhöjden som en grön plats med en unik historia. För att åstadkomma det krävs att vi skapar tydliga nya framsidor och entréer som hjälper till att binda samman området hela vägen från norr till söder.

Utmaningar

Genomgående för alla tre delar av projektet är att de syftar till att bygga vidare på den rika militära historia som finns på Kasernhöjden. Detta sker inte genom pastischer utan snarare genom en modern tolkning som skapar en ny årsring drygt 100 år efter områdets etablering. Som grund för detta presenteras en analys baserad på workshops, platsbesök och studier av Kasernhöjden idag.

I detta arbeta har vi identifierat tre tydliga utmaningar:

1. Var uppehåller man sig kvällstid?
Hur ser livet mellan husen ut? Idag saknas tydliga målpunkter och mötesplatser. Var hänger de studerande eller de boende efter skol- och arbetstid? Hur får vi övriga invånare i Karlstad att uppleva Kasernhöjden som en destination och målpunkt efter det att kontoren och skolorna har stängt för dagen?

2. Hur integrera med staden?
Hur stärker vi entréerna till Kasernhöjden för såväl gående som bilister? Hur hanteras flöden och logistik på ett så smidigt sätt som möjligt utan att trygghet och de bilfria zonerna påverkas? Hur kan vi integrera Norra Torget som en länk mellan centrumkärnan och de stora naturområdena omkring I2-skogen?

3. Hur hantera buller?
Hur kan vi skapa högkvalitativa publika miljöer som är naturligt avskärmade från buller från E18? Hur kan lägenheter och bostadsytor genom placering och utformning klara bullerkrav samtidigt som de bidrar till Kasernhöjdens kulturmiljö i stort?

Möjligheter

Möjligheterna i projektet ligger till stor del i Kasernhöjdens redan påbörjade omvandling. Kasernhöjden är redan idag ett etablerat varumärke med ett unikt läge bara 10 minuter från centurm. Och Norra Torget fungerar redan som en katalysator för Kasernhöjdens kommersiella utveckling med en stark inriktning på lokalproducerade matvaror. I förbindelse med Norra Torget finns även en del etablerade kontor och verksamheter. Förutsättningen för dessa kan förstärkas ytterligare genom en fortsatt bostads-och näringsutveckling.

I Kasernhöjden finns ett stort antal barn och unga. I dag rör sig cirka 800 elever rör sig till och från de många skolorna i området. Här finns såväl för- och grundskola som gymnasium. ThorenGruppen och Klara Gymnasiet med sina 350 elever är två av huvudaktörerna i området och drivande i Kasernhöjdens utveckling. Deras roll i den fortsatta utvecklingen av centrumnära, trygga och högkvalitativa livsmiljöer är given.

Verktygslåda

Nya bebyggelsemässiga tillägg tar tydlig utgångspunkt i Kasernhöjdens historiska tillgångar.

I arbetet med att förädla och bygga vidare på områdets kulturhistoria i såväl arkitektur som varumärke har vi arbetat fram en historisk verktygslåda. Den består av ett antal element som vi använder för att skapa nytolkningar av områdets redan existerande byggnader.

Gemensamt för byggnaderna inom Kasernhöjden är en hög grad av symmetri i komposition och rytm som bland annat tydliggörs genom varierande grad av detaljering, nischer och reliefer.

I hus vars funktion är underordnad kasern- och administrationsbyggnaderna, exempelvis tidigare förråd, idrotts- och matsal, är konstruktionen ofta ett tydligt och strukturerande element för fasaden.

Då byggnaderna primärt är uppförda i tegel framhävs fönster- och dörröppningar samt skiftet mellan material och våningar genom varierande mönstertegling med olika typer av murförband.

De gamla Kasernbyggnaderna vilar alla på en tydlig bas som utgör cirka en tredjedel av husens höjd. Ovanpå denna bas vilar en större midja och ett avslut som skapar en tydlig rytm inom området.

Byggnaderna på Kasernhöjden har en tydligt begränsad materialmässig palett med tyngdpunkt på tegel, svartmålad plåt, faluröd träpanel och natursten. Alla naturliga material typiska för sekelskiftestiden och det nationalromantiska stilidealet med en strävan mot realism.

1. Bergskammen

Sex längor knyter samman Kasernhöjden mot väster och skapar naturliga passager mellan Infanterigatan och Kaserngården.

Projektet går under arbetsnamnet ”Bergskammen” till följd av de stora höjdskillnaderna som idag skapar en både fysisk och mental barriär mellan Kasernhöjden och Infanterigatan. I samband med att Bergskammen utvecklas ges goda möjligheter för att skapa nya och starkare öst-västliga förbindelser inom området.

De planerade bostadshusen ligger i ett fint sydvästläge med goda möjligheter att kunna njuta av kvällssolen. För att kunna utnyttja läget på bästa sätt måste vi hantera bullret för att kunna skapa behagliga gemensamma och privata uteplatser med goda solförhållanden.

De nya bostadshusens entréer vänder sig mot Infanterigatan. Gatan är idag en genomfartsled som förbinder Centrum med Vaxnäs, Sandbäcken och Kasernhöjden. För att skapa trygga och omhändertagna miljöer gestaltas kantzonen mellan bostäderna och Infanterigatan med stor omsorg.

Koncept

Byggbar yta
-En bergsida i sydvästläge

Den byggbara ytan är ca. 17 000m2 stor och ligger i en sluttning mot sydväst. Platsen har goda solförhållanden med kvällsolen som möter Bergskammen och med dess långsträckta vy över Karlstad. Samtidigt finns stora utmaningar i att bygga i den svårtillgängliga terrängen samt att hantera buller från Infanterigatan.

En sammanhållen struktur
- Relatera till Kasernerngården

Bergskammen delas upp i tre kvarter som i storlek såväl som placering har en stark rumslig relation till Kasernerna uppe på höjden. De tre kvarteren blir en naturlig förlängning av den rationella plan som ligger till grund för Kasernhöjden.

Kantzoner och passager
-Ett tryggt och inbjudande möte med Infanterigatan

Kvarteren binds ihop av ett sammanhängande landskap som skapar fysiska förbindelser mellan Kasernhöjden och Bergskammen. Genom att dra tillbaka kvarteren från Infanterigatan kan även trygga och lummiga kantzoner för boende och besökare skapas på behörigt avstånd från genomfartstrafiken.

Ett L-format bullerksydd
-Sammanbundna längor

Kvarterens volymer följer samma rationalitet som sin omgivning och underordnar sig den existerande strukturen.Husen gestaltas som enkla längor som binds samman för att skapa en trygg och bullerskyddad gårdsmiljö på insidan.

Ett tillgängligt landskap
-En upphöjd gårdsmiljö

En tillgänglig gårdsmiljö skapas genom en upphöjd gård som anpassas efter bergskammen och landskapets form. Gården görs tillgänglig genom invändiga kopplingar och utvändiga trappor som förbinds med det övriga landskapet.

Utnyttja slänten
-Ett semipublikt landskap

I förbindelse med gårdslandskapet skapas gröna fickor och upphållsplatser i slänten upp mot Kasernhöjden. De gröna nischerna kan bestå av grillplatser, naturlekplatser eller helt enkelt sittplatser där man kan ta del av utsikten och njuta av kvällssolen i en lummig och grön miljö.

Tre smaker

De tre längorna varierar i höjd, längd och material inom och mellan kvarteren.

För att inte konkurrera med Kasernbyggnadernas befintliga byggnaders pampighet oh starka uttryck föreslås de nya bostadshusen utformas som enkla, men ändå stilfulla och eleganta längor. Relationen till den äldre bebyggelsen är stark med ett ärligt materialval, symmetri, synliga konstruktionsprinciper och inte minst ett tydligt gavelmotiv.

Längorna kan delas upp i tre "smaker” som placeras ut och kombineras i olika variationer inom och mellan de tre kvarteren. Tillsammans med en variation i höjd skapar detta ett sammanhållet men ändå varierat uttryck där längorna får träda fram med unika identiteter.

Fältlängan
Fältlängan har ett tydligt släktskap till Hemvärnsgården i kulör och formmässig enkelhet. Husen får horisontala band som skapar variation över en stram och enkel fönstersättning. Indragna balkonger som helt eller delvis kan glasas in hjälper att uppfylla bullerkrav och skapa attraktiva rum mot sydväst. På taket skapas en gemensam terrass för de boende.

Lerklumpen
Lerklumpen tillför enkelhet och lugn inom kvarteren. Husen blir alltid en del av det omgärdande tegellandskapet och växer samman med trappor och passager upp mot Kasernhöjden. Placering av franska balkonger och fönster varieras över fasadytan för att skapa en modern variation och identitet i ett annars traditionellt bostadshus.

Fackverkshyllan
Fackverkshyllan är en enkel volym klädd i ett bullerdämpande mönster av balkonger. Balkongerna ger skydd mot den bakomliggande fasaden och maximerar uppehållsytorna mot sydväst. Inom mönstret skapas en enkel variation genom inglasade partier, spaljéer för växtlighet, förvaring och helt öppna balkongdelar.

2. Norra torget

Komplement istället för rivalitet
-Ett Kasernhöjden för framtiden

Det nya tornet ska definiera den nya årsringen som skapas runt existerande volymer på Kasernhöjden. Istället för att bindas samman till existerande volymer i materialitet så är tanken att skapa ett nytt och modernt tillägg som framförallt förbinds genom en sympatisk placering och uppdelning i volym.

Tornet ska markera entrén till Kasernhöjden från norr och bidra till att maximera Norra torgets potential.

Potential: Del av ett Kulturbälte

En del av ett sammanhang
- Från Stora till Norra Torget

Norra torget har i sin placering endast 15 minuters promenad från Stora Torget och Karlstads stadkärna potential att bli en del av ett större pärlband av kulturella aktiviteter. Genom att utveckla ett kulturbälte som träcker sig hela vägen från Centralstationen upp till I2-skogen kan Norra Torget bli länken mellan grönområde och urbanitet.

Koncept

Skapa visuella förbindelser
-Låt torget spilla ut
Norra Torget kan idag upplevas som slutet i och med att husen och dess verksamheter i huvudsak vänder sig inåt. Därför är det viktigt att bevara de existerande siktlinjerna in på torget för att göra det möjligt för förbipasserande att se vad som försiggår samt bevara och förstärka passagerna mellan husen ytterligare.

I2 skogen möter torget
- En grön entrépark i förlängning av gångstråket

Trots närheten till I2-skogen och en mängd idrottsplatser saknar Kasernhöjden idag naturliga grönområden och parker som inviterar till uppehåll. För att stärka gång-och cykelstråket som passerar förbi i på den östra sidan föreslås en entrépark som skapar en grön lunga i direkt anslutning till det i övrigt hårdgjorda torget.

En kommersiell förlängning
- Kontor och butikstorg

På den sydvästra sidan tillåts Norra Torget att växa ut med möjlighet för mer kommersiella verksamheter för att aktivera Infanterigatan hela vägen ut mot gatan. Dels för att skapa en tydligare och mer urban entré mot som Infanterigatan, men även för att erbjuda ytor för umgänge och häng naturligt avkärmade för buller.

En Förstärkt entré
- En brygga mellan Infanterigatan och Torget

För att ytterligare förbättra cirkulationen runt Norra Torget föreslås en ny entré som kopplar sig på Infanterigatan från väster mot polishuset. Detta avlastar den östra entrén och skapar små smitvägar och större öppenhet omkring torget som underlättar för angöring och övrig kommunikation.

Stad möter skog

Mötet mellan I2-skogens grönska och Kasernhöjdens liv gestaltas genom att förbinda dessa vertikalt upp över volymen genom terrasser och publika, samt semi-publika funktioner

Tornets tre beståndsdelar

Publikt
De nedersta etagerna blir öppna och publika där dubbelhöga öppningar markerar entréer och passager in genom byggnaden. Här finns möjlighet för att etablera kommersiella verksamheter som förbinds med torget. Toppen görs även den tillgänglig för en publik bar/restaurang där alla kan få ta del av utsikten över Karlstad.

Kontor
Våningarna som leder upp till bostadstornet fylls med kontor eller semipublika funktioner så som co-workingplatser eller konferens som kan utnyttjas och bli en gemensam mötesplats för Norra Torgets alla aktörer. De gröna terrasserna är med till att skapa mervärde till kontorslokalerna och kan även göras tillgängliga för allmänheten.

Bostäder
Bostadstornet formas med rejäla indrag med privata terrasser för varje lägenhet som kan skapa skyddade utemiljöer och unik boendekvalitet hela vägen upp till toppen. En gemensam bostadsterrass skapas i förbindelse med teknikutrymmet som är placerad i mötet mellan bostads-och kontorsfunktioner.

Mötet mellan tornet och torget

Volymdiagrammet visar på mötet mellan Norra Torgets och tornets olika vinklar som skapar entrénischer, passager och siktlinjer över torget.

De lägsta volymerna kommer ned och möter takfoten på Norra Torgets övriga volymer och skapar terrasser som ger torget en grön inramning.

3. Kontorsvillorna

Kontorsvillorna ska genom en modern tolkning av Kasernhöjdens militärhistoria bidra till att skapa anpassningsbara kontorsplatser i unikt skyltläge nära E18.

Det småskaliga kontoret
-Flexibelt system med minimalt klimatatryck

Kontorets kärna består av ett öppet atrium som kan gestaltas efter kontorets storlek. Här placeras den vertikala kommunikationen med trappa och lyftbord tillsammans med övriga sociala funktioner. Atriumet kan även bli en öppen ljusgård och bullerskyddad uteplats.

Koncept

Anpassning till terräng
-Pelare och trossbotten

Kontorshusen vilar på en lätt bas med en trossbotten uppburen på pelare som anpassar husen efter skiftningar i terräng. Detta minimerar ingreppet i den omkringliggande skogen. Målet är att kontoren anpassas till naturen snarare än att låta naturen anpassa sig efter kontoren.

En insida i trä
-Konstruktion som gestaltande element

Kontoren byggs i två våningar där en enkel träkonstruktion monteras på plats och kan anpassas efter ytbehov. Det exponerade bärverket med pelare i trä framträder som en fortsättning av de omkringliggande trästammarna och blir ett identitetsskapande element för kontoren och omgivningen.

Atrium och kommunikation
-Mötesplatsen i centrum

Kontorets kärna består av ett öppet atrium som kan gestaltas efter kontorets storlek. Här placeras den vertikala kommunikationen med trappa och lyftbord tillsammans med övriga sociala funktioner. Atriumet kan även bli en öppen ljusgård och bullerskyddad uteplats.

Ett svävande tält
-Ett smycke bland träden

Ovanvåningen blir mer sluten och vänd mot kärnan. Fasad och tak kläs in i plåt som genom sin lekfulla form för tankarna till ett gammeldags militärtält. Öppningarna framträder genom fönsterluckor som likt tältduken kan föras åt sidan och användas som en manuell solavskärmning.

Kontorslandskapet

Den enkla villan
-Small
Den enkla kontorsvillan är 15 x 15m stor och omgärdar ett atrium på 22m2. Beroende på utformning kan kontoret innehålla ca. 40 arbetsplatser med tillhörande funktioner så som mötes-och konferensrum.

Kontorsgrannskapet
-Large
Den stora varianten utformas som ett litet kontorsgrannskap som kan hyras av en eller flera hyresgäster. Dessa kan bindas sammana av ett större socialt entrédäck eller interiöra kopplingar genom t.ex glasgångar.

Modulära byggklossar

En katalog av valmöjligheter
- Unika identiteter
Kontorsvillorna bygger på ett enkelt grid som kan fyllas med byggklossar innehållandes varierande kontorsfunktioner. Detta skapar ett unikt uttryck och variation trots en enkel och liksidigt gestaltning.

Personlig identitet

Varierande storlekar
- Från liten till stor
Byggklossarna kan blandas fritt inom ramverket och anpassas efter tid och varierande behov eller hyresgäster. Det samlande atriumet kan även tillåtas att växa ut och bli en större samlande del av kontorsvillan.