Vackert och varierat, ätbart och klimatsmart

I samarbete med Innobo tagit fram ett vinnande förslag till kommunens markanvisningstävling för fastigheten Uttern i centrala Kumla. Kommunens önskemål var radhus och flerbostadshus runt två gröna gårdar. Och det var precis vad de fick med vårt förslag som tog sitt avstamp i Kumlas rika tradition av odling av frukt och bärodling både i handelsträdgårdar och i privat trädgårdar.

Kommun Kumla Kommun
Plats Kumla
Kund
Typ Vinst markanvisningstävling, bostäder
År 2022
Hism_utopia_uttern_view_morning_green
Vy över Körsbärsallén mot trygghetsboendets punschveranda och radhusen i en våning.

Vår ambition med kvarteret Trädgårdsmästaren är att i ett nära samarbete med kommunen skapa ett varierat, trivsamt, tryggt och klimatsmart område med hjälp av glädjefylld arkitektur, medvetna materialval med ett bärande inslag av återbruk.

Vi levererar med vårt förslag praktiskt och ekonomiskt genomförbara lösningar på projektets samtliga huvudutmaningar och tillför en rad kvaliteter till så väl platsen som till Kumla som stad och kommun. Projektet kan om det förverkligas komma att bli ett positivt exempel på hur man på orter som Kumla kan skapa livsmiljöer som möter högt ställda ambitioner när det gäller så väl gestaltning som klimatprestanda, både i form av lägenheter och radhus.

Utgångspunkter, förutsätningar och målsättningar
Kommunens önskemål för Idrottsparken etapp 1 är tydliga. Man vill se radhus eller kedjehus runt två gröna gårdar i kombination med högre flerbostadshus mot huvudgatan för att skapa en stadsmässighet. Förslaget ska dessutom visa på en blandad bebyggelse och en härlig gårdsmiljö.

Dessa önskemål om bebyggelse och gårdsmiljöer tillsammans med platsens förutsättningar och historia, traktens tradition när det gäller bebyggelseskala och trädgårdsodling och inte minst högt ställda klimatambitioner har varit utgångspunkten för vårt arbete med Kvarteret Trädgårdsmästaren.

Platsen har enligt vår bedömning mycket goda förutsättningar att husera vårt projekt med få komplicerande utmaningar när det gäller exempelvis höjdskillnader och dagvattenhantering.

Villkor, krav och regler
Vårt förslag uppfyller samtliga listade villkor för byggnationen i inbjudan till markanvisningen. Förslaget inrymmer 52 lägenheter och 31 radhus i varierande storlekar inom detaljplanens begränsningar med en sammanlagd yta på cirka ­
9 200 kvm BTA. Angivna parkeringsbehov löses på anvisade platser inom den egna fastigheten och samtliga relevanta tillgänglighetskrav är hanterade med hänsyn till gällande regelverk.

1_diagram
2_diagram
3_diagram

Koncept och bärande kvaliteter
I Kumla finns en historisk tradition av odling. Bygdens kalkrika jord och goda klimat är väl lämpad för frukt- och bärskördar vilket i staden tagit sig uttryck inte minst i handelsträdgårdar med odling i växthus och på friland. Men odling har också varit ett mycket viktigt inslag i privata trädgårdar där det som odlades dels blev ett tillskott till självhushållningen.

På platsen för vårt förslag fanns Fylsta handelsträdgård som startades av trädgårdsmästaren Ernst Albin Eriksson år 1917. På tomten odlades fruktträd, bär och blommor. Verksamheten omfattande tre större växthus och på friland odlades köksväxter. Verksamheten drevs fram till år 1970.

Arvet från handelsträdgården har utgjort grunden för vårt förhållningssätt till gårdarnas utformning och växthusens arketypiska formspråk har fått sätta sin tydliga prägel på bebyggelsens utformning. Resultatet är en helhet som i skala och stil inrättar sig följsamt på platsen samtidigt som det tillför kvaliteter för så väl de boende i kvarteret som i stadsbilden.

Odling och grönska ger social blandning
Vår ambition med Kvarteret Trädgårdsmästaren har varit att skapa en trädgårdsmiljö som så långt det är möjligt består av växter som är ätbara. Frukt, bär och olika typer av örter och grönsaker blir självklara och vackra inslag. Från buskagen med bär och frukt som omger våra bilbersåer till äpple- och päronträden mitt på gårdarna och inte minst raden av körsbärsträd som står längs med stråket som löper mellan gårdarna och förbinder Hardmogatan och Kumla-Frasses gata.

Den inramande grönskan skapar tillsammans med växthus, köksträdgårdar, lusthus, lekstugor och gårdarnas omsorgsfullt utformade landskap stora gemensamma och sociala vistelsekvaliteter för kvarterets olika boendegrupper. Från små, barn till åldringar. Radhusen får dessutom sina privata förträdgårdar och en väl tilltagen punschveranda och vinterträdgårdar i flera plan ger Trygghetsboendet sociala ytor som kan användas hela året.

Situationsplan

Situationsplan

Vi har i arbetet med vårt förslag starkt tagit fasta på att skapa just en blandad bebyggelse och härlig gårdsmiljö. Utgångspunkterna har i första hand varit användbarhet med fokus på lek, vistelse och odling.

Kvarteret Trädgårdsmästarens gårdar, stråk, förträdgårdar och parkeringsplatser blir alla vistelsemiljöer som främjar aktivitet och gemenskap. Medlet för det mer än något annat blir odling och ätbar grönska även om kvarteret också rymmer andra generösa ytor för lek och spel för olika åldrar.

De två generösa gårdarna är utformade för att maximera användning och tillgänglighet för blandade åldrar och intressen. Här kan både barnfamiljer och äldre aktivera sig och hitta sina favorittillhåll och även om stora delar av ytorna är specifikt programmerade så finns det gräsmattor med plats för en picknick-filt eller några solstolar.

Körsbärsallén
Genom kvarteret Trädgårdsmästaren löper Körsbärsallén som förbinder Hardmogatan och Kumla-Frasses gata. Stråket blir ett shared space för i första hand gång- och cykeltrafik men som också möjliggör angöring med bil till radhusen inom kvarteret. Angöringsplats för rörelsehindrad inom 25 m från bostadsentré kan ordnas vid behov. Utformningen gör även stråket till en högkvalitativ vistelsemiljö för alla möjliga aktiviteter inramade av ståtliga körsbärsträd som ger en fantastisk blomning under våren och rikliga bärskördar längre fram på sommaren.

Egen täppa är guld värd
Samtliga radhus får egna förträdgårdar på både bak- och framsida. En efterfrågad kvalitet från många av dem som väljer bort villans större trädgård eller saknar en egen täppa i lägenheten. Här får man plats med både förvaring, en generös uteplats och lekutrymme för de mindre barnen.

Bärfyllda bilbersåer
För att skapa en sammanhållande karaktär i kvarteret har ambitionen varit att fylla i princip alla lämpade ytor med grönska. Det har också varit ett medel för att knyta ihop kvarterets relativt tilltagna parkeringsytor med övriga strukturen. Parkeringsytorna får carports täckta med ängstak, sedum eller annan lämplig grönska. Längs med carports och omgivande staket planteras lämpliga bär- eller fruktbuskage vilka kommer att ge både en lummig bersåliknande inramning och även en skörd som kan delas bland de boende.

%c3%96versiktsvy_g%c3%a5rd

Kvarteret som ett gemensamt grönskande skafferi

Kvarteret Trädgårdsmästaren får grönska och planteringar som till absoluta merparten ger ätbar frukt, bär, grönsaker, örter, kryddor och andra nyttoväxter. Syftet är att skapa en miljö som främjar gemenskap och umgänge mellan kvarterets alla boende oavsett ålder och livssituation.

Här är odlingen inte begränsad till några pallkragar utan tar plats överallt, från bärbuskagen som ramar in våra bilbersåer och Körsbärsallén som löper genom kvarteret till de gemensamma köksträdgårdarna och smultronplantorna på lekplatserna.

Merparten av frukt- och bärväxter kräver minimal skötsel men ger även den som inte har ett stort intresse för odling möjlighet att ta del av både blomsterprakt och skörd av frukt och bär. För den med intresse för odling finns i princip obegränsade möjligheter att djupdyka i sin hobby året om och dessutom få värdefulla bidrag till hållbar självhushållning.

För kvarterets barn ger odlingsfokuset, förutom möjligheten till lek och smaskiga mellanmål, ett stort pedagogiskt värde i möjligheten att på ett självklart sätt lära sig om hur naturen fungerar. De boende i kvarterets radhus får dessutom tillgång till privata trädgårdar som ger ytterligare möjligheter att välja vad helst man själv vill.

Sammanhållet
Alla byggnader i kvarteret har fått en tydligt sammanhållen gestaltning. För gårdarnas mindre strukturer, från miljö­hus och ända ner till fågelholkar och insektshotell, ligger formspråket ännu närmare det klassiska växthusets.

Karaktären för dessa mindre byggnader är genomgående lätt och transparent i varierande grad. Samtliga byggnader är omsorgsfullt gestaltade för att med sina olika roller passa in i en väl avvägd helhet.

Bilar i bersåer
Bilbersåerna får carports med lätta spaljéliknande väggar väl anpassade för att buskage av olika slag ska kunna klättra på dem samtidigt som de släpper igenom ljus för att skapa trygga miljöer. På taken får de sedum som hjälper till att ge bilarna en både mindre iögonfallande och mjukare inramning.

Grönt och grönskande
Precis som våra carports blir miljöhusen mer nedtonade i rosmaringrönt som går igen från bostadshusen. Det här är nyttobyggnader som smälter in mer obemärkt i miljön. Även miljöhusen blir lätta och semi­transparenta med fasader som stänger ute djurliv men tillåter växter att klättra längs fasaderna.

Röda utropstecken
Växthusen, lusthusen och lekhusen blir användbara och lättillgängliga accenter i engelskt rött och får sin självklara och framträdande plats på gårdarna. Husen bidrar både med karaktär och generösa och värdefulla ytor för aktivitet och lek under en stor del av året. I fågelholkar och insektshotell får dessa byggnader småsyskon som pryder kvarterets olika fasader. Små engelskt röda utropstecken som här och där skapar blickfång som understryker kvarterets genomarbetade och glädjefyllda gestaltning.

%c3%96versiktsvy
Översiktsvy från sydöst.

Trygghetsboende

Punschverandan_gavel
Gavelfasad trygghetsboende.
Fasad_trygghetsboende
Fasad mot Kumla-Frasses gata, trygghetsboende.

Huset får en fasad i puts på långsidorna. Burspråk i trä bryter ner den långa huskroppens skala och ramar också in lägenheternas balkonger. Resultatet är ett hus som redan på avstånd framträder tydligt och som nära inpå upplevs mer som en sammansatt helhet än enformig länga. Något som förstärks ytterligare av takets kupor och terrasser som bidrar både med variation och stora boendekvaliteter.

Huset blir stadsmässigt mot gatan men med en karaktär som skalmässigt fungerar väl även mot den grönskande gården och med en tydlig gestaltningsmässig koppling till kvarterets övriga hus.

Husets takform är ett klassiskt sadeltak men med kapad nock för att skapa ett eget uttryck. Taket kläs i grå plåt och gaveln i norr kläs likt burspråken i trä. Huset får röda accenter i entrédörrar och belysningsarmaturer som går igen i de lägre radhusen och även i kvarterets gatubelysning.

Flerbostadshus

Flerbostadshuset_gavel
Gavelfasad flerbostadshus.
Fasad_flerbostadshuset
Fasad mot Kumla-Frasses gata, flerbostadshus.

Flerbostadshuset blir till både form och innehåll Trygghetsboendets lillasyskon. Gestaltningsdragen blir i stort sett desammamen men för att skapa en större variation mellan de två syskonhusen har långsidornas fasader fått lite annan fördelning av burspråk och balkonger. Och huset som saknar Trygghetsboendets punschveranda får istället två gröna gavlar i trä med franska balkonger.

Detaljeringen i snickarglädje, och de röda inslagen i entrédörrar och belysning går igen från Trygghetsboendet. På Flerbostadshusets gavlar har fasaderna också fått ett tydligt blickfång i en fransk balkong i engelskt rött på våning fyra.

Precis som i Trygghetsboendet får Flerbostadshuset en källarvåning som upptar ungefär hälften av husets fotavtryck. En klimatsmart lösning som minskar projektets användning av betong men samtidigt ger oss tillräckligt stora ytor för att få plats både med husens teknikutrymmen och bostädernas förvaringsutrymmen.

Tillsammans med Trygghetsboendet skapar Flerbostadshuset en vacker stadsmässig huslänga längs med Kumla-Frasses gata som med en tydlig variation i fasaderna ger liv åt gatan och ramar in kvarteret mot väster. I skala och gestaltning samspelar de båda flerbostadshusen väl med radhusen i två våningar längs med kvarterets östra och södra sida.

Flerbostadshuset är tänkt att kunna upplåtas antingen som hyres- eller bostadsrätt.

Radhus II

Gavel_radhus_ii
Gavelfasad radhus II.
Fasad_radhus_ii
Fasad radhus II.

Längs kvarterets östra och södra del ramar tre längor med radhus i två våningar in kvarteret. I färg, material och detaljer har husen ett nära släktskap med våra flerbostadshus längs med Kumla-Frasses gata. Här finns snarlika balkonger och burspråk på husens framsida. På gavlarna finns samma gröna snickarglädje och franska balkonger.

På balkonger och vid entréer där flerbostadshusen får fasader i puts får dessa radhus istället en naturfärgad träpanel. Taken kläs i en något mer mörkgrå plåt än på flerbostadshusen.

Radhus I

Gavel_radhus_i
Gavelfasad radhus I.
Fasad_radhus_i
Fasad radhus I.

Inom kvarteret ligger de längre radhusen fjärmade från de större omgivande stråken. Även dessa bostäder får en uteplats med avgränsande förvaringsutrymme på gårdssidan och en privat förträdgård i varierande storlek på gatusidan.

Fasader i järnvitriolgrått med slätspont i varierande dimensioner ger ett arbetat men sobert intryck som livas upp av accenter i engelskt rött i form av entrédörrar och belysningsarmaturer. Samma detaljer i samma kulör som också finns på kvarterets flerbostadshus. Även husens tak föreslås bli i samma trä som fasaderna vilket hjälper till att knyta ihop helheten i såväl respektive bostadsenhet som huslängorna.

Mängder av trä, minst möjliga betong och återbruk utöver det vanliga

Materialval och konstruktion
Grunden för ett klimatsmart projekt är medvetna materialval och god energiprestanda. För kvarteret Trädgårdsmästaren har vi valt trä som huvudsakligt byggmaterial för samtliga radhus och en blandning av lättbetong och trä för trygghetsboendet och det andra flerbostadshuset.

Att bygga i huvudsak i trä innebär generellt ett mycket blygsamt klimatavtryck under byggfasen. Detsamma gäller lättbetong som är ett mycket CO2-snålt material tack vare att det jämfört med konventionell betong minskar betonganvändningen och därmed klimatpåverkan med två tredje­delar.

Lättbetong har dessutom mycket goda egenskaper ur energi- och miljösynpunkt. Goda värmelagrande egenskaper minskar behovet av uppvärmning och nedkylning och trögheten i materialet ger ett svalt hus på sommaren och ett varmt hus på vintern. Med lättbetong eliminerar vi dessutom behovet av plastfolie och tätningsremsor.

Vår konstruktion med ett källarplan som upptar endast cirka hälften av flerbostadshusens fotavtryck innebär även det en minskning av klimatpåverkan då det minskar mängden betong vi använder i projektet. Även i flerbostadshusen byggs innerväggar primärt med träreglar.

Certifiering, fossil- och giftfritt
För projektet som helhet kommer vi att sträva efter att bygga fossilfritt så långt detta är möjligt. För att säkerställa giftfria materialval kommer vi att jobba med Byggvarubedömningen Sunda Hus eller motsvarande tjänst. Vår ambition är att certifiera kvarteret Trädgårdsmästaren som miljöbyggnad Silver eller på motsvarande nivå i annat system beroende på vad som är mest lämpligt utifrån projektets förutsättningar.

Maximerat återbruk
Vår ambition är att med kvarteret Trädgårdsmästaren ta ett nytt steg i arbetet med återbruk. Projektets skala och material­val ger goda förutsättningar för användningen av återbrukat material vilket blir en viktig del i projektets ambition att minska det samlade klimatavtrycket.

För att skapa bästa och mest möjliga möjlighet till återbruk i kvarteret Trädgårdsmästaren har Innobo etablerat ett nära samarbete med Recover som är en av landets ledande rivningsentreprenörer och störst i branschen i Örebro län och återvinningsföretaget Sortera, som också är en av de största aktörerna i sitt slag i länet. Aktörernas skala säkerställer god tillgång till återbrukat material i regionen och den lokala verksamheten minskar också behovet av transporter. Sorteras depå ligger i Kvarntorpsområdet endast fyra kilometer från Idrottsparken.

Tillsammans med vår byggentreprenör Byggnor i Närke AB är Recover redan igång med att sortera ut och bunkra upp återbrukbart material från sina rivningsentreprenader.

Bland de material som kommer att bli aktuella för återbruk i kvarteret Trädgårdsmästaren finns bland annat träreglar till innerväggar, råspont och övrigt virke som kan användas till exempelvis takbeläggning och glespanel. Sortera kommer att leverera krossad betong och tegel som fyllnadsmaterial. Även matjord kommer att levereras av Sortera från närliggande projekt efter att den förädlats, siktats och testats för eventuella föroreningar.

För markbeläggning är ambitionen att för absoluta merparten använda oss av återbrukat material i form av natursten, stenkross och marktegel. Även för produkter som exempelvis kabelstegar och armaturer kommer vi att i första hand välja återbruk.

Värme och kyla
Projektet kommer att anslutas till kommunens fjärrvärme men kommer även att kompletteras med bergvärme som utöver att det minskar behovet av extern energi och klimatpåverkan också kan användas för frikyla under sommarhalvåret.

Solenergi
Kvarteret Trädgårdsmästaren har tak väl lämpade för solceller när det gäller både lutning och väderstreck. Våra solceller kommer att installeras i form av integrerade, snarare än utanpåliggande, moduler på de tak som bäst möter våra behov och där den estetiska kompromissen blir minsta möjliga.

Social hållbarhetoch arbetstillfällen
Med sin blandning av upplåtelseformer och bostäder i olika storlekar får kvarteret Trädgårdsmästaren en naturlig grund för en social blandning. De boende i olika livssituationer och med olika ekonomiska förutsättningar får goda och jämlika förutsättningar att utnyttja gemensamma ytor och resurser som kan ge ett meningsfullt utbyte i form av lek, rekreation och odling. Alla aktiviteter som kommer att stödja och utveckla ett umgänge över gränserna mellan dessa grupper.

Byggnor i Närke AB kommer att vara vår totalentreprenör vilket borgar för seriöst företagande och lokala arbetstillfällen. Bolaget har i huvudsak egna anställda hantverkare och tjänstemän som är bosatta i länet och lyder under kollektivavtal. Vårt projekt kommer inte bara att skapa lokala arbetstillfällen hos ordinarie yrkesverksam personal. Vi kommer även att via vårt kontaktnät på yrkesskolor och arbetsförmedlingen erbjuda att skapa praktik- och lärlingsplatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Hållbar mobilitet
Närheten till centrum med service och handel och närheten till Örebro med tåg gör att den som vill, utan några större uppoffringar, kan välja bort bilen till förmån för gång eller cykel. Något som också kan bidra till att fler målgrupper ser kvarteret som ett ekonomiskt och socialt attraktivt alternativ. Kvarterets fokus på odling ger också de boende som önskar ett viktigt bidrag till självhushållning i form av frukt, bär och grönsaker.

Dagvattenhantering
Vårt förslag möter tydligt de förutsättningar och krav som gäller för dagvattenhantering inom fastigheten. I vårt förslag har vi generellt jobbat med genomsläppliga material som grus och stenmjöl för gångar, vägar och parkeringsytor. Längs med Hardmogatan föreslår vi marktegel med genomsläppliga fogar som klarar detaljplanens krav.

På de generösa gröna gårdarna är merparten av ytorna genomsläppliga och i våra vattenlekar, som placerats där marken inte får hårdgöras, kan vatten ansamlas.

Vår ambition är att bevara befintliga träd i så stor utsträckning som möjligt. Vårt koncept innebär också att vi kommer att tillföra en stor mängd grönska, inte minst i form av nya träd av olika slag.