Vackert och varierat, ätbart och klimatsmart

I samarbete med Innobo har vi tagit fram ett vinnande förslag till kommunens markanvisningstävling för fastigheten Uttern i centrala Kumla. Kommunens önskemål var radhus och flerbostadshus runt två gröna gårdar. Och det var precis vad de fick med vårt förslag som tog sitt avstamp i Kumlas rika tradition av odling av frukt och bärodling både i handelsträdgårdar och i privat trädgårdar.

Kommun Kumla Kommun
Plats Kumla
Kund InnoBo
Typ Vinst markanvisningstävling, bostäder
År 2022
Vy över Körsbärsallén mot trygghetsboendets punschveranda och radhusen i en våning.

Koncept och bärande kvaliteter
I Kumla finns en historisk tradition av odling. Bygdens kalkrika jord och goda klimat är väl lämpad för frukt- och bärskördar vilket i staden tagit sig uttryck inte minst i handelsträdgårdar med odling i växthus och på friland. Men odling har också varit ett mycket viktigt inslag i privata trädgårdar där det som odlades dels blev ett tillskott till självhushållningen.

På platsen för vårt förslag fanns Fylsta handelsträdgård som startades av trädgårdsmästaren Ernst Albin Eriksson år 1917. På tomten odlades fruktträd, bär och blommor. Verksamheten omfattande tre större växthus och på friland odlades köksväxter. Verksamheten drevs fram till år 1970.

Arvet från handelsträdgården har utgjort grunden för vårt förhållningssätt till gårdarnas utformning och växthusens arketypiska formspråk har fått sätta sin tydliga prägel på bebyggelsens utformning. Resultatet är en helhet som i skala och stil inrättar sig följsamt på platsen samtidigt som det tillför kvaliteter för så väl de boende i kvarteret som i stadsbilden.

Odling och grönska ger social blandning
Vår ambition med Kvarteret Trädgårdsmästaren har varit att skapa en trädgårdsmiljö som så långt det är möjligt består av växter som är ätbara. Frukt, bär och olika typer av örter och grönsaker blir självklara och vackra inslag. Från buskagen med bär och frukt som omger våra bilbersåer till äpple- och päronträden mitt på gårdarna och inte minst raden av körsbärsträd som står längs med stråket som löper mellan gårdarna och förbinder Hardmogatan och Kumla-Frasses gata.

Den inramande grönskan skapar tillsammans med växthus, köksträdgårdar, lusthus, lekstugor och gårdarnas omsorgsfullt utformade landskap stora gemensamma och sociala vistelsekvaliteter för kvarterets olika boendegrupper. Från små, barn till åldringar. Radhusen får dessutom sina privata förträdgårdar och en väl tilltagen punschveranda och vinterträdgårdar i flera plan ger Trygghetsboendet sociala ytor som kan användas hela året.

Situationsplan

Vi har i arbetet med vårt förslag starkt tagit fasta på att skapa just en blandad bebyggelse och härlig gårdsmiljö. Utgångspunkterna har i första hand varit användbarhet med fokus på lek, vistelse och odling.

Kvarteret Trädgårdsmästarens gårdar, stråk, förträdgårdar och parkeringsplatser blir alla vistelsemiljöer som främjar aktivitet och gemenskap. Medlet för det mer än något annat blir odling och ätbar grönska även om kvarteret också rymmer andra generösa ytor för lek och spel för olika åldrar.

De två generösa gårdarna är utformade för att maximera användning och tillgänglighet för blandade åldrar och intressen. Här kan både barnfamiljer och äldre aktivera sig och hitta sina favorittillhåll och även om stora delar av ytorna är specifikt programmerade så finns det gräsmattor med plats för en picknick-filt eller några solstolar.

Trygghetsboende

Fasad mot Kumla-Frasses gata och fasad mot söder.

Huset får en fasad i puts på långsidorna. Burspråk i trä bryter ner den långa huskroppens skala och ramar också in lägenheternas balkonger. Resultatet är ett hus som redan på avstånd framträder tydligt och som nära inpå upplevs mer som en sammansatt helhet än enformig länga. Något som förstärks ytterligare av takets kupor och terrasser som bidrar både med variation och stora boendekvaliteter.

Huset blir stadsmässigt mot gatan men med en karaktär som skalmässigt fungerar väl även mot den grönskande gården och med en tydlig gestaltningsmässig koppling till kvarterets övriga hus.

Husets takform är ett klassiskt sadeltak men med kapad nock för att skapa ett eget uttryck. Taket kläs i grå plåt och gaveln i norr kläs likt burspråken i trä. Huset får röda accenter i entrédörrar och belysningsarmaturer som går igen i de lägre radhusen och även i kvarterets gatubelysning.

Radhus II

Fasad mot Hardmogatan och mot norr.

Längs kvarterets östra och södra del ramar tre längor med radhus i två våningar in kvarteret. I färg, material och detaljer har husen ett nära släktskap med våra flerbostadshus längs med Kumla-Frasses gata. Här finns snarlika balkonger och burspråk på husens framsida. På gavlarna finns samma gröna snickarglädje och franska balkonger.

På balkonger och vid entréer där flerbostadshusen får fasader i puts får dessa radhus istället en naturfärgad träpanel. Taken kläs i en något mer mörkgrå plåt än på flerbostadshusen.

Radhus I

Fasad mot Körsbärsallén och öster.

Inom kvarteret ligger de längre radhusen fjärmade från de större omgivande stråken. Även dessa bostäder får en uteplats med avgränsande förvaringsutrymme på gårdssidan och en privat förträdgård i varierande storlek på gatusidan.

Fasader i järnvitriolgrått med slätspont i varierande dimensioner ger ett arbetat men sobert intryck som livas upp av accenter i engelskt rött i form av entrédörrar och belysningsarmaturer. Samma detaljer i samma kulör som också finns på kvarterets flerbostadshus. Även husens tak föreslås bli i samma trä som fasaderna vilket hjälper till att knyta ihop helheten i såväl respektive bostadsenhet som huslängorna.