Sveriges högsta byggnad i en helt ny stadsdel

På uppdrag av Moderaterna i Stockholm har Utopia Arkitekter tagit fram ett förslag för hur man ska kunna fördubbla antalet lägenheter jämfört med det liggande förslaget för utvecklingen av Loudden. Syftet är att skapa ett mer livskraftigt område och att genom en ökad exploatering skapa intäkter för att finansiera en nedgrävning av Centralbron. Förslaget visar också på hur en varierad bygghöjd ger mer gynnsamma ljusförhållanden i området som helhet.

Kommun Stockholms Kommun
Plats Louddens Oljehamn
Kund Stockholmsmoderaterna
Typ Stadsplanevision
År 2017
Loudden och den föreslagna nya bebyggelsen sett från Lidingö.

Platsen idag

Den gamla oljehamnen Loudden sydöst om Frihamnen.

Strax sydost om Frihamnen och ett stenkast från Gärdet ligger oljehamnen Loudden. När oljehamnen flyttar ut är målsättningen att Loudden ska utvecklas till en tätbebyggd och urban stadsdel. Det liggande förslaget föreslår cirka 4000 bostäder. Moderaterna i Stockholm vill se en betydligt större högre exploateringsgrad.

Genom att tillåta att ny bebyggelse syns från Kungliga nationalstadsparken kan Loudden i framtiden inrymma 10 000 bostäder och 2 500 arbetsplatser. Detta förutsätter dock att ett större antal bostadshus i området blir mycket höga i förhållande till vad som i dag är normen i Stockholm.

Samtidigt som projektet kan bli en viktig del i Stockholms strävan att bygga fler bostäder i centrala lägen kan projektet också bidra till att finansiera en möjlig utveckling av området runt Centralbron som Utopia presenterat tidigare.

Solstudie vårdagjämning

Jämförelse mellan kvartersbebyggelse på generellt tolv våningar och kvartersbebyggelse på 6 våningar med strategiskt placerade högre byggnader.

Det liggande förslaget föreslår en kvartersbebyggelse på i genomsnitt 6 våningar. Genom att strategiskt placera skyskrapor mot den norra kajen vill vi visa att det är möjligt att få in en fördubblat antal lägenheter, utan att detta medför några större problem med skuggverkningar inom kvarteren.

Genom att placera de högre husen mot den norra kajen kastas merparten av skuggorna ut i vattnet istället för på omgivande bebyggelse. Samtidigt som projektet kan vara med och finansiera utvecklingen runt Centralbron ger den höga exploateringen förutsättningar för att utveckla bättre kollektivtrafiklösningar.

Cykelavståndet till centrum gör även att andelen bilparkeringar kan minimeras, vilket är en förutsättning för att möjliggöra en så hög exploatering. Liknande exploatering är att betrakta som omöjlig i mer centrala delar av Stockholm där skuggverkningarna blir för höga, men även i mer perifera förorter där avstånden blir för långa och parkeringskraven för höga.

Sektion

Sektionen visar hur de högre byggnaderna med sin placering längs den norra kajkanten i huvudsak kastar sina skuggor ut över vattnet.

Sektionen visar bland annat vad som föreslås bli Sveriges högsta hus. Huset är drygt 300 meter högt, vilket är nästan dubbelt så högt som Kaknästornet (155m utan masten inräknad) som idag är den högsta byggnaden i Stockholms län. Loudden är en av få platser i Sverige där en byggnad av den typen skulle vara både genomförbar, praktiskt lämplig och dessutom kunna få en väl fungerande stadsbyggnadsmässig inramning.

Flygvy över nya Loudden där det högsta huset föreslås bli över 300 meter högt.