Magnolia

På uppdrag av Malmegårds Fastighets AB har Utopia Arkitekter tagit fram ett gestaltningsförslag för fastighet A2 och C inom Magnoliatomten i Sköndal. Med vårt förslag har vi tagit fasta på visionen om att utveckla en hållbar livsmiljö med tyngdpunkt på social hållbarhet. Förslaget är ute på samråd sedan sommaren 2016.

Kommun Stockholm
Plats Sköndal
Kund Malmegårds Fastighets AB
Typ Bostäder
År 2016
Huset på fastighet A2 med äldreboende och ungdomsbostäder.

Äldreboende och ungdomsbostäder

Huset på fastigheten A2 består av äldreboende och ungdomsbostäder. Det är en tegelbyggnad med inslag av öppna och täta partier där öppningar markerar de enskilda vårdrummen. Kombinationen av tegels gula ton ger tillsammans med balkongernas träväggar huset en varm karaktär.
 
Taklandskapet erbjuder både öppna, halvöppna och skyddade ytor att för vistelse. Taken består av vinterträdgård, odlingsytor och teknikutrymmen. Vårdrummens repetition sammanknyts med indragna balkonger på gavlarna. En variation i balkongernas utformning gör gavlarna uttrycksfulla och erbjuder de boende väderskyddade utblickar över torget. Gavlarnas takmotiv hålls ihop med det övriga huset för att för att ge den balans till helheten som efterfrågas i kvalitetsprogrammet.
 
Sockelvåningen innehåller lokaler och kontorsfunktioner för äldreboendet. Den är uppglasad och inbjudande med detaljer i trä och tegel.

Huset på fastigheten C innehåller hyresrätter, LSS-boende och kontorsverksamhet för Stiftelsen Stora Sköndal.

Hyreshuset

Huset på fastigheten C består av hyresrätter, LSS-boende och kontorsverksamhet för Stiftelsen Stora Sköndal. Bebyggelsen trappar sig uppåt längst Torsten Levenstams väg och inrättar sig följsamt efter den sluttande gatan.

En vertikal indelning av fasaden bryter ner skalan och markerar trapphusen i byggnaden. Varje enhet får en tydlig särskiljande karaktär i material och detaljer. Enheterna är sammanknutna med sitt tydligt markerade takfall som inrymmer en bostadsvåning med kupor eller inskurna terrasser. Husen får burspråk, balkonger och franska balkonger mot gatan.

Mot gatan innehåller hus C till större delen en kontorslokal med huvudentré i en lätt och uppglasad träbyggnad mot torget. Förgårdsmarken är informell i sin karaktär med gröna inslag och cykelparkering.