En grön icke-kommersiell inomhusmiljö mitt i staden

De senaste årens starka fokus på produktion av nya bostäder i allt snabbare takt har gjort att vi ägnat allt för lite uppmärksamhet åt vad som händer mellan husen och med våra publika platser. S:t Eriks inomhuspark är ett konkret förslag på hur vi vill skapa en icke-kommersiell publik inomhusmiljö för lek, umgänge, kontemplation och kulturupplevelser som kan användas en stor del av dygnet, året runt. Parken är det första i en serie förslag för utvecklingen av Stockholm som vi kallat Utopia Ideas. Projektet är delfinansierat av Glasbranschföreningen och Sveriges Träbyggnadskansli.

Kommun Stockholm
Plats S:t Eriksplan
Kund Utopia Ideas
Typ Publik plats
År 2017

Varför en inomhuspark?

Ju fler vi blir som ska kunna umgås och dela upplevelser utanför våra bostäder, desto bättre behöver våra publika platser vara utformade för att kunna möta framtidens större och mer komplexa behov. Stockholm, och många andra städer har ett stort behov av fler icke-kommersiella publika inomhusmiljöer. Den som vill umgås i en inomhusmiljö utanför hemmet är i dag, med möjligt undantag för bibliotek och vissa museer, i princip uteslutande hänvisad till kommersiella miljöer så som shoppinggallerior, restauranger och caféer. Den allt mer genomkommersialiserade innerstaden gör att stora grupper människor av rent ekonomiska skäl blir kringskurna i sina möjligheter att umgås utanför hemmet.

Att öka antalet icke-kommersiella är ett önskemål och ambition som även tydligt uttrycks i Promenadstaden, den gällande översiktsplanen för Stockholms stad. Ändå ser vi väldigt lite av den utvecklingen. Det är tydligt att staden behöver en injektion av starka idéer och konkreta genomförbara projekt för att klara detta. S:t Eriks inomhuspark är ett exempel på en lösning som kan skapa dessa välbehövliga miljöer. S:t Eriksplan är en lämplig tänkbar placering även om behovet av dessa miljöer givetvis är minst lika stort i många andra delar av staden, inte minst i dess ytterområden. Vi vill se vår park inte bara som ett förslag för vad som kan göras just på S:t Eriksplan, utan snarare startskottet på en bredare diskussion om hur vi kan och bör hantera våra befintliga och inte minst framtida publika miljöer.

En inomhuspark, vad är det?

S:t Eriks inomhuspark är en publik plats för lek, umgänge, kontemplation och kulturupplevelser. Som en helt vanlig park fast under tak, dit vi alla har tillträde på lika villkor. Parken erbjuder grönska, värme och en välkomnande miljö, året om och under en stor del av dygnet.

Den kontrollerade inomhusmiljön gör inomhusparken attraktiv som plats för verksamheter och aktiviteter som i dag är svåra att husera under årets kalla och mörka del. Vi tror att parken här kan möta upp ett stort behov i så väl närområdet som runt om i staden.

S:t Eriks inomhuspark är en publik plats för lek, umgänge, kontemplation och kulturupplevelser.

Arena för kultur och pedagogisk verksamhet

Byggnaden får faciliteter och utrymmen för scenuppträdanden och pedagogik. Här kan en lång rad av stadens kommunala kulturella och pedagogiska verksamheter till en begränsad kostnad få en ny lokal till sitt förfogande. Vi tänker författarträffar med högläsning, förskolebesök med blomplantering, teaterföreställningar, samrådsmöte i stadsbyggnadsfrågor, skolkonserter, föreningsmöten, konstutställningar, barnteater, gästspel från andra kulturcenter, medborgardialog, debatter, stadsodlingskurser, ”utomhusbio”… Parken blir inte minst en värdefull tillgång för förskolor och skolors pedagogiska arbete med inriktning på ekologi och förståelse för vår miljö och omvärld. Precis som stadens andra parken ska St Eriks inomhuspark vara en arena för alla åldrar och intressen. Gränserna för vad lokalen kan användas till sätts av fantasin.

I syfte att hitta en samarbets- och driftsform som kan täcka vissa löpande kostnader vill vi undersöka möjligheterna att i samarbete med kommunen ta fram tänkbara förslag på olika former av socialt företagande som kan utnyttja parken och dess möjligheter för att skapa ytterligare attraktionskraft.

Parkbyggnaden består av sex sammanlänkade ellipsoid-lika volymer och en pendang som ersätter dagens tunnelbaneuppgång.

Byggnaden

S:t Eriks inomhuspark är uppförd i form av en bärande limträkonstruktion klädd i välvt glas. Parkbyggnaden består av sammanlagt sex sammanlänkade ellipsoid-lika volymer av varierande storlek och form. De smäckra träbjälkarna gör byggnadernas fasader i princip helt transparenta, samtidigt som de invändiga pelarlika partierna blir mer täta och ger de resliga volymerna en känsla av stabil förankring.

Dagens tunnelbaneuppgång på andra sidan Odengatans förlängning har ersatts med en entrébyggnad som är en pendang till ”huvudbyggnaden”. Entrébyggnaden skapar en stark visuell koppling till huvudbyggnaden och förstärker hela S:t Eriksplans identitet som platsen för stadens enda inomhuspark.

Materialen trä och glas ger en lätt och elegant byggnad som med sitt grönskande innehåll och flödande belysning kommer att utmärka sig som ett landmärke i stadsbilden. Parken är starkt integrerad med sin omgivning och lätt tillgäng för allmänheten rent fysiskt. Entréer och passager blir generösa, välkomnande och kopplas tydligt till omgivande rörelsestråk för fotgängare.

Byggnaden blir knappt 23 meter hög, i nivå med takfoten på intilliggande hus, och får en yta på cirka 1 500 kvadratmeter.

S:t Eriksplan är ett typexempel på hur många offentliga platser i Stockholm i dag ofta är dåligt omhändertagna för att skapa en levande stadsmiljö där invånarna kan dela upplevelser och umgås.

Platsen i dag

Parken är tänkt att placeras på platsen som i dag till stor del täcks av en upphöjd gräsyta omgärdad av en hög kantsten. Lösningen är ogästvänlig och bjuder inte in till vistelse på gräsmattan. Det gör också att gräsmattan i dag används i väldigt begränsad omfattning. S:t Eriksplan är ett typexempel på hur många offentliga platser i Stockholm i dag ofta är dåligt omhändertagna för att skapa en levande stadsmiljö där invånarna kan dela upplevelser och umgås.

Läget är på många sätt lämpligt för en sån här miljö. Området är mycket tätbefolkat och S:t Eriksplan är en självklar knutpunkt för lokaltrafik med sin tunnelbanestation och busshållplats för bland annat två stombusslinjer. Intill platsen ligger Vasaparken som redan i dag är ett självskrivet dragplåster för Stockholmare i olika generationer, inte minst barnfamiljer. Den här delen av Vasastan har också ett rikt utbud av kulturverksamheter som skulle ha god användning av parken som kompletterande lokal.

Både läget och byggnadens utformning gör att många människor i rörelse på ett naturligt skulle exponeras för och lockas att ta del av evenemang och aktiviteter som annars inte är synliga på samma sätt i stadsmiljön.

Situationsplan

Parkens entréer och passager blir generösa, välkomnande och kopplas tydligt till omgivande rörelsestråk för fotgängare.

Ekologisk hållbarhet

Utgångspunkten för projektet har varit att skapa en i grunden hållbar byggnad. Materialet är klimatsmart, beständigt och återvinningsbart. Lösningar för värme, kyla och belysning väljs för högsta tillgängliga standard när det gäller energieffektivitet. Byggnaden kan under en stor del av året producera sin egen värme. Under årets kallare del bör parken kunna återanvända värme ur frånluft från den intilliggande tunnelbanan och garaget under St Eriksplan.

Projektpartners

Glasbranschföreningen och Sveriges Träbyggnadskansli är båda partners och delfinansiärer av förslaget för S:t Eriks inomhuspark och har varit värdefulla samtalspartners under framtagningen av projektet. Lösningens komplexitet med det tänkta utförande och funktionaliteten ger stora möjligheter att lyfta fram vackra, nytänkande och innovativa lösningar från respektive partners håll.