Vacker variation på Vaxön

Våren 2017 genomförde Vaxholms kommun en markanvisningstävling för ett större markområde vid Norrberget på Vaxön. Området skall enligt kommunens önskemål bebyggas med mellan 200 och 300 bostäder. Vårt förslag på uppdrag av Tobin Properties tog sitt avstamp i Vaxholms unika bebyggelsekaraktär och tradition där småskalighet, trädgårdar och trä som främsta byggmaterial sätter sin prägel på arkitekturen.

Kommun Vaxholms kommun
Plats Norrberget
Kund Tobin Properties
Typ Tävlingsbidrag
År 2017
Vy mot ett av de många torgen i det nya området.

Förslaget innehåller 250 bostäder med och en sammanlagd byggd yta på ungefär 24.400 m2 ljus BTA, vilket motsvarar kommunens önskemål i tävlingsinbjudan.

En utmaning har varit att, med en relativt hög exploateringsgrad, hitta en variation och småskalighet som följsamt finner sin plats i stadsbilden på Vaxön och på ett naturligt och tilltalande sätt ansluter till omkringliggande villaområden. Vi har därför lagt stor vikt vid utformning och val av byggnadernas storlek, höjd, placering och riktning. Planen varierar mellan rena siktlinjer genom hela området och medvetet brutna siktlinjer för att skapa samma brokiga själ som i Vaxholm.

Platsen idag

Norrberget ligger på en höjd strax nordväst om de mest centrala delarna av Vaxholm.

Norrberget ligger centralt på Vaxholm, bara ett stenkast från stadskärnan. Området angränsar idag till villabebyggelse och parken Lägret. Som namnet antyder ligger Norrberget högt över havet med en vacker utsikt över Norra Vaxholmsfjärden. Planområdet har tidigare bestått av Norrbergsskolan och två mindre förskolor, som planerar att rivas under hösten 2017 för att möjliggöra för den planerade stadsutvecklingen.

Kommunen uttrycker ett tydligt önskemål om förslag med hög arkitektonisk kvalitet som tar hänsyn till Norrbergets läge, karaktär och till gällande riksintressen. Utöver det har de framtida boende på Norrberget stått i fokus. De efterfrågar nyproduktion med själ, där detaljer och materialval är genomtänka och utgår ifrån det liv de lever och den plats de väljer att leva på. I Vaxholm finns möjligheten till ett socialt, aktivt och bekvämt liv med närhet till både stad och skärgård, bostäderna skapas med det i åtanke.

Koncept

Förslaget bygger vidare på Vaxholms stadsbyggnadsideal, väver samman Norrberget med parken Lägret och gör området till en destination för hela Vaxholm.

Det övergripande konceptet kan beskrivas i tre steg:

1. Bygg vidare på Vaxholms stadsbyggnadsideal
Vaxholms starka arkitekturtradition är känd för många och en tydlig del i det riksintresse som omgärdar Norrberget. Vaxholms stad och färjelägets markanta byggnader längs med vattenlinjen, kastellet och småstadsgatorna tillsammans med trähusen med sin brokiga skala och detaljrikedom är unik och uppskattad av så väl bofasta som besökare.

Trädgårdarna har också ett stort utrymme i stadsbilden. Träplank, grindar, syrénbuskar och fruktträd bidrar starkt till ett starkt och unikt uttryck. Denna struktur där trädgårdar, häckar och träd ges samma vikt som byggnader i stadsbilden får sätta sin prägel även på vårt förslag för Norrberget. Samtidigt blir det nya Norrberget en tydlig modern årsring som varsamt adderas till området med ett tydligt samtida uttryck i de enskilda byggnadernas gestaltning och inte minst synen på boende, närmiljö och miljö.

2. Väv samman Norrberget med Lägret
Vår nya bebyggelse på Norrberget möter de existerande kringliggande gatorna Hamngatan och Norrbergsgatan på och ger trädgårdsstaden en sömlös förlängning samtidigt som gränsen för den nya bebyggelsen blir tydligt avläsbar. Strukturen gör den nya bebyggelsen lättillgänglig och tydligt integrerad i en helhet, vilket förstärks ytterligare genom en mer vidsträckt grön inramning av den karaktärsfulla Storstugan. Det skapar en större öppning mot Hamngatan och en förlängning av parken Lägret söder om Hamngatan

3. Gör Norrberget till en destination för hela Vaxholm
Vårt förslag ska bidra till att utveckla Vaxholm ytterligare som utflyktsmål. Norrberget visar hur Vaxholms unika karaktär lever vidare men också utvecklas över tid.

På dagsutflykt i Vaxholm blir utsiktsplatsen vid Norrberget en av målpunkterna. Något som förstärks ytterligare genom det planerade promenadstråket längst Norrbergets ytterkant. Vi vill med vårt förslag göra det ännu enklare och mer lockande att ta sig upp i den nya bebyggelsen och enklare att nå utsiktsplatsen och vattnet. Vi föreslår därför trappor och gångstigar, dels upp på höjden men också ner till Norrbergshamn och småbåtshamnen vid Lilla Skutviken.

Situationsplan

De tre hustyperna varieras och grupperas runt gemensamma gårdar. Grupperna knyts samman av grusade gator och kullerstenslagda torg.

Vår övergripande idé för den nya bebyggelsen på Norrberget innebär att vi anammar ett väldigt nära förhållningssätt till Vaxholms starka arkitekturtradition. Grosshandlarvillorna, som man hittar i Vaxholm med omnejd, dess trädgård och uthus har fått stå som vår huvudsakliga inspirationskälla för ett antal pusselbitar som bygger upp projektet. Pusselbitarna består av byggnader och trädgårdselement och sätts samman till en helhet.

Vår stadsplan innebär att byggnaderna inte placeras i raka rader. Vi bryter därmed medvetet siktlinjer, vilket häktar i den äldre småstadskaraktären från Vaxholms övriga delar. Samtidigt lämnar vi några obrutna siktlinjer som leder hela vägen genom området mot storstugan, ut mot vattnet och mot Norrbergets utsiktspunkt, vilket skapar en orienterbarhet och motverkar instängdhet i ett tätbebyggt område.

De nya byggnaderna samlas runt trädgårdar som i många fall kantas av häckar och träplank. Grön förgårdsmark hjälper till att ändå skapa linjer och orienterbarhet där byggnaderna själva inte ligger i räta linjer. Trädgårdar och förgårdsmark får sin prägel av för området typiska inslag som bersåer, syrenbuskar, gräsmattor och rosenbuskar.

Flygvy över Norrberget

Den nya bebyggelsens läge och skala sedd från höjden i nordöst.

Rörelsestråken för gående, bilar och cyklar i området ska upplevas mer som mellanrum skapade av husen och trädgårdarnas placering snarare än ett rationellt rutnät av dragna gator. Samtidigt är stråken placerade så att samtliga byggnader nås för angöring och utrymning enligt gällande krav.

En central rörelse runt parken Lägrets nya förlängning utgör angöring till förskolan och Storstugan och erbjuder parkering för besökare i Vaxholm.

Utformningen av gator och gångstråk mellan de nya husen syftar till att upphäva känslan av ett område där biltrafiken har prioritet. Trafiken rör sig i gångfart, så kallat shared space, och ytorna är belagda med gatsten och grus. Den nya bebyggelsen på Norrberget blir ett naturnära boende där gång- och cykeltrafik är det självklara förstavalet. På öppna platser placerar vi större träd och bänkar som skapar en känsla av parkmiljö snarare än gata.

Förlängningen av parken Lägret upp mot Norrberget är en öppen plats tillgänglig för alla, med en större öppen gräsyta i mitten. En damm och planteringar markerar slutet på parkstråket, precis som kyrkan markerar slutet i andra änden. På så sätt får parken ett distinkt avslut mot det nybyggda och Storstugans placering i parkmiljön förstärkts.

Den nya förskolebyggnaden placeras i anslutning till den nya parkdelen. Förskolegården bidrar på så sätt till att förstärka känslan av öppenhet vid Norrbergets entré.

Hustyper

Förslaget innehåller tre hustyper: Glasverandan, herrgården och längan.

Förslaget innehåller tre hustyper: Glasverandan, herrgården och längan. Glasverandan är ett femvåningshus med tre lägenheter per våningsplan, herrgården är egentligen ett tre och en halv-vånings flerfamiljshus även det med tre lägenheter per våningsplan och längan kallar vi områdets radhuslängor med de största bostäderna och egna trädgårdar.

Glasverandan, herrgården och längan är alla träbyggnader. De tre ska ses som en idégrund som kan variera även inom sina respektive typer. I fasaderna är trä det mest framträdande materialet, men det kombineras det med glas och betong och träytorna målas i varierande kulörer. Som utgångspunkt för fortsatt arbete konstrueras även stommen i de tre typerna i trä.

Alla tre hustyper präglas av sina lutande tak. Sadeltak, valmade tak och kuvertakt är alla typer som förekommer i Vaxholm och det är med avsikten att på ett följsamt sätt ansluta till Vaxöns bebyggelse som taktyperna och dess lutning är valda. Samtidigt är takutsprång och takfötter formade för att förtydliga byggnadernas samtida tillhörighet.

Vy från Norra Vaxholmsfjärden

Eftermiddagsbild från vattnet norr om Norrberget.