En ny naturnära årsring i södra Göteborg

Utopia har utsetts till vinnare i ett parallellt uppdrag för att ta fram en stadsplan för den fortsatta utvecklingen av Nya Hovås i södra Göteborg. Tävlingen vanns i konkurrens med det norska arkitektkontoret Snøhetta och danska Gehl Architects.

Kommun Göteborg
Plats Nya Hovås
Kund Nya Hovås II AB
Typ Stadsplanevision
År 2016

Vi har presenterat en helt ny trafiklösning och en sömlös fortsättning av den stadsplan som tagits fram för första fasen av områdets utveckling. Vårt förslag lyfter fram och utvecklar befintliga kvaliteter bland annat genom att skapa ett parkrum kring den å som flyter genom området och stärka kopplingen till det intilliggande friluftsområdet. Samtidigt får området en tydlig stadsmässighet genom bostadshus med levande bottenvåningar och gaturum som tydligt uppmuntrat till uteliv, rörelse och möten. Totalt omfattar förslaget 79 580 kvm, med cirka 900 bostäder och 45 800 kvm handel, kontor, centrumaktiviteter, simhall, biograf, bensinmack och parkering.

Platsen i dag

Flygvy över platsen i dag.

Området Nya Hovås ligger ligger mitt emellan hav och natur i Södra Askim, ca 12 kilometer söder om Göteborg. Här finns Amundön med sina salta klippbad & Sandsjöbacka naturreservat runt knuten.

Nya Hovås kommer i sin helhet att innehålla både bostäder, kontor, handel och olika typer av service. Detta i kombination med närheten till hav och naturområden är grundläggande kvaliteter och utgångspunkter definierade i den dialogprocess som varit en viktig del av arbetet i utvecklingen av området. Kommunens vision är att skapa ”en småskalig blandstad i världsklass”.

Nya Hovås etapp I är nu i full byggnation och kring 2020 kommer området vara bebyggt med cirka 1300 bostäder i både bostadsrätts-och hyresform samt ytterligare 30 000 kvadratmeter kommersiella lokaler i form av så kallade small shops och kontor, vilket skapar totalt 1000 arbetsplatser. I området kommer det också finnas skol- och förskoleverksamhet.

Området Hovås etapp II består av två markområden på sammanlagt cirka två hektar. Dels arealen öster om väg 158, i dagsläget kallat ”trafikörat” och dels området sydväst om Hovås allé. I dagsläget är trafikörat ett område med sly och björkar som i viss mån fungerar som en bullerbarriär från väg 158 för de boende öster om denna. Genom örat rinner Krogabäcken som är skyddsvärd för sitt öringsbestånd. Genom området längs med väg 158 går ett spårservitut för framtida kollektivtrafik. En kartläggning av befintlig kollektivtrafik visar på ett behov av en knytpunkt med kollektivtrafik och pendelparkering.

Kundens önskemål

Den fortsatta utvecklingen av nya Hovås ska göra plats för er bostäder och kommersiella verksamheter i området och bygga vidare på det lyckade koncept som är Hovås etapp I. I steg två utökas löftet till de boende och verksamma i området att skapa en attraktiv och levande stadsdel. Innovation och nytänkande kring hur området kan utvecklas ytterligare och vad som behöver tillföras efterfrågas. En social och ekologisk hållbarhet över tid är önskvärd.

Målet är att ge parterna ett till två förslag att presentera för kommunen, myndigheter, allmänheten som de boende och verkande i området. Kunden önskar hitta en tydlig och stark idé som kan presenteras och som genom sin noggranna genomarbetning även visar att den är fullt genomförbar och bär genom alla instanser.

Våra utgångspunkter

Förslag på nya trafiklösningar

Brottkärrsmotet längs väg 158 med sitt så kallade ”trafiköra” föreslås av Trafikverket tas bort och ersättas av två nya av- och påfarter i respektive körriktning. En passage under väg 158 skapar förbindelse med bostadsområden och Sandsjöbacka naturreservat. Den nya trafiklösningen skapar en 85 m bred zon, som skär igenom Nya Hovås och klyver stadsbebyggelsen i två delar.

Vi har fokuserat på att utifrån de givna förutsättningarna arbeta om den föreslagna trafiklösningen med målet skapa en mer sammanhängande stadsbebyggelse. Utmaningen har varit att minska motorledszonens bredd så mycket som möjligt och skapa en sammanhängande enhet av Hovås I och Hovås II.

Vi har arbetat för att skapa en trafiklösning som snarare än att dela samhället mitt itu gör minsta möjliga inverkan på de boendes livskvalitet. Motorledens funktion som genomfartsled och på- och avfartsmatare har beaktats samtidigt som passagen under - Hovås allé - setts som en viktig sammanbindande länk och tillgång i stadsutvecklingen.

Den möjliga sträckningen av en spårvägslinje samt bensinmackens placering har integrerats i förslaget. Det unika å-rummet med sitt öringsbestånd är en kvalitet och resurs som vi har valt nyttja och framhäva.

Kvaliteterna i Nya Hovås etapp I med blandad stadsbebyggelse, service och olika verksamhetslokaler samt tillgången till naturnära upplevelser och rekreationer har vi byggt vidare på i förslaget för Nya Hovås etapp II.

Stadsgränsen flyttas med en rondell
Vårt förslag på trafiklösning är att en rondell byggs på väg 158 strax norr om Hovås. Av- och påfartsramperna och de medföljande gatukorsningarna utgår och motorledzonen som delar Hovås mitt itu minimeras.

En rondell signalerar stadsmässighet. Närheten till Göteborg kan med rondellen skapa känslan av att Hovås är en del av staden. Stadsgränsen flyttas i takt med att Göteborg växer och Hovås inkluderas i det urbana samtidigt som närheten till natur och hav skänker livskvalitet och identitet. Vi ser flera fördelar med rondellösningen:

• Motorledszonen som delar Hovås minimeras
• Hastigheten sänks på passerande trafik
• Skyltläget för verksamheterna i Hovås ökar
• Avsevärda kostnadsbesparingar görs när på- och avfartsramper inte byggs.
Medel som kan fördelas på annat till exempel öppna er passager under
motorleden och öka förbindelserna mellan Hovås och Oxsjön.
• En rondell ger också mer frigjord mark att bebygga

Bensinstationen
Vi har valt att flytta bensinstationen till en plats invid väg 158 där den kan integreras med busstation och parkering. Det gör macken till ett nav i omväxling av trafikslag – från personbil till kollektivtrafik och vice versa. Bensinstationen kan därmed utvecklas till att omfatta så väl ser- vice- som sociala funktioner – den kan bli en mötesplats.

Spårväg och snabbussar
Det kollektivtrafikstråk (spårväg och/eller snabbussar) som går genom stadsdelen understryker stadsmässigheten. Det ger även ett naturligt genom öde av boende från hela Hovås i stadsdelen vilket gynnar kommersiellverksamhet och offentlig service.

Cykelbanor och promenadstråk
Generösa trottoarzoner, promenadstråk och cykelbanor prioriteras. Alla i Hovås, oavsett ålder ska enkelt och säkert kunna röra sig mellan bostadsområden, service, olika verksamheter och rekreation. Gång- och cykeltrafik ökar dessutom upplevelse av stadsmässighet och kvarterskänsla.

Offentligt rum – en shared space
Insprängt i bostadskvarteren finns ett ”golv” – en shared space – istället för en väg. Här blandas alla trafikslag – personbilar, gångtrafikanter och cyklister – alla rör sig med respekt för varandra och hastigheter sänks automatiskt. (jämför det s.k. Skvallertorget i Norrköping).

Bostäder med levande bottenvåningar
Ett grundläggande karaktärsdrag i en urban miljö är att bottenvåningarna i byggnaderna på olika sätt bidrar till stadslivet. I arbetet med förslaget har vi skapat stadsmässighet, liv attraktivitet och trygg- het genom att variera entrétätheten längs gatan. Istället för kommersiella lokaler föreslår vi verksamhetslokaler och attraktivt utformade återvinningsrum, soprum och cykelförråd. Utöver detta föreslår vi även att bottenvåningarna, i de lägen där möjligheterna för en lokal är begränsad kan innehålla stadsradhus. Fördelen med stadsradhus är att vi tillför en efterfrågad boendeform som även ger trygghet och liv åt gatan under kvällar och helger. Vi ser att förgårdsmarken som finns i Hovås första etapp också här kan användas för de boende.

Parkering
Garage skapas under bostadskvarteren och den stora befintliga parkeringen vid ICA nyttjas för besök i simhall och biograf.

Vår idé - en ny trafiklösning och en småskalig blandstad

Vår idé sammanfogar Nya Hovås etapp I med Nya Hovås etapp II. Trafiklösningen med rondellen minimerar väg 158:s utbredning.

Stadsrummet - den obrutna stadsgatan

Sektion längs Hovås Allé mot norr.

Att skapa en självklar och sömlös enhet av Nya Hovås, motorleden till trots, har varit vår målsättning. Vårt förslag låter Hovås allé löpa som en obruten stadsmässig gata under motorvägen som delar området. Hovås allé bildar på så sätt en sammanbindande länk mellan två tidigare separerade områden. Längs huvudgatan varieras byggnadstyper och funktioner: bostäder, kontor och olika former av rekreation och service så som till exempel badhus, bibliotek och biograf.

Sektion tvärs Hovås Allé mot väster

Å-rummet

Vi ser å-rummet som en central aspekt av Hovås identitet. Vi lyfter i vårt förslag fram vattendraget och skapar möjligheter för de boende att uppleva det och komma nära. Runt å-draget skapar vi en unik parkmiljö med gång- och cykelbroar som spänner över vattnet.

I Nya Hovås etapp I är närheten till havet definierande. I den fortsatta utvecklingen av Nya Hovås vill vi skapa en stark förbindelse och koppling till Oxsjön och naturreservatet, bland annat genom ett tydligt markerat promenadstråk som leder upp till Oxsjön.

Vy mot öster.
Vy mot väster.
Vy mot Nordost.