Grannskapsenheten 2.0

På uppdrag av Jernhusen har Utopia tagit fram en stadsplaneidé för ett gammalt grustag i Tumba. Grustaget är ett 110 000 kvadratmeter stort område omgärdat av branta slänter och skog. Projektets syfte var att visa kommunen och framtida byggherrar ett konkret förslag för en möjlig utveckling av området med utgångspunkt i kommunens visioner om framtidsinriktad stadsutveckling och blandad bostadsbebyggelse.

Kommun Botkyrka Kommun
Plats Tumba
Kund Jernhusen
Typ Stadsplanevision
År 2017
Utsikt över det gamla grustaget med den föreslagna bebyggelsen.

Så här beskriver Botkyrka kommun sin sin definition av framtidsinriktad stadsutveckling:

”Inom alla våra stadsdelar ska vi eftersträva en mångfald av upplåtelseformer, storlek, utförande och pris för att matcha olika stora hushåll, levnadsvanor och individuella önskemål. En generell målsättning är att vi i så stor utsträckning som möjligt skall bidra till en mer blandad bebyggelse” - Botkyrka översiktsplan 2014

För att uppfylla kommunens visioner ska projektet inte bara uppmuntra till en mångfald av upplåtelseformer, utan också skapa förutsättningar för att en mångfald av byggaktörer ska kunna bidrar till en större variation i gestaltningen. Vårt svar på uppgiften blev det vi valt att kalla Grannskapsenheten 2.0.

Platsen idag

Det 110 000 kvadratmeter stora grustaget i Tumba.

Idag består platsen av ett gammalt grustag utanför Tumba centrum i Botkyrka kommun, cirka 30 kilometer från centrala Stockholm. Grustaget är omgärdat av stora naturområden, sjön Uttran och områden med både flerbostadhus och villamattor.

Cirka 2 kilometer österut ligger Tumba station som knyter samman området med pendeltåg mot Stockholm och Södertälje. Grustaget har med sitt läge och yta stor potential att kunna utvecklas till ett område med moderna grannskapsenheter som uppfyller kommunens önska om mångfald genom en lustfylld och hållbar arkitektur.

Grannskapsenheten 2.0

I arbete med att utveckla grannskapsenheten 2.0 har vi tagit vår utgångspunkt i den ursprungliga definitionen:

”En grannskapsenhet är en stadsplaneringsidé där mindre enheter i en stor stad skall ha ett självständigt liv och bestå av bostäder runt ett centrum. I grannskapsenheten skall allt för det dagliga livet finnas inkluderande butiker, skolor, kyrkor, parker med mera. Man tänker sig vidare att staden skall växa genom att grannskapsenhet läggs till grannskapsenhet.” - Wikipedia

Konceptet har vi sedan anpassat till dagens krav på en enkel vardag, närhet till natur, integrerad kommersiell och kommunal service och möjligheten för kommunen och aktörer att bygga ut och utveckla området i etapper.

Utvecklingen sker enligt en enkel princip:

1. En hårdgjord struktur med ett lokalt torg omgärdat av fastigheter indelade i mindre delar som möjliggör för att fler aktörer bjuds in till att vara en del av utvecklingen.

2. I varje grannskapsenhet skapas plats för ett par mindre punkthus med lägenheter i varierande storlek där det är möjligt att aktivera bottenvåningarna i anslutning till det lokala torget.

3. Ett par större flerfamiljshus är med för att artikulera entréer och möjliggöra för större publika funktioner i bottenplan och mindre lägenheter för ensamhushåll eller studerande i de övre våningarna.

4. Radhus adderas för familjer i varierande storlek och kollektivboende.

5. Till sist adderas enfamiljshus i två våningar som kan uppföras i en stadsnära kontext med möjlighet för både privata och mindre byggaktörer delta i utvecklingen av området.

Situationsplan

Grustaget ger plats för sammanlagt tolv grannskapsenheter av varierande storlek som knyts samman av en väg som böljar och slingrar sig genom området. Genom sin böljande form kan vägen följa terrängens kupering och skapa såväl hög- som lågpunkter från vilka det är möjligt att nå så väl kvarteren som garagen under mark.

Vid entrén till området placeras en större grannskapsenhet med ett torg som samlar den huvudsakliga servicen, med undantag för områdets förskola som placeras längre in i grannskapet för en större närhet till de stora naturområdena.

Flygvy över grannskapsenheterna

Flygfoto över de tolv grannskapsenheterna som ryms i det gamla grustaget.

Grannskapsparken

Den gemensamma parken knyter samman grannskapsenheterna

I områdets mitt knyts grannskapsenheterna samman av en gemensam park med lokal vattenhantering. Parken skapar ett generöst utrymme för lek, lärande och avkoppling.

På den norra/östra sluttningen finns även plats för att i perfekt solläge skapa ett område med odlingar som kan delas mellan invånarna i grannskapet.

Indelningen i de tolv olika grannskapsenheterna ger förutsättningar för en etappvis utbyggnad där området kan fungera från dag ett, även om området inte är fullt utbyggt.