Dubbelvinst i Täby

I slutet av augusti 2014 fattade Täby Kommun beslut om att markanvisa två tävlingsförslag från Utopia Arkitekter i kommunens markanvisningstävling för Västra Roslags-Näsby. Ett av förslagen gjorde vi på uppdrag av Convea och ett för Veidekke Bostad. Sammanlagt innehåller de två förslagen drygt 150 hyreslägenheter. Här följer en presentation av vårt förslag för Convea.

Kommun Täby
Plats Västra Roslags-Näsby
Kund Convea
Typ Bostäder, hyresrätter
År 2014
Förslaget rymmer ca 90 bostäder.

Vårt förslag

Förslaget rymmer dels en byggnad i tegel mot torget, dels en putsad byggnad i vinkel utmed huvudgatan. Tillsammans inramar de en södervänd gård som vetter mot stadsdelsparken. Fasaderna kläs med traditionella material med lång livslängd så som sten, klinker, tegel och puts. Några fasader, främst gavlarna mot parken, kläs med städsegröna klängväxter, antingen klättrande direkt på tegel eller på nät eller wire på distans från putsfasaden. De branta taken är klädda med plana tegelpannor mot gata och torg och kontinuerligt monterade snörasskydd medan insidan kan förses med solceller i det gynnsamma söderläget. I vårt förslag finns även ett antal soliga takterrasser med möjlighet till gemensamma aktiviteter för de boende eller som privata uterum kopplade till enskilda lägenheter.

Tegelhusets fasad mot torget är uppdelad i mindre delar med olika tegelsorter. Vi har även arbetat med burspråk, terrasser och balkonger som ett medel att smycka volymerna och valt att placera dessa i lägen där de tillför gaturummen ett mervärde i form av uttryck och kommunikation. Balkonger, terrasser och burspråk är integrerade i respektive byggnads gestaltning och utgör dessutom en stor tillgång för de boende.

På den större gemensamma takterrassen kan exempelvis ett växthus placeras som rum för gemenskap, avkoppling eller fest som symboliserar projektets fokus på en hålllbar livsstil, närodling och samvaro kring det som växer.

Situationsplan

Som ett av de första projekten att uppföras i området kommer vårt kvarter att sätta sin prägel inte bara på omgivningen utan också på Täbybornas uppfattning om den nya stadsdelen som helhet. Ett unikt och tilltalande formspråk som balanserar modernt och traditionellt är, tillsammans med en genomgående hög kvalitet i utförandet, helt avgörande för att etablera Västra Roslags Näsby som en attraktiv och modern stadsdel.

Vår arkitektoniska utformning av området ska inte bara ge stöd åt utan också formmässigt kommunicera en tydlig och stark bild av alla de positiva värden som området har att erbjuda i form av boendekvalitet, välbefinnande, hållbarhet och social dynamik.

Tomten är gynnsamt placerad mellan torget och stadsdelsparken i anslutning till det gamla kommunhuset. Kommunhuset i två plan uppfördes 1950 i tegel och kommer att bevaras. Platsen relaterar på detta vis till park, stad och lokalhistoria. Arkitekturen inom Västra Roslags‐Näsby skall vara nyskapande och särskiljande utan att verka främmande. Vi tror därför att byggnaderna inom kvarteret kräver ett arkitektoniskt grepp som både är stramt och lekfullt samtidigt som det ansluter till kommunhusets tegelfasader.

Fasader

Ett grundläggande karaktärsdrag i en urban miljö är att bottenvåningarna
i byggnaden på olika sätt bidrar till stadslivet. I arbetet med förslaget har vi arbetat med att skapa stadsmässighet, liv, attraktivitet och trygghet genom att ge möjligheter för levande bottenvåningar.

Kommunen önskar även att samtliga bottenvåningar är flexibla och ska tåla förändringar över tiden. Detta gör vi genom att utnyttja den förhöjda takhöjden i bottenvåningen dels genom att förse bottenvåningen med verksamhetslokaler och dels med hjälp av attraktivt utformade återvinnings- och soprum. Utöver detta föreslår vi även att bottenvåningarna, i de lägen där möjligheten för en lokal är begränsad, kan innehålla bokaler. En bokal är en boendeform som kombinerar bostad och lokal. Bokaler var vanligare i Sverige förr men finns på flera orter även idag.

Fördelen med bokaler är att lokalen är kopplade till bostaden och kan nyttjas som en del av bostaden eller inhysa en verksamhet. Lokalen placeras i den del av bostaden som vetter mot gatan och förses med en egen entré mot gatan. Bostäderna nås även via gården eller trapphusen. Bokallösningen ger inte bara liv åt gatan utan tillför även området en attraktiv och ”nygammal” boendeform. Den högre våningshöjden med lokaler, bokaler och övriga gemensamma utrymmen ger ”entrétäthet” som bidrar till en aktiv, social och stadsmässig gata.

Entréplan, gård

Bokaler i bottenvåningen ger mer liv åt gaturummet, gården är gestaltad av Nyréns landskap.

Fastighetens gård har ett fantastiskt läge mot söder som öppnar sig mot stadsdelsparken. Gården består av gemensamma och privata uteplatser med möjlighet för småbarnslek, odling, lösningar för dagvattenhantering samt cykelparkering. Vi har arbetat med att utforma gården som en attraktiv mötesplats och gården kompletterar kvarterets övriga allmänna och privata ytor så som takterrasser och balkonger. Gården nås via samtliga trapphus samt från den anslutande stadsdelsparken.

Det gröna miljörummet bildar en länk mellan tegelhuset och det putsade huset. Här, i kvarterets mitt, erbjuds de boende ett ljust och tryggt alternativ för sophantering och återvining med pedagogiskt utformad information om sopornas roll i kretsloppet och betydelsen av en ambitiös sortering. Rummet kan med fördel användas av flera fastigheter.