Vision Rankhus

Efter ett parallellt uppdrag har Utopia Arkitekter fått fortsatt förtroende från HSB att vidareutveckla ett större naturområde, Rankhusområdet, i Upplands-Bro kommun. Det parallella uppdraget handlade om att ta fram en stadsbyggnadsidé och vision för området. Rankhusområdet omfattar cirka 450 hektar och sträcker sig längs med Mälaren norr om Kungsängens centrum och E18.

Kommun Upplands-Bro
Plats Rankhus
Kund HSB
Typ Stadsbyggnad, stadsutveckling, visionsarbete
År 2011
Visionrankhus5
Vision Rankhus: Scenic Route

Vision Rankhus Utopias förslag redovisar en idé och vision kring ny exploatering av kommunikationer, bostäder samt service inom området. Vårt förslag syftar till att förstärka och understryka Rankhusområdets unika tillgångar och förslaget har tagit fasta på kommunens önskemål om att Mälarens strand skall ges större tillgänglighet för allmänheten. Enligt kommunens önskemål ville man att visionen för området skulle vara tydlig och djärv.

Scenic route Förslagets huvudidé bygger på att tillföra området en för allmänheten tillgänglig kör, gång- och cykelväg genom hela området. Vägen blir Upplands-Bros egna scenic route och ett landmärke för Rankhusområdet och kommunen. Vägen slingrar sig runt området med flera angöringspunkter till angränsande områden. Vägen förses även med ett antal målpunkter som bildar nav inom området och fylls med service och funktioner som gagnar hela kommunen.

Vår vision

Visionrankhus8
Området innehåller en organisk stadsbyggnadsstruktur och en varierad bebyggelse.

Vårt förslag Arbetet med vårt förslag har tagit utgångspunkten från en grundidé om att skapa ett attraktivt boende ”i naturen”. Utifrån den grundhypotesen har vi arbetat fram en struktur som tar maximal hänsyn till terrängen och områdets naturvärden. Vägar och bebyggelse placeras in på ”naturens villkor” och vi bevarar områden med extra vacker och värdefull natur samtidigt som vi i de lägen som bebyggs försöker optimera boendekvalitet och uppfylla god tillgänglighet. Vi har också tagit utgångspunkt i kommunens önskemål att skapa ett område med ett varierat utbud både gällande innehåll och utformning. Det är bland annat dessa aspekter som kommer att ge området dess attraktionskraft och boendekvalitet.

Målgrupp Vi har under arbetet med vårt förslag konsekvent arbetat utifrån en hypotetisk målgrupp som i första hand består av barnfamiljer med förhållandevis goda ekonomiska förutsättningar. Vår sammantagna bild är att det är en kvalitetsmedveten och betalningsvillig målgrupp. Vi tror att Rankhusområdet på flera sätt har goda förutsättningar för att skapa ett mycket attraktivt boende för denna målgrupp. Inriktningen på denna målgrupp har också gett oss möjlighet att få avsättning för ett större antal kvadratmeter till en för kommunen intressant befolkningsgrupp, vilket i sig givetvis är en viktig aspekt för att tillvarata områdets kommersiella potential på bästa sätt. Vårt förslag innehåller ett antal konkreta exempel på hur vi avser att maximera områdets attraktionskraft mot vår målgrupp genom att på bästa sätt ta till vara på områdets unika tillgångar.

Profil

Visionrankhus9
Rankhusområdet får en tydlig aktivitetsprofil med fokus på rekreation och friluftsliv.

Vi ser en stor potential i att profilera Rankhusområdet som ett område för aktiviteter och friluftsliv. Områdets naturliga förutsättningar, dess storlek och inte minst kontakten med vattnet och Gröna Dalen ger stora möjligheter att förse området med förutsättningar för ett flertal typer av sport- och friluftsaktiviteter. Denna inriktning ger inte bara ett extra värde för de boende inom området utan tillför även Upplands-Bros kommuns invånare och besökare stora kvaliteter.

Inriktningen på friluftsliv och aktivitet känns även extra relevant då området idag i första hand nyttjas för rekreation med bland annat löparslingor, vandringsstigar och badplatser. Hit åker man även för att fiska och åka skridskor på vintern. Klättringsklippan vid Ryssgraven rankas som en av Stockholms bästa, vilket vi så klart bör utnyttja. Dessutom ligger idén helt i linje med Upplands-Bros önskemål om att ytterligare profilera sig genom satsningar på idrott. Redan i dag har man bland annat många golf- och ridsportsanläggningar inom kommunen.

Scenic route

Visionrankhus10
Scenic route förhåller sig till topografins utblickar, dalgångar och branter. Vägens maximala lutning är 1:20 och längden är 8,1 km. Scenic route tillgodoser inte bara kommunens önskemål om en ökad tillgänglighet till vattnet utan ger även Upplands-Bro ett unikt landmärke.

Upplands-bros Scenic Route Arbetet med vårt förslag har tagit utgångspunkt i att lyfta fram områdets unika förutsättningar genom att tillgängliggöra natur och vatten via en allmän scenic route genom landskapet. Vägen blir områdets huvudnummer och erbjuder en intressant upplevelse när man rör sig genom området. Scenic route följer terrängen och strandlinjen och slingrar sig genom landskapet. Terrängen har varit styrande då vi placerat in vägen och den förhåller sig till utsiktspunkter, befintlig bebyggelse, dalgångar och branter. Vägens maximala lutning är 1:20 vilket uppfyller gällande krav för tillgänglighet med rullstol och cykel.

Målpunkter Scenic route blir en upplevelse i sig och vägen kantas av utblickar över Gröna dalen, naturen och vattnet. Längs med vägen skapas ett antal målpunkter som knyter samman inriktningen på friluftsliv och aktivitet med bostadsbebyggelse och övrig service.

Säkerhet Vägens slingrande sträckning gör även att hastighetsbegränsningarna för trafiken inom området måste hållas nere, vilket givetvis är positivt för såväl miljön som säkerheten.

Utformning Belysning, markbeläggning, räcken och möbler längs med vägen ges en genomtänkt och sammanhängande utformning vilket också bidrar till att förstärka vägens och områdets unika karaktär.

Bebyggelse

Visionrankhus
Bebyggelsens placering anpassas till terrängen och vägar dras fram där de gör minst ingrepp i naturen.

Bebyggelsestruktur Bebyggelsen inom Rankhus består enligt kommunens önskemål av en varierad struktur, både till innehåll och form. Här blandas lägre bebyggelse med högre byggnader och vi tänker oss att området innehåller såväl flerbostadshus som parhus, radhus och villor. Rankhus kommer även förses med inslag av servicefunktioner och verksamheter. Precis som vägnätet, placeras bebyggelsen in med stor hänsyn till natur och topografi. Vårt mål är att huskropparnas följsamma anpassningar efter områdets förutsättningar skall skapa känslan av ett nära samspel med naturen. Med detta menar vi att husens placering skall ta stor hänsyn till att bevara områdets visuella och fysiska kontakt med landskapet och vattnet och att gröna ytor med vacker och värdefull natur bevaras. Inom den föreslagna bebyggelsen anläggs ett mindre sammanhängande gatunät utan återvändsgator, så kallade kvartersgator. Kvartersgatorna är områdets inre smitvägar och hjälper även till att sprida trafiken. Det finns en tydlig uppdelning av skala längs med huvudvägnätet och kvartersgatorna. Högre bebyggelse placeras alltid i anslutning till huvudvägnätet och dess korsningar, aldrig inom den mer småskaliga kvartersstrukturen.

En integrerad miljö Vår ”organiska” struktur ger oss fler fördelar. Enligt kommunens program föreslås område totalt rymma upp till 3000 bostäder. Vid en exploatering av ett så pass stort område är det av stor vikt att bebyggelse och vägar är följsamt anpassade till naturen för att undvika konstruerade och allt för strikta bostadsområden. Vårt vägnät och bebyggelsestruktur bidrar till att ge området en naturlig förankring på platsen och bebyggelsen kan precis som vägen förhålla sig till landskapet vilket omgående kommer ge området en etablerad och ombonad karaktär.

Etappmöjligheter Vi föreslår att området längs Mälaren byggs i en första etapp. Scenic route kopplar på vid E18 och ansluter till Konstvägen i norr. Området får då möjlighet att i första hand etableras i en mycket attraktiv del vilket kommer höja värdet på resterande bebyggelse. Rankhus kommer från början få en profil som ett vattennära attraktivt område. Och med Scenic route får området direkt en tydlig profil. Att börja med området längs vattnet ger oss en god möjlighet att förtäta resten av Rankhus etappvis utan att det påverkar redan befintliga bostäder. De familjer som flyttar in först slipper känna att de bor mitt i en byggarbetsplats.

En organisk struktur

Visionrankhus4
Genom en ”organisk” stadsbyggnadsstruktur tas den kuperade terrängen och vackra naturen till vara så att en stadsdel med variation, upplevelserikedom och naturnära boende skapas. Befintlig vegetation sparas i kvarteren.

Genom en ”organisk” stadsbyggnadsstruktur tas den kuperade terrängen och vackra naturen till vara så att en stadsdel med variation, upplevelserikedom och naturnära boende skapas. Befintlig vegetation sparas i kvarteren. Den mer ”organiska” bebyggelse och vägstruktur som vi eftersträvar kan aldrig uppnås med en strikt och enformig stadsbyggnadsidé. Att på platsen tillföra en mer traditionell stadsbyggnadsplan är inte att ta vara på områdets potential. Det skulle heller inte skapa en möjlighet för Upplands-Bros kommun att profilera sig i konkurrensen med andra kommuner och likvärdiga områden. Villamattor med återvändsgator och enformiga bostadshus tycker vi inte passar in i Rankhus.

Kollektivtrafik

Visionrankhus13
Linbanan ”Kungsäggen” kopplar Rankhus med Kungsängens centrum.

Kollektiva kommunikationer i dag I dag inskränker sig närliggande kollektivtrafik till en busslinje som förbinder Brunna med Kungsängens centrala delar. Busshållplatsen ligger längs med Granhammarsvägen (se karta). I Kungsängens centrum, vilket ligger cirka 1,5–3 kilometer från Rankhus, finns bussterminal och pendeltågsstation med förbindelser till centrala Stockholm.

Framtida lösningar När Rankhusområdet är fullt utbyggt är tanken att området ska trafikeras av en busslinje i SLs regi som sträcker sig genom området från Kungsängens centrum till Brunna. Studier visar att området måste vara fullt utbyggt innan en en sådan busslinje genom området kan komma i fråga. Innan området är fullt utbyggt gäller det därför att undersöka andra alternativa lösningar för hur kollektivtrafiken kan lösas på ett tillfredsställande sätt.

Minibussar Innan Rankhusområdet är fullt utbyggt och kan erbjuda tillräckligt kundunderlag för en stor transportaktör som SL så bör området kunna vara ekonomiskt intressant för en mindre privat aktör som trafikerar området med minibussar. Vårt förslag är att gå vidare och utreda var brytpunkterna i uppskattade passagerarvolymer ligger i projektets olika faser för att på så sätt komma fram till när området skulle kunna ha ett fullgott transportsystem för att tillgodose invånarnas krav. Minibusslinjen ansluter till pendeltågsstationen och bussterminalen i Kungsängens centrum. När området är fullt utbyggt är det givetvis önskvärt att minibussarna ersätts av SLs nya busslinje från Brunna till Kungsängen.

Båttrafik: I väntan på en ordinarie busslinje är en intressant tanke att trafikera kustlinjen längst med området med en passagerarbåt som lägger till vid ett antal stationer, längs med Rankhus strandlinje, för vidare trafik till Kungsängens centrum. För att få en snabb och effektiv båtlinje mellan Rankhusområdet och Kungsängens centrum måste man öppna upp en passage för båttrafik under motorvägen, vilket säkerligen är ett både kostsamt och tidskrävande projekt. Ett annat alternativ som på kort sikt antagligen är mer intressant är att båtlinjen istället dras mellan Rankhusområdet och båthamnen vid Kallhälls pendelstågsstation. En lösning som skulle spara pengar, produktionstid och inte minst passagerarnas restid.

Linbana En mer visionär lösning är Kungsägget, Upplands-Bros egen linbana som sträcker sig genom hela Rankhusområdet, från Kungsängens centrum till Fiskartorpet, med 13 stationer på vägen. Den uppskattade restiden från ändstation till ändstation skulle hamna på cirka 15–20 minuter. En linbana är givetvis en stor investering men den skulle också skänka Rankhusområdet ett unikt inslag och vara en stor tillgång i arbetet att ytterligare förstärka områdets frilufts- och sportprofil. Inte minst från E18 skulle linbana vara iögonfallande och intresseväckande för det stora antalet förbipasserande. Andra positiva konsekvenser av en linbana är givetvis att den skulle minimera biltrafiken i området vilket skulle medföra miljövinster, inte bara i form av minskade utsläpp utan även drastiskt reducera bullret i området. En annan aspekt är givetvis trafiksäkerheten som även den skulle förbättras med en linbana, inte minst med hänseende på barn och ungdomar.

Sportstråket

Visionrankhus2
På sportstråkets elljus-slinga kan man ta sig runt hela området utan att korsa några bilvägar.

Rankhus med fokus på friluftsliv Rankhusområdet nyttjas idag till stor del som rekreationsområde. Här finns det både badplatser och löparslingor. Vi ser en stor poäng med att fortsättningsvis lyfta fram och förbättra möjligheterna till utomhusaktivitet inom Rankhus. I vår analys har vi identifierat ett antal större sammanhängande grönstråk, tvärs igenom området, som ansluter till både Mälaren och Gröna dalen. Vi har valt att inom dessa grönytor föres Rankhus med ett sportstråk. Inom sportstråket anläggs ett elljusspår för både promenader och löpning samt skidspår på vinter.Sportstråket får även en egen sportstuga med omklädningsrum och duschar. Sportstugan placeras i anslutning till Scenic route och linbanans station ”Sportstråket”. Spåren och promenadslingan kan på så sätt lätt nås av människor från hela regionen. Sportstugan bildar även en av områdets målpunkter. Sportstråket är uppdelat i en större och mindre slinga på 5 och 3,5 km. De löper helt utan att korsa några trafikerade vägar. Sportstråket länkar till Rankhusområdet olika områden och på sin promenad eller joggingtur möter man både skog, vatten och de öppnare dalgångarna.

Natur

Visionrankhus3
Sammanhängande grönstråk avsätts för att binda ihop Gröna Dalen och Mälaren. Detta gynnar biologisk mångfald och ger goda rekreationsmöjligheter.

Grönområden De i naturinventeringen identifierade områdena med extra värdefull och vacker naturmark har lämnats fria från exploatering. Vi har också valt att bevara tre större områdena med delvis öppen mark som sammanhängande grön- och rekreationsytor. Det är inom dessa naturytor som de upplysta sportstråket är placerat. Här erbjudes både boende och besökare fina promenadstråk helt separerade från biltrafiken. De sammanhängande grönstråken gynnar även den biologiska mångfalden. Grönstråken genom området ger även angränsade områden möjlighet att via Gröna Dalen kunna ta sig till Mälaren. Allt i enlighet Upplands-Bros vision om att strandlinjen skall bli mer tillgänglig för samtliga kommuninvånare.

Blåbärsskogen och Eklunden Inom Rankhus finns ett flertal naturvärden och upplevelsevärden av både regionalt, kommunalt samt lokalt värde. I Utopias vision för Rankhus har vi låtit dessa integreras i vår organiska bebyggelsestruktur. Brända skogen, hällmarken och lövhagen med flera är områden med extra värdefulla kvaliteter. Platserna kan med fördel användas för att ge namn åt Rankhus olika delområden.

Gröna Dalen

Visionrankhus16
Rankhusområdet från Gröna Dalen.